ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

plangent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *plangent*, -plangent-

plangent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
plangent (adj.) ดังสนั่น See also: ดังก้อง Syn. pounding, roaring, beating, striking

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า plangent
Back to top