ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

clamor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *clamor*, -clamor-

clamor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
clamor (n.) การร้องออกมาอย่างดัง Syn. outcry, din, uproar
clamor (n.) การแสดงความคิดเห็นของสาธารณะชน Syn. protesting, complaint
clamorous (adj.) ที่มีเสียงดังวุ่นวาย Syn. noisy, clamant
English-Thai: HOPE Dictionary
clamor(เคลม'เมอะ) n. เสียงอึกทึกครึกโครม,เสียงดังอลหม่าน vi. ทำเสียงอึกทึก,ร้องเสียงดัง,ผลักดัน,ใช้เสียงดัง
clamorous(แคลม'เมอรัส) adj. อึกทึก,อลหม่าน,เสียงดัง,รุนแรง, See also: clamorousness n. ดูclamorous, Syn. noisy ###A. quiet
English-Thai: Nontri Dictionary
clamorous(adj) กึกก้อง,ดัง,เอ็ดตะโร,อลหม่าน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กำทวน (v.) clamor See also: be noisy, be loud Syn. สนั่น, หวั่นไหว, ก้อง
กำธร (n.) clamor See also: be noisy, be loud Syn. สนั่น, หวั่นไหว, ก้อง
เอ็ดตะโร (v.) clamor See also: shout, scold noisily
ครืนครั่น (adv.) clamorous See also: uproariously, vociferously, loudly Syn. ครื้นครั่น, กึกก้อง, สนั่น
เอ็ดตะโร (adj.) clamorous
กราว (adv.) clamorously Syn. เกรียว, เกรียวกราว, กราวเกรียว
กราวเกรียว (adv.) clamorously Syn. เกรียว, เกรียวกราว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why do they clamor to dance?พวกเขาจะโห่ร้องและเต้นไปทำไม
Who will the crowds clamor to see from the house of batiatus?ใครกันที่ฝูงชนจะโห่ร้องและชม จากบ้านแห่งบาเทียทัส
Only you will clamor at me. Asshole.มีแต่เธอที่อาละวาดใส่ฉัน ไอ้บ้า
First you tell me I cannot send troops from Modigol because of Murong Huang, but now I clamor to use my own troops to defeat Baekje!ก่อนอื่น บอกข้าว่าข้าไม่สามารถ ส่งทัพจากโมดิกอลเพราะมูรงฮวาง แต่ตอนนี้ขเ่ใช้ทัพของข้าพิชิตเพคเจ
♪ Someday they'll clamor for my dram-er ♪# สักวันพวกเค้าจะตามฝันของฉัน #
Our buyers will clamor for the collection the second they see it.ผู้ซื้อก็จะเรียกร้องหาคอเลคชั่น หลังจากนั้นพวกเค้าก็จะได้เห็นมัน
(ALL CLAMORING )ยกมือขึ้นแล้วก้าวออกมาจากรถเดี๋ยวนี้!
(STUDENTS clamoring)(STUDENTS CLAMORING)
All the girls in class are clamoring about him.และมันก็ขึ้นอยู่กับฉัน ที่จะตัดสินใจว่าฉันต้องการที่จะมีชีวิตอยู่
(REPORTERS CLAMORING)นาธาน เพททริลี่, นาธาน!
(CHILDREN CLAMORING)(CHILDREN CLAMORING)
(clamoring)อึกทึกอลหม่านเสียงดังรุนแรง

clamor ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
甚嚣尘上[shèn xiāo chén shàng, ㄕㄣˋ ㄒㄧㄠ ㄔㄣˊ ㄕㄤˋ, 甚嚣尘上 / 甚囂塵上] clamor raises the dust (成语 saw); a tremendous clamor; to raise a tremendous stink
[hòng, ㄏㄨㄥˋ, 閧] boisterous; clamor; noise
喧哗[xuān huá, ㄒㄩㄢ ㄏㄨㄚˊ, 喧哗 / 喧嘩] brouhaha; hullabaloo; confused noise; hubbub; clamor
[náo, ㄋㄠˊ, 呶] clamor
[xuān, ㄒㄩㄢ, 喧] clamor; noise
[xiāo, ㄒㄧㄠ, 嚣 / 囂] clamor
声浪[shēng làng, ㄕㄥ ㄌㄤˋ, 声浪 / 聲浪] clamor
[chāo, ㄔㄠ, 訬] clamor, uproar, annoyance
[xuān, ㄒㄩㄢ, 喧 / 諠] clamor; noise; deceitful
[huá, ㄏㄨㄚˊ, 哗 / 譁] clamor; noise
空喊[kōng hǎn, ㄎㄨㄥ ㄏㄢˇ, 空喊] idle clamor; to prattle
[áo, ㄠˊ, 嗷] loud clamor; the sound of wailing
[guō, ㄍㄨㄛ, 聒] raucous; clamor; unpleasantly noisy
[zào, ㄗㄠˋ, 噪] the chirping of birds or insects; noise; clamor; buzzing; disturbance

clamor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
喧々囂々;喧喧囂囂[けんけんごうごう, kenkengougou] (n,adj-no,adj-t,adv-to) (1) wild uproar; pandemonium; clamor of voices; tumult; (2) noisy; uproarious; clamorous
笑いの渦[わらいのうず, warainouzu] (n) clamor of laughter
がやがや(P);ガヤガヤ;かやかや;カヤカヤ[, gayagaya (P); gayagaya ; kayakaya ; kayakaya] (adv,adv-to,vs) (on-mim) noisily; in a crowd of people talking; clamorously; in a hubbub; (P)
けたたましい[, ketatamashii] (adj-i) piercing; shrill; noisy; loud; clamorous; wild
わいわい[, waiwai] (adv) (on-mim) noisily; clamorously; many people making a din; (P)
ワンワン;わんわん[, wanwan ; wanwan] (adv-to,adv) (1) (on-mim) bow-wow (barking sound); arf arf; woof; bark; (2) (on-mim) waah-waah (crying sound); (3) (on-mim) clamouring; clamoring; echoing; (n) (4) (chn) a bow-wow (i.e. a dog); doggy
騒ぐ(P);騷ぐ(oK)[さわぐ, sawagu] (v5g,vi) (1) to make noise; to make racket; to be noisy; (2) to rustle; to swoosh; (3) to make merry; (4) to clamor; to clamour; to make a fuss; to kick up a fuss; (5) to lose one's cool; to panic; to act flustered; (6) to feel tense; to be uneasy; to be excited; (P)

clamor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอ็ดตะโร[v.] (ettarō) EN: make a commotion ; clamour ; clamor (Am.) FR:
เสียงขรม[n. exp.] (sīeng kharo) EN: clamour ; clamor (Am.) ; hullabaloo ; din FR:
เสียงก้อง[n. exp.] (sīeng køng) EN: roar ; loud sound ; loud voice ; clamor ; bellow FR: écho [m]
อึกทึก[adj.] (eukkatheuk) EN: noisy ; clamorous ; tumultuous ; boisterous FR: bruyant ; sonore
อึงอล[adj.] (eung-on) EN: clamorous ; tumultuous ; boisterous FR:
ครืนครั่น = ครื้นครั่น[adj.] (khreūnkhran) EN: resounding ; clamorous FR:
กระจองอแง[adj.] (krajø-ngø-n) EN: clamorous ; vociferous FR:
กราว[adv.] (krāo) EN: clamorously FR:
กราวเกรียว[adv.] (krāo krīo) EN: clamorously FR:
นกพงใหญ่พันธุ์อินเดีย[n. exp.] (nok phong y) EN: Clamorous Reed Warbler FR: Rousserolle stentor [f] ; Rousserolle babillarde [f] ; Rousserolle d’Égypte [f] ; Rousserolle orientale [f] ; Rousserolle turdoïde d’Égypte [f]
หนวกหู[X] (nūakhū) EN: noisy ; clamorous ; vociferous ; boisterous ; loud FR: bruyant ; assourdissant
แซ่[adj.] (saē) EN: noisy ; clamorous ; boisterious ; tumultuous FR:
เซ็งแซ่[adj.] (sengsaē) EN: clamorous ; loud ; noisy ; uproarious FR: bruyant ; tumultueux

clamor ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschrei {n}clamor [Am.]; clamour [Br.]
Stentorrohrsänger {m} [ornith.]Clamorous Reed Warbler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า clamor
Back to top