ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bluster

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bluster*, -bluster-

bluster ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bluster (vi.) แผดเสียง See also: ตะคอก, คำราม, ตวาด, คุยโต Syn. roar
blustery (adj.) ซึ่งมีลมพัดแรง
English-Thai: HOPE Dictionary
bluster(บลัส'เทอะ) {blustered,blustering,blusters} vi.,n. (การ) พัดอย่างแรง,พัดคำราม,คำราม,กล่าวตะคอก,พูดวางโต,เสียงคำราม,การพัดอย่างแรง,การกล่าวตะคอก, See also: blusterer n. blustery,blusterous adj., Syn. storm,rage ,boast
blustering(บลัส'เทอริง) adj. โหมกระหน่ำ,เกิดพายุ,คำราม,บ้าระห่ำ,ซึ่งตะคอก,ขู่ขวัญ
English-Thai: Nontri Dictionary
bluster(n) การตะคอก,เสียงเอ็ดตะโร,เสียงคำราม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยกตนข่มท่าน (v.) bluster See also: swagger, swank, brag
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know, for all your bluster and your bullshit, you're nothing but cannon-fodder.รู้มั้ย ถึงแกจะทำตัวเป็นฮีโร่งั้นงี้นะ แกก็เป็นแค่คนถือปืนคนนึง ไมสำคัญอะไร
All of this bluster about not wanting the child, and then the second she tells you she's ready to get rid of it...ไหนบอกว่าไม่ต้องการลูก แต่พอเฮลีย์บอกว่าเธอพร้อมที่จะเอาลูกออก..
(Mohinder) For all his bluster, it is the sad province of Man that he cannot choose his triumph.(โมฮินเดอร์) สำหรับเสียงคำรามของเขาเอง, มันเป็นความเศร้า นั่นเขาไม่สามารถเลือกชัยชนะของเขาได้
On second thought, this blustering blowhard just crossed the line.คิดอีกทีนะ ไอ้หน้าใหญ่ขี้คุยนั่น\ล้ำเส้นแล้วนะ

bluster ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
恫喝[どうかつ, doukatsu] (n) intimidation; threat; bluster
大喝一声[だいかついっせい, daikatsuissei] (n,vs) shouting in a thunderous voice; blustering out
大風呂敷[おおぶろしき, ooburoshiki] (n) (1) large furoshiki; (2) big talk; vain boasting or bluster; blowing one's own trumpet; rodomontade
空威張り[からいばり, karaibari] (n,vs) bluffing; bluster; bravado

bluster ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; act up ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; kick up a fuss ; bully ; make a scene ; go berserk ; bluster FR: semer le désordre
คำราม[v.] (khamrām) EN: growl ; roar ; snarl ; grumble ; bellow ; bluster FR: grogner ; gronder
คุยโต[v.] (khuitō) EN: brag ; bluster ; boast ; swagger ; vaunt FR: se vanter ; se flatter
แผด[v.] (phaēt) EN: roar ; thunder ; snarl ; bluster ; yell ; bellow ; shout ; scream ; trumpet ; blaze ; cry ; yell FR: hurler ; crier ; s'égosiller ; proférer ; émettre un son strident ; beugler ; gueuler (fam.)
โว[v.] (wō) EN: brag ; boast ; swagger ; vaunt ; bluster ; talk big FR: se vanter
ยกตนข่มท่าน[v. (loc.)] (yoktonkhomt) EN: bluster ; swagger ; swank ; brag FR: fanfaronner ; se pavaner ; se vanter

bluster ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Getöse {n}bluster

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bluster
Back to top