ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ontery

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ontery*, -ontery-

ontery ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ontery (n.) การแผดเสียง See also: การกู่ร้อง, การส่งเสียงตะโกน Syn. yell

ontery ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
鉄面皮[てつめんぴ, tetsumenpi] (adj-na,n) arrogance; audacity; nerve; effrontery; brazenness; shamelessness; impudence

ontery ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาจเอื้อม[v.] (āt-eūam) EN: have the effrontery to FR: avoir le culot (de)
กำแหง[v.] (kamhaēng) EN: dare ; have the effrontery ; have the nerve ; mutiny ; be insolent ; be intense ; show off ; boast ; put on airs ; think a lot of oneself FR: oser ; avoir l'audace ; prendre des airs supérieurs
มีหน้า[v.] (mīnā) EN: dare ; have the effrontery (to) ; not feel ashamed to do something shameful FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ontery
Back to top