ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

trumpet

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *trumpet*, -trumpet-

trumpet ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
trumpet (n.) แตร
trumpet (n.) เสียงแตร
trumpet (vt.) ป่าวประกาศ
trumpet (vi.) เป่าแตร
trumpet (vi.) แผดเสียงเหมือนแตร
trumpeter (n.) คนเป่าแตร See also: ทหารที่เป่าแตร
trumpeter (n.) คนป่าวประกาศ
English-Thai: HOPE Dictionary
trumpet(ทรัม'พิท) n. แตร vi.,vi. เป่าแตร,เปล่งเสียงร้องคล้ายเสียงแตร, Syn. fanfare,blast
trumpeter(ทรัม'พิเทอะ) n. คนเป่าแตร,ผู้ป่าวประกาศ,ผู้ประกาศยกย่อง
English-Thai: Nontri Dictionary
trumpet(n) แตรเดี่ยว,ทรัมเปต
trumpeter(n) คนเป่าแตร,คนป่าวประกาศ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trumpetทรัมเป็ต [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทรัมเป็ต (n.) trumpet See also: clarion, brass wind, horn, bugle
แตรลำโพง (n.) trumpet See also: clarion Syn. แตรฝรั่ง
กระโถนปากแตร (n.) spittoon with trumpet-shape mouth See also: spherical spittoon with trumpet-shaped opening
แตรฝรั่ง (n.) megaphone-shaped trumpet See also: clarion Syn. แตรลำโพง
แตรฟันฟาร์ (n.) fanfare trumpet
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
YOu're the new trumpet man aren't you?มือทรัมเป็ตที่เป่ายี่ห้อคอนน์ ใช่มั้ย
(drum and trumpet intro)(drum and trumpet intro)
I am a silver Stradivarius trumpet played by a Pulitzer Prize winner.ฉันเป็นคนเล่นเครื่องทรัมเป็ตสีเงิน และได้รับรางวัลชนะเลิศพูลิเซอร์
I need somewhere to practice me trumpet without the neighbors complaining.ผมต้องหาที่ซ้อมแทรมเป็ต แบบไม่มีใครมาบ่นซะด้วย.
From now on, you'll be going to a trumpet school.ตั้งแต่นี้ คุณต้องไปที่โรงเรียนสอนทรัมเปต
We're going to pick the trumpet through an audition, so...เรากำลังกลับไปเล่นทรัมเป็ต โดยการทดสอบ, ดังนั้น
...and then you can tell the audience that our solo trumpet is out giving parking tickets.แล้วเธอบอกคนฟังไปว่า คนเป่าทรัมเป็ตโซโล่กำลังออกไปแจกบัตรจอดรถอยู่
Played the trumpet with me in the division band.เคยเล่นทรัมเป็ตในวงโยฯมาด้วยกัน
♪ It's the middle trumpet part ♪โห่ มันคือดินาสตี ตะหากล่ะ
One of us must learn to play the trumpet whilst the other one goes like this...เราคนหนึ่งต้องเป่าทรัมเปต อีกคนต้องทำอย่างนี้
You must play the trumpet or something, 'cause you're making me feel all horny and stuff!เธอกำลังทำให้อะดีนารีนฉันพลุ่งพล่าน คุณทำกระเป๋าล่วง
Next thing you know, you'll be fox hunting and blowing a trumpet out your arse.จากนั้นยังไงรู้มั๊ย นายต้องดิ้นรนสุดชีวิต

trumpet ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gū, ㄍㄨ, 箛] (bamboo); trumpet for chariots
戍角[shù jiǎo, ㄕㄨˋ ㄐㄧㄠˇ, 戍角] garrison trumpet call
喇叭[lǎ ba, ㄌㄚˇ ㄅㄚ˙, 喇叭] loudspeaker; trumpet
小号[xiǎo hào, ㄒㄧㄠˇ ㄏㄠˋ, 小号 / 小號] trumpet

trumpet ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エリンギ[, eringi] (n) king trumpet mushroom (Pleurotus eryngii); king oyster mushroom
ほら貝;法螺貝;吹螺;梭尾[ほらがい;ホラガイ, horagai ; horagai] (n) (uk) conch (Charonia tritonis); trumpet shell
消灯ラッパ[しょうとうラッパ, shoutou rappa] (n) (See 喇叭) lights-out trumpet or bugle call; taps; last post
突抜忍冬[つきぬきにんどう;ツキヌキニンドウ, tsukinukinindou ; tsukinukinindou] (n) (uk) trumpet honeysuckle; Lonicera sempervirens
鷺笛[さぎふえ;サギフエ, sagifue ; sagifue] (n) (uk) longspine snipefish (Macroramphosus scolopax); common bellowsfish; snipe-fish; snipefish; spine trumpet fish; trumpetfish
トランペッター[, toranpetta-] (n) trumpeter
ラッパ吹き;らっぱ吹き;喇叭吹き[ラッパふき(ラッパ吹き);らっぱふき(らっぱ吹き;喇叭吹き), rappa fuki ( rappa fuki ); rappafuki ( rappa fuki ; rappa fuki )] (n) (1) (See 喇叭手) bugler; trumpeter; (2) blowing one's own horn
喇叭[らっぱ, rappa] (n) (uk) trumpet; horn; bugle
喇叭手[らっぱしゅ, rappashu] (n) trumpeter; bugler
喇叭水仙[らっぱずいせん;ラッパスイセン, rappazuisen ; rappasuisen] (n) (uk) (trumpet) daffodil
大風呂敷[おおぶろしき, ooburoshiki] (n) (1) large furoshiki; (2) big talk; vain boasting or bluster; blowing one's own trumpet; rodomontade
朝顔[あさがお, asagao] (n) (1) Japanese morning glory (Ipomoea nil, Pharbitis nil); (2) funnel shaped; bell (i.e. of a trumpet); (P)
言い広める;言広める[いいひろめる, iihiromeru] (v1,vt) to spread word of; to trumpet; to bruit
Japanese-English: COMDICT Dictionary
トランペットウィンソック[とらんぺっとういんそっく, toranpettouinsokku] Trumpet Winsock

trumpet ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บานบุรีสีเหลือง ; บานบุรีเหลือง[n. exp.] (bānburī sī ) EN: Common allamanda ; Golden trumpet ; Allamanda schottii FR: Allamanda schottii
ชมพูพันธ์ทิพย์ [n. exp.] (chomphū pha) EN: Pink tecoma ; Pink trumpet tree ; Rosy trumpet-tree FR:
แฮปปี้เนส [n.] (haēppīnēt) EN: Port St. John's creeper ; Pink trumpet vine FR:
เห็ดนางรมหลวง[n. exp.] (het nāngrom) EN: king trumpet mushroom ; French horn mushroom ; king oyster mushroom ; king brown mushroom ; boletus of the steppes ; trumpet royale ; Pleurotus eryngii FR: Pleurotus eryngii
หิรัญญิการ์[n.] (hiranyikā) EN: Easter Lily ; Herald's Trumpet ; Nepal Trumpet Flower FR:
คนเป่าแตร[n. exp.] (khon pao tr) EN: trumpeter ; trumpet player FR: trompettiste [m]
คุยโม้[v. exp.] (khui mō) EN: boast ; brag ; talk big ; blow one's own trumpet ; blow one's own trumpet ; crow FR: se vanter ; se flatter ; gasconner (vx)
เหลืองปรีดียาธร[n. exp.] (leūang Prīd) EN: Silver trumpet tree ; Tree of gold ; Paraguayan silver trumpet tree ; Tabebuia aurea FR: Tabebuia aurea
โม้[v.] (mō) EN: talk big ; brag ; boast ; play up ; preach and trumpet ; blow one's own horn FR: se vanter ; fanfaronner ; se glorifier ; se flatter (de) (litt.) ; crier sur tous les toits
เป่าแตร[v. exp.] (pao traē) EN: blow the horn ; to play on a trumpet ; blow the trumpet FR: jouer de la trompette
แผด[v.] (phaēt) EN: roar ; thunder ; snarl ; bluster ; yell ; bellow ; shout ; scream ; trumpet ; blaze ; cry ; yell FR: hurler ; crier ; s'égosiller ; proférer ; émettre un son strident ; beugler ; gueuler (fam.)
เพกา[n.] (phēkā) EN: Indian trumpet flower ; broken bone ; Damocles tree ; Oroxylum indicum FR: Oroxylum indicum
พวงแสด[n.] (phūangsaēt) EN: orange trumpet ; flame flower ; fire-cracker vine ; Pyrostegia venusta FR: Pyrostegia venusta
พวงแสดเถา[n.] (phūangsaēt ) EN: orange trumpet ; flame flower ; fire-cracker vine FR:
ปลาผีตุ่น[n. exp.] (plā phī tun) EN: white knifefish ; white trumpet knifefish ; Orthosternarchus tamandua FR:
รำเพย[n. exp.] (ramphoēi) EN: Yellow oleander ; Lucky bean ; Trumpet flower ; Lucky nut ; Cascabela thevetia FR: Cascabela thevetia
สร้อยอินทนิล [n. exp.] (søi-inthani) EN: Clock vine ; Bengal clock vine ; Blue trumpet vine ; Blue skyflower ; Skyflower ; Heavenly blue ; Thunbergia grandiflora FR: Thunbergia grandiflora
ตาเบเหลือง [n. exp.] (tābē leūang) EN: Silver trumpet tree ; Tree of gold ; Paraguayan silver trumpet tree FR:
ทองอุไร [n.] (thøng-urai) EN: yellow elder ; yellow bells ; trumpet vine ; Tecoma stans FR: Tecoma stans
ทรัมเป็ต[n.] (thrampet) EN: trumpet FR: trompette [f]
แตร[n.] (traē) EN: trumpet ; bugle ; clarion FR: trompette [f] ; bugle [m[ ; clairon [m]
แตรเดี่ยว[n.] (traēdīo) EN: trumpet ; bugle ; clarion FR: trompette [f] ; bugle [m[ ; clairon [m]
แตรลำโพง[n.] (traēlamphōn) EN: trumpet FR: trompette [f]
แตรทรัมเป็ต[n. exp.] (traē thramp) EN: trumpet FR: trompette [f]
ผู้หญิงหากิน[n. exp.] (phūying hāk) EN: prostitute ; call girl ; streetwalker ; strumpet FR: prostituée [f]
แปร๋[n.] (praē) EN: trumpeting ; cry of an elephant FR: barrissement [m] ; barrit [m] (vx)
แปร๋แปร้น[n.] (praēpraen) EN: trumpeting ; cry of an elephant FR: barrissement [m] ; barrit [m] (vx)

trumpet ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trompetenstoß {m}blast on a trumpet
(Malaiische) Turmdeckelschnecke {f} [zool.]Malaysian trumpet snail
Pottwal {m}; Pottfisch; Caschelott [zool.]sperm whale; great sperm whale; spermaceti whale; trumpet whale; cachalot (Physeter macrocephalus)
Fanfare {f}fanfare; flourish of trumpets; multitone horn
Kabeldurchführungstrompete {f}trumpet gland
Mongolengimpel {m} [ornith.]Mongolian Trumpeter Finch
Trompetenverschraubung {f} [techn.]trumpet gland
Trompeterschwan {m} [ornith.]Trumpeter Swan
Trompeterparadieskrähe {f} [ornith.]Trumpet Bird
Wüstengimpel {m} [ornith.]Trumpeter Finch

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า trumpet
Back to top