ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dialogue

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dialogue*, -dialogue-

dialogue ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dialogue (n.) การสนทนา (คำทางการ) See also: การอภิปราย Syn. dialog
dialogue (n.) บทสนทนา See also: บทพูด
dialogue (vi.) สนทนา See also: อภิปราย
English-Thai: HOPE Dictionary
dialogue(ได'อะลอก) n. การสนทนา vi. สนทนา. vt. ให้เป็นรูปสนทนา, See also: dialoguer n.
English-Thai: Nontri Dictionary
dialogue(n) บทสนทนา,การสนทนา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dialogueบทสนทนา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dialogueการสนทนาแลกเปลี่ยน [การจัดการความรู้]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สักวา (n.) initial word of a dialogue which is sung See also: kind of rondeau
บทพูด (n.) dialogue See also: conversation
ละครพูด (n.) dialogue play See also: legitimate drama
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
(Door closes as film dialogue continues)(ปิดประตูการเจรจาเป็นภาพยนตร์อย่างต่อเนื่อง)
You don't have a lot of dialogue with them.แต่เธอก็ไม่ได้คุยกับพวกเขาหรอก
He's not a very well-drawn character. His dialogue was just so-so.เขาไม่มีคาแรคเตอร์ที่น่าดึงดูดนัก บทพูดเขาก็งั้น งั้น
I've always loved the dialogue between you and Fujiwara Chiyoko.คุณ เอโกะ ครับ, นี่คือ เกนยะ, เด็กฝึกงานคนใหม่ครับ.
Listen to the following dialogue and pick the right answerตั้งใจฟัง บทสนทนา แล้วเขียนคำตอบลงไป
Bill, have you tried initiating a dialogue with the terrorists?บิล คุณลองพยายามคุยกับผกก.หรือยัง
Your dialogue is "run".บทของนายคือ "วิ่งหนี"
Is this a dialogue from a film?นี่เป็นบทพูดจากหนังหรอ?
[ No Audible Dialogue ][No Audible Dialogue]
Keep trying to open dialogue with Juma.คุณไปพยายามติดต่อจูม่าต่อไป
[ INDISTINCT DIALOGUE ON TV ][ INDISTINCT DIALOGUE ON TV ]
How can you have a dialogue with these people?นี่เธอคุยกับพวกเขาได้ไงเนี่ย?

dialogue ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダイアログ回復[ダイアログかいふく, daiarogu kaifuku] (n) {comp} dialogue recovery
ダイアログ確立指示未完了[ダイアログかくりつしじみかんりょう, daiarogu kakuritsushijimikanryou] (n) (obsc) {comp} dialogue establishment indication outstanding
ダイアログ確立要求未完了[ダイアログかくりつようきゅうみかんりょう, daiarogu kakuritsuyoukyuumikanryou] (n) (obsc) {comp} dialogue establishment request outstanding
ダイアログ終了指示未完了[ダイアログしゅうりょうしじみかんりょう, daiarogu shuuryoushijimikanryou] (n) (obsc) {comp} dialogue termination indication outstanding
ダイアログ終了要求未完了[ダイアログしゅうりょうようきゅうみかんりょう, daiarogu shuuryouyoukyuumikanryou] (n) (obsc) {comp} dialogue termination request outstanding
下位ダイアログ[かいダイアログ, kai daiarogu] (n) {comp} subordinate dialogue
会話コーパス[かいわコーパス, kaiwa ko-pasu] (n) dialogue corpus (dialog); dialogue corpora
大切り;大喜利;大切(io)[おおぎり, oogiri] (n) (1) (大切り, 大切 only) large cut (e.g. of meat); (2) last piece of the day's programme; last act of a play; comic dialogue as the last item in vaudeville, music hall, etc.
対話路線[たいわろせん, taiwarosen] (n) policy of using dialogue instead of confrontation
愚問愚答[ぐもんぐとう, gumongutou] (n) silly questions and silly answers; a silly dialogue
掛け合い漫才[かけあいまんざい, kakeaimanzai] (n) rapid-fire comic dialogue
蒟蒻問答[こんにゃくもんどう, konnyakumondou] (n) an irrelevant and incoherent dialogue; dialogue at cross purposes; an off-the-beam response
ダイアログ;ダイアローグ[, daiarogu ; daiaro-gu] (n) (See モノローグ) dialogue; dialog
掛け合い;懸け合い;掛合い;懸合い;懸合(io);かけ合い[かけあい, kakeai] (n) (1) negotiations; bargaining; (2) dialogue; duet
直接対話[ちょくせつたいわ, chokusetsutaiwa] (n,vs) face-to-face talk; direct communication; direct dialogue; direct talk
連画[れんが, renga] (n) (abbr) sequential art or pictures (type of printed, graphic storytelling, differentiated from manga by its liberal use of page space, often only one panel per page, and sparing use of dialogue)
連続画像[れんぞくがぞう, renzokugazou] (n) sequential art or pictures (type of printed, graphic storytelling, differentiated from manga by its liberal use of page space, often only one panel per page, and sparing use of dialogue)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ダイアログ[だいあろぐ, daiarogu] dialogue
ダイアログ回復[ダイアログかいふく, daiarogu kaifuku] dialogue recovery
ダイアログ確立指示未完了[ダイアログかくりつしじみかんりょう, daiarogu kakuritsushijimikanryou] dialogue establishment indication outstanding
ダイアログ確立要求未完了[ダイアログかくりつようきゅうみかんりょう, daiarogu kakuritsuyoukyuumikanryou] dialogue establishment request outstanding
ダイアログ終了指示未完了[ダイアログしゅうりょうしじみかんりょう, daiarogu shuuryoushijimikanryou] dialogue termination indication outstanding
ダイアログ終了要求未完了[ダイアログしゅうりょうようきゅうみかんりょう, daiarogu shuuryouyoukyuumikanryou] dialogue termination request outstanding
上位ダイアログ[じょういダイアログ, joui daiarogu] superior dialogue
下位ダイアログ[かいダイアログ, kai daiarogu] subordinate dialogue
対話[たいわ, taiwa] interaction (vs), conversation, dialogue

dialogue ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาลปนะ[n.] (ālapana) EN: dialogue FR:
บทเจรจา[n.] (botjēnrajā ) EN: dialogue FR: dialogue [m]
บทพูด[n.] (botphūt) EN: dialogue ; dialog (Am.) ; conversation FR: dialogue [m] ; conversation [f]
บทสนทนา[n.] (botsonthana) EN: conversation ; dialogue ; dialog (Am.) FR: conversation [f] ; dialogue [m]
การอภิปราย[n.] (kān aphiprā) EN: discussion ; dialogue ; debate FR: discussion [f] ; débat [m] ; dialogue [m]
การเจรจา[n.] (kān jēnrajā) EN: negotiation FR: négociation [f] ; pourparler [m] ; dialogue [m]
การเจรจา[n.] (kān jērajā ) EN: negotiation FR: négociation [f] ; pourparler [m] ; dialogue [m]
การสนทนา[n.] (kān sonthan) EN: talk ; conversation ; causerie ; dialogue ; dialog (Am.) FR: conversation [f] ; entretien [m] ; discussion [f] ; dialogue [m] ; causerie [f]
โต้ตอบ[v.] (tōtøp) EN: answer ; retort ; discuss ; argue ; carry on a conversation ; carry on a dialogue FR: répliquer ; rétorquer
สนทนา[v.] (sonthanā) EN: converse ; talk ; discuss ; chat ; have a conservation ; speak FR: discuter ; converser ; dialoguer ; échanger des propos ; chatter ; clavarder (Québ.)
ทีฆนิกาย[n.] (thikanikāi) EN: the Collection of Long Discourses ; Dialogues of the Buddha ; [name of the first main division of the Sutta Pitaka] FR:

dialogue ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dialogverkehr {m}dialogue exchange

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dialogue
Back to top