ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pie

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pie*, -pie-

pie ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pie (n.) ขนมพาย See also: พาย, ขนมยัดไส้ที่มีเปลือกกรอบ
pie (n.) ส่วนทั้งหมด
pie in the sky (idm.) วาดวิมานกลางอากาศ See also: หวังสิ่งที่ไม่มีโอกาสจะได้
pie plant (n.) พืชจำพวก Rheum ลำต้นอ่อนกินได้ ใบมีพิษ
pie-eyed (adj.) เมา See also: เมาเหล้า
piebald (adj.) ซึ่งมีลายสลับสี (โดยเฉพาะสีดำและขาว) Syn. multicolor, multicolored, painted, particolored
piebald (n.) ม้าที่มีลายสีขาวสลับกับสีอื่น
piece (n.) ชิ้น See also: อัน, สิ่ง, แผ่น Syn. part, portiion, unit
piece (n.) ส่วน See also: กอง, ส่วนหนึ่ง
piece (n.) เรื่องในหนังสือพิมพ์ See also: บทความ
piece (n.) เหรียญกษาปณ์ See also: เงินเหรียญ Syn. coin
piece (n.) บทประพันธ์เพลง See also: เพลง Syn. musical composition, song
piece (n.) ปืนพก (คำสแลง) See also: ปืน Syn. firearm
piece (n.) ตัวหมากรุก
piece (n.) ระยะทางช่วงสั้นๆ
piece (vt.) รวบรวม Syn. assemble
piece by piece (adv.) ทีละน้อย See also: ทีละส่วน, ทีละอย่าง, ค่อยๆ, ทีละชิ้น Syn. gradually
piece goods (n.) ผ้าพับ See also: ิสินค้าเป็นพับหรือเป็นม้วนหรือเป็นชิ้น Syn. yard goods
piece of cake (idm.) เรื่องง่ายๆ See also: เรื่องหมูๆ, เรื่องกล้วยๆ
piece of cake (sl.) ของง่ายๆ See also: สิ่งง่ายๆ
piece of land (n.) ที่ดิน See also: ผืนดิน, แปลงที่ดิน
piece of the action (idm.) มีส่วนร่วมในโครงการ See also: ให้มีส่วนร่วมด้วย
piece of work (n.) งานชิ้นเอก
piece out (phrv.) ทำให้สมบูรณ์ (โดยเติมส่วนต่างๆให้เต็ม) Syn. piece together
piece rate (n.) อัตราค่าแรงที่คิดเป็นรายชิ้นหรืออัน
piece together (phrv.) รวมกัน See also: ปะติดปะต่อกัน Syn. fit together, piece out
piece up (phrv.) ซ่อมแซม See also: ซ่อม, ปะ
piecemeal (adv.) ทีละน้อย See also: ทีละส่วน, ทีละอย่าง, ค่อยๆ, ทีละชิ้น Syn. gradually, piece by piece
piecemeal (adv.) เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย See also: เป็นเสี่ยงๆ, เป็นส่วนๆ, เป็นชิ้นๆ Syn. apart, in pieces
piecemeal (adj.) ซึ่งทำทีละชิ้น See also: ทีละส่วน, ทีละอย่าง
piecework (n.) งานที่คิดค่าแรงเป็นรายชิ้น
piecing together (n.) การประกอบ See also: การทำ, การสร้าง Syn. construction
pied (adj.) ลายพร้อย See also: ลาย, ซึ่งมีหลายสี Syn. multicolored, painted, particolored
piedmont (n.) ตีนเขา
piedmont (adj.) ที่อยู่ตีนเขา
pier (n.) สะพานที่ยื่นออกไปในน้ำ Syn. quay, wharf
pier (n.) ตอม่อ See also: เสา, เสาสะพาน, เสาค้ำ
pierce (vt.) บุก See also: ฝ่า
pierce (vi.) บุก See also: ฝ่า
pierce (vt.) แทง See also: ทิ่ม, ปัก, เสียบ, เจาะ, ไช, ทะลวง Syn. perforate, puncture, thrust
English-Thai: HOPE Dictionary
pie(ไพ) n. ขนมยัดไส้ที่มีเปลือกกรอบทำด้วยแป้งอบ,ขนมเค้กเป็นชั้นของครีมวุ้นหรืออื่น ๆ ,ตัวพิมพ์ผสม,ความยุ่งเหยิง,ความสับสน,นกกางเขน,นกจำพวก Pica pica vt. ทำให้ยุ่ง,ทำให้สับสน
pie mynah(ไพมี'นา) n. นกกิ้งโครง
piebald(ไพ'บอลดฺ) adj. สีดำสลับขาว,ลาย,สีผสม. n. สัตว์ลาย,สัตว์พันทาง
piece(พีส) n. ชิ้น,อัน,แผ่น,ท่อน,ก้อน,ผืน,ตอน,พับ,ม้วน,ผลงาน,รายการ,อย่าง,ปืนของทหาร,ปืนใหญ่,ระยะทาง,เหรียญกษาปณ์,ตัวหมากรุก,เม็ดละมุด (clitoris) ของหญิง vt. ซ่อม,ซ่อมแซม,ปะ,ต่อ,รวบรวม -Phr. (go to pieces ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้) -Phr. (of a piece ชนิดเดียวกัน]
piecemeal(พีสฺ'มีล) adv.,adj. เป็นชิ้น ๆ ,เป็นเศษ ๆ ,เป็นอัน ๆ, Syn. piece by piece
piecework(พีสฺ'เวิร์ค) n. งานที่คิดค่าแรงเป็นรายชิ้น., See also: pieceworker n.
pied(ไพดฺ) adj. ลาย,ลายพร้อย,มีหลายสี,ซึ่งสวมเสื้อผ้าที่เป็นลายพร้อย
piedmont(พีด'มอนทฺ) adj. ตีนเขา,เชิงเขา
pier(เพียร์) n. ตอม่อ,เสาสะพาน,สะพานที่ยื่นออกไปในน้ำ,เขื่อนกันคลื่น,ท่าเรือชนิดยื่นออกไปในน้ำ,เสาค้ำ,ฝาค้ำ,ฝาหรือเสากลางหน้าต่าง.
pierce(เพียส) vt. ทิ่ม,แทง,เจาะ,ไช,มองทะลุ,ทะลุผ่าน,ทะลวง,ค้นคว้า, (เสียง) แทรกผ่าน,vi. ทิ่ม,แทง,เจาะ,ไช,ทะลวง., See also: piercable adj. piercer n., Syn. penetrate,bore
piercing(เพียส'ซิง) adj. ดัง,โหยหวน,หนาวจัด,ขมจัด,มีรสจัด,ตระหนัก,เสียดสี,คมกริบ,เจ็บแสบ,เฉียบแหลม,ซึ่งมองทะลุปรุโปร่ง., See also: piercingness n., Syn. loud
piety(ไพ'อิที) n. ความเคร่งครัดในทางศาสนา,ความเลื่อมใสบูชา,ความมีศรัทธาอันแก่กล้า,คำพูดความเชื่อหรือพฤติการณ์ที่มีศรัทธาอันแก่กล้า
English-Thai: Nontri Dictionary
pie(n) ขนมพาย
piece(vt) แบ่งเป็นชิ้น,ซ่อม,ปะ,ต่อ,รวบรวม
piecemeal(adv) ทีละชิ้น,เป็นชิ้น,เป็นเศษ
piecework(n) งานชิ้น
pier(n) ท่าเรือ,สะพานท่าเรือ,ตอม่อ,เสาสะพาน,เขื่อน
pierce(vt) แทง,ทิ่ม,เจาะ,ไช,ทะลวง
piety(n) ความใจบุญ,ความศรัทธา,ความเลื่อมใส
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pie-chartแผนภูมิรูปวงกลม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
piece mouldแม่พิมพ์ชิ้น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
piecewise continuous; sectionally continuousต่อเนื่องเป็นช่วง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
piedmont glacierธารน้ำแข็งเชิงเขา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
piercement; diapir; diapiric fold; piercing foldชั้นหินคดโค้งแทรกดัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
piercing fold; diapir; diapiric fold; piercementชั้นหินคดโค้งแทรกดัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
pie chartแผนภูมิรูปวงกลม, แผนภูมิที่แสดงด้วยรูปวงกลม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
pierpier, ตอม่อ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขนมพาย (n.) pie
พาย (n.) pie Syn. ขนมพาย
กระบิ (n.) piece See also: portion, fragment Syn. แท่ง, แผ่น
ก้อน (clas.) piece See also: chunk
ก้าน (clas.) piece
ชิ้น (n.) piece See also: slice, flake, part, lump, chunk, bit, portion Syn. อัน
ชิ้น (clas.) piece See also: slice, flake, part, lump, chunk, bit Syn. อัน
ชิ้น (n.) piece See also: part, fragment, particle, bit, slice, chunk, slab, segment
ชิ้นส่วน (n.) piece See also: part, fragment, particle Syn. ชิ้น, เศษ, ชิ้นเล็กชิ้นน้อย
ชิ้นเล็กชิ้นน้อย (n.) piece See also: part, fragment, particle Syn. ชิ้น, เศษ
ซีก (clas.) piece See also: section, part, portion, side Syn. ส่วน, ด้าน
ซีก (n.) piece See also: section, part, portion, side Syn. ส่วน, ด้าน
ดุ้น (clas.) piece See also: stick of cut wood (as firewood) Syn. ท่อน, แท่ง
ดุ้น (n.) piece See also: stick of cut wood (as firewood) Syn. ท่อน, แท่ง
อัน (clas.) piece See also: slice, flake, part, lump, chunk, bit, portion, fragment Syn. ชิ้น, สิ่ง
อัน (n.) piece See also: slice, flake, part, lump, chunk, bit, portion Syn. ชิ้น, สิ่ง
แท่ง (n.) piece
แท่ง (n.) piece
แท่ง (n.) piece
จับต้นชนปลาย (v.) piece (a case) together See also: join pieces together Syn. ปะติดปะต่อ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I was one of the unhappiest lads in New Yorkฉันเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งที่ไม่มีความสุขมากที่สุดในนิวยอร์ก
We get them when they're puppiesเราได้พวกมันมาตอนยังเป็นลูกสุนัขอยู่
We have a lot of puppiesเรามีลูกสุนัขจำนวนมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I hope this apple pie will in some small way say thank you for your ingenuity and courage in defeating that horrible Mongo.พายแอปเปิ้ลนี้คงพูดแทนใจได้ ว่าขอบคุณที่คุณกล้าโค่นเจ้ามองโก
Get your pies for the great pie fight!เชิญมาเอาพายไปสู้กันครับ
After that, she threw me in this corner and said she'd make a pie out of me.หล่อนเหวี่ยงผมมาตรงนี้ บอกว่าจะจับไปทำพาย
Now, the next contestant in the Great Tri-County Pie Eatตอนนี้ ผู้แข่งขันคนต่อไป ในการแข่งกินพายไตร-คันทรี่ ที่ยิ่งใหญ่
Next, a newcomer to the Pie Eat, but one we expect great things from in the future, young master David Hogan.ถัดไป นักกินพายคนใหม่ แต่เป็นหนึ่งที่เราคาดหวัง สิ่งยิ่งใหญ่จากในอนาคต นายน้อย เดวิด โฮแกน
So I baked you this pie and we had dinner.ฉันเลยอบพายนี่ แล้ว แล้วเราก็มาดินเนอร์กัน
Blueberry pie to go with the pancakes.พายบลูเบอร์รี่ที่จะไปกับแพนเค้ก
You just have some of this fine pie my missus made especially for you, and you think about that.คุณเพียงแค่มีบางส่วนของพายที่ดีนี้ นายผู้หญิงของฉันทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคุณ และคุณคิดว่าเกี่ยวกับการที่
Yeah. Last week you had a wonderful nutty, chocolate-y, kind of cake-y pie thing that...เอาสิ อาทิตย์ที่แล้วมันมีพายที่มีถั่ว มีช็อกโกแลต กรอบๆที่มันเป็นรูป...
Is this like a lemon meringue pie color or something?สีพายมะนาวรึปล่าวเนี่ย
Would you like to try our new beef and cheese pot pie on a stick?ลองสินค้าใหม่ชีสพอทพายประกบเนื้อวัวมั้ยครับ
I thought I might be able to swap it for some pie or maybe Munchies?คิดว่าจะเอาพายมาแลกน่ะ หรือจะเอาขนมมันชี่คะ?

pie ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
终成泡影[zhōng chéng pào yǐng, ㄓㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄆㄠˋ ˇ, 终成泡影 / 終成泡影] finally a soap bubble (成语 saw); grandiose plans that end up with nothing; pie in the sky
左撇子[zuǒ piě zi, ㄗㄨㄛˇ ㄆㄧㄝˇ ㄗ˙, 左撇子] left-handed
气塞[qì sāi, ㄑㄧˋ ㄙㄞ, 气塞 / 氣塞] airlock; air block; fipple (in the mouthpiece of wind instrument)
七七八八[qī qī bā bā, ㄑㄧ ㄑㄧ ㄅㄚ ㄅㄚ, 七七八八] almost; nearing completion; bits and piece; of all kinds
鹊桥[què qiáo, ㄑㄩㄝˋ ㄑㄧㄠˊ, 鹊桥 / 鵲橋] magpie bridge across the Milky Way between Altair and Vega where Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed an annual meeting
撇号[piě hào, ㄆㄧㄝˇ ㄏㄠˋ, 撇号 / 撇號] apostrophe; prime mark (')
苹果派[píng guǒ pài, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ ㄆㄞˋ, 苹果派 / 蘋果派] apple pie
苹果馅饼[píng guǒ xiàn bǐng, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ ㄒㄧㄢˋ ㄅㄧㄥˇ, 苹果馅饼 / 蘋果餡餅] apple pie
破甲弹[pò jiǎ dàn, ㄆㄛˋ ㄐㄧㄚˇ ㄉㄢˋ, 破甲弹 / 破甲彈] armor piercing shell
[dǐ, ㄉㄧˇ, 砥] baffle (pier); whetstone
[zòu, ㄗㄡˋ, 揍] beat up; break to pieces
七零八碎[qī líng bā suì, ㄑㄧ ㄌㄧㄥˊ ㄅㄚ ㄙㄨㄟˋ, 七零八碎] bits and pieces; scattered fragments
喜鹊[xǐ què, ㄒㄧˇ ㄑㄩㄝˋ, 喜鹊 / 喜鵲] black-billed magpie (Pica pica), legendary bringer of good luck
[piē, ㄆㄧㄝ, 瞥] blink; glance
[dūn, ㄉㄨㄣ, 墩] block; gate pillar; pier
[piě, ㄆㄧㄝˇ, 苤] Brassica campestris subsp. rapa
苤蓝[piě lan, ㄆㄧㄝˇ ㄌㄢ˙, 苤蓝 / 苤藍] Brassica oleracea; kohlrabi
肝肠寸断[gān cháng cùn duàn, ㄍㄢ ㄔㄤˊ ㄘㄨㄣˋ ㄉㄨㄢˋ, 肝肠寸断 / 肝腸寸斷] lit. liver and guts cut to pieces (成语 saw); broken hearted; all cut up
[jū, ㄐㄩ, 锔 / 鋦] to mend by stapling or cramping broken pieces together
[jū, ㄐㄩ, 锯 / 鋸] variant of 鋦|锔; to mend by stapling or cramping broken pieces together
城堡[chéng bǎo, ㄔㄥˊ ㄅㄠˇ, 城堡] castle; rook (chess piece)
[piē, ㄆㄧㄝ, 撇] cast away
棋具[qí jù, ㄑㄧˊ ㄐㄩˋ, 棋具] checkers (board and pieces for go 圍棋|围棋 or Chinese chess 象棋 etc)
棋子[qí zi, ㄑㄧˊ ㄗ˙, 棋子] chess piece
刺骨[cì gǔ, ㄘˋ ㄍㄨˇ, 刺骨] piercing; cutting; bone-chilling; penetrating (cold)
[qìng, ㄑㄧㄥˋ, 磬] chime stones, ancient percussion instrument made of stone or jade pieces hung in a row and struck as a xylophone
一鳞半爪[yī lín bàn zhuǎ, ㄧ ㄌㄧㄣˊ ㄅㄢˋ ㄓㄨㄚˇ, 一鳞半爪 / 一鱗半爪] lit. one scale and half a claw (成语 saw); only odd bits and pieces
传抄[chuán chāo, ㄔㄨㄢˊ ㄔㄠ, 传抄 / 傳抄] to circulate copies; to copy and pass on
孝道[xiào dao, ㄒㄧㄠˋ ㄉㄠ˙, 孝道] filial piety (Confucian virtue); to be a good son or daughter
体统[tǐ tǒng, ㄊㄧˇ ㄊㄨㄥˇ, 体统 / 體統] decorum; propriety; arrangement or form (of piece of writing)
码头[mǎ tóu, ㄇㄚˇ ㄊㄡˊ, 码头 / 碼頭] dock; pier; wharf
刺耳[cì ěr, ㄘˋ ㄦˇ, 刺耳] ear-piercing
含忍耻辱[hán rěn chǐ rǔ, ㄏㄢˊ ㄖㄣˇ ㄔˇ ㄖㄨˇ, 含忍耻辱 / 含忍恥辱] to eat humble pie; to accept humiliation; to turn the other cheek
忍辱含垢[rěn rǔ hán gòu, ㄖㄣˇ ㄖㄨˇ ㄏㄢˊ ㄍㄡˋ, 忍辱含垢] to eat humble pie; to accept humiliation; to turn the other cheek
敌占区[dí zhàn qū, ㄉㄧˊ ㄓㄢˋ ㄑㄩ, 敌占区 / 敵佔區] enemy occupied territory
良工心苦[liáng gōng xīn kǔ, ㄌㄧㄤˊ ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄎㄨˇ, 良工心苦] expert craft from hard practice (成语 saw); hard-won skill; A masterpiece demands suffering.
目镜[mù jìng, ㄇㄨˋ ㄐㄧㄥˋ, 目镜 / 目鏡] eyepiece
孝顺[xiào shùn, ㄒㄧㄠˋ ㄕㄨㄣˋ, 孝顺 / 孝順] filial piety
血肉横飞[xuè ròu héng fēi, ㄒㄩㄝˋ ㄖㄡˋ ㄏㄥˊ ㄈㄟ, 血肉横飞 / 血肉橫飛] flesh and blood flying (成语 saw); carnage; people blown to pieces
鸟枪[niǎo qiāng, ㄋㄧㄠˇ ㄑㄧㄤ, 鸟枪 / 鳥槍] fowling piece (archaic gun)

pie ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
パイ皮[パイがわ, pai gawa] (n) pie crust
ピザパイ[, pizapai] (n) pizza pie
絵に描いた餅;絵に描いた餠;絵にかいた餅[えにかいたもち, enikaitamochi] (exp) pie in the sky; castle in the air
1個当り;一個当り;1個あたり;一個あたり[いっこあたり, ikkoatari] (n,ctr) each; per piece
あられ[, arare] (n) (See 霰餅) roasted mochi pieces (usu. flavoured with soy sauce, or sweetened with sugar, etc.)
イアピアス[, iapiasu] (n,vs) ear piercing
イッピー[, ippi-] (n) Yippie
ウォッチ;ウオッチ[, uocchi ; uocchi] (n,vs) (1) watch (timepiece); (2) watch (turn to watch or guard something)
オキュパイド[, okyupaido] (n) occupied
かつお節;カツオ節;鰹節[かつおぶし(かつお節;鰹節);カツオぶし(カツオ節);かつぶし(鰹節), katsuobushi ( katsuo fushi ; katsuobushi ); katsuo bushi ( katsuo fushi ); katsubus] (n) {food} katsuobushi; small pieces of sliced dried bonito
カナッペ;カナペ[, kanappe ; kanape] (n) canape (piece of furniture, small open sandwich) (fre
がらがら[, garagara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) clattering; rattling; gargling; (adj-na,adj-no) (2) empty; bare; uninhabited; vacant; unoccupied; (3) raspy (voice); gravelly; (n) (4) rattle (e.g. baby's toy)
キドニーパイ[, kidoni-pai] (n) kidney-pie
キューピー[, kyu-pi-] (n) kewpie doll
きんきん;キンキン[, kinkin ; kinkin] (adv,n,vs) (1) (on-mim) shrill; strident; piercing; tinkling; metallic-sounding; (adj-na) (2) ice-cold; very cold; (n,vs) (3) ice cream headache; brain freeze
グルーピー[, guru-pi-] (n) groupie
けたたましい[, ketatamashii] (adj-i) piercing; shrill; noisy; loud; clamorous; wild
コピー機[コピーき, kopi-ki] (n) copier; copy machine; (P)
コピー機器[コピーきき, kopi-kiki] (n) {comp} (See コピー機) copier; copy machine
コピー用紙[コピーようし, kopi-youshi] (n) copier paper; photocopying paper
サピエンス[, sapiensu] (n) sapience
しゃぎり[, shagiri] (n) (1) short flute piece (in kyogen; usu. a lively solo); (2) (also written as 砂切) flute and drum music played after each act but the last (in kabuki)
ジングシュピール[, jingushupi-ru] (n) singspiel (ger
ずつ(P);づつ(P)[, zutsu (P); dutsu (P)] (suf) (1) (also written as 宛) apiece; each; (2) at a time; piecemeal; (P)
ずばっと[, zubatto] (adv) (1) (on-mim) (See ずばり) piercing or cutting something; (2) getting to the heart of the matter
セパレート水着[セパレートみずぎ, separe-to mizugi] (n) two-piece swimming suit (not bikini style)
ちぎり絵[ちぎりえ, chigirie] (n) collage of pieces of colored paper
チャック[, chakku] (n) (1) chuck (device for holding a workpiece in a lathe or a tool in a drill); (2) fastener; zipper; (P)
ちょちょいのちょい[, chochoinochoi] (exp) piece of cake; a walk in the park
ちりちり[, chirichiri] (adv,n,adj-na,vs) (on-mim) bits and pieces; frizzily (as in perm)
ヅラ[, dura] (n) (from かつら) (See 鬘) hairpiece; wig
ディレクトリ名による受信者指定[ディレクトリめいによるじゅしんしゃしてい, deirekutori meiniyorujushinshashitei] (n) {comp} designation of recipient by directory name; MTPR
ニュートン式望遠鏡[ニュートンしきぼうえんきょう, nyu-ton shikibouenkyou] (n) Newtonian telescope (having a secondary mirror at 45 degrees, reflecting light into the eyepiece)
に付き[につき, nitsuki] (exp) per; apiece; because of; regarding; (printing) impression; sociability; appearance
[, pa] (suf) (orig. from "per") (See パー・3) apiece; each
パー[, pa-] (n) (1) par; (2) (See ぱあ・1) paper (in rock-paper-scissors game); (3) apiece (eng
ハーメルンの笛吹き男[ハーメルンのふえふきおとこ, ha-merun nofuefukiotoko] (n) the Pied Piper of Hamelin
パーン[, pa-n] (n) pawn (chess piece)
ばらす[, barasu] (v5s,vt) (1) to expose; to lay open (e.g. secret); (2) to take to pieces; (3) to kill; to murder; (P)
ばらつく;バラつく[, baratsuku ; bara tsuku] (v5k,vi) (See ばらばら) to rain (drops on the large side); to go to pieces; to be taken apart
Japanese-English: COMDICT Dictionary
円グラフ[えんグラフ, en gurafu] pie graph, pie chart
コピー機器[コピーきき, kopi-kiki] copier, copy machine
ディレクトリ名による受信者指定[ディレクトリめいによるじゅしんしゃしてい, deirekutori meiniyorujushinshashitei] designation of recipient by directory name, MTPR
他受信者名表示[ほかじゅしんしゃめいひょうじ, hokajushinshameihyouji] disclosure of other recipients
代理受信者[だいりじゅしんしゃ, dairijushinsha] substitute recipient
代行受信者[だいこうじゅしんしゃ, daikoujushinsha] alternate recipient
代行受信者登録[だいこうじゅしんしゃとうろく, daikoujushinshatouroku] alternate recipient assignment
代行受信者許可[だいこうじゅしんしゃきょか, daikoujushinshakyoka] alternate recipient allowed
受信相手[じゅしんあいて, jushin'aite] recipient (of email, e.g.)
受信者[じゅしんしゃ, jushinsha] recipient
圧電[あつでん, atsuden] piezoelectric (a-no)
実受信者[じつじゅしんしゃ, jitsujushinsha] actual recipient
対象受信者[たいしょうじゅしんしゃ, taishoujushinsha] immediate recipient
本来受信者[ほんらいじゅしんしゃ, honraijushinsha] preferred recipient
正・写し受信者表示[せいうつしじゅしんしゃひょうじ, seiutsushijushinshahyouji] primary and copy recipients indication
潜在受信者[せんざいじゅしんしゃ, senzaijushinsha] potential recipient
発信者要求代行受信者[はっしんしゃようきゅうだいこうじゅしんしゃ, hasshinshayoukyuudaikoujushinsha] originator requested alternate recipient
非公開受信者表示[ひこうかいじゅしんしゃひょうじ, hikoukaijushinshahyouji] blind copy recipient indication
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一切れ[ひときれ, hitokire] Thai: เศษเล็ก ๆ English: small piece

pie ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบกหน้า[v. exp.] (baēk nā) EN: be shameless to ; be constantly gazed by the public ; endure shame ; eat humble pie ; make a humiliating supplication FR:
ขนมพาย[n. exp.] (khanom phāi) EN: pie FR: tourte [f]
กราฟวงกลม[n. exp.] (krāp wongkl) EN: pie chart FR:
กระเต็น[n.] (kraten) EN: kingfisher ; Alcedinidae FR: martin-pêcheur [m] ; alcyon pie [m] ; Alcedinidae
กระแวน[n.] (krawaēn) EN: Racket-tailed Treepie ; Crypsirina temia FR: Témia bronzée [f] ; Pie à raquettes [f] ; Pie bronzée [f] ; Témia à raquettes [f] ; Crypsirina temia
นกหางรำดำ[n. exp.] (nok hāng ra) EN: Dark-backed Sibia ; Black-headed Sibia ; Black-backed Sibia FR: Sibia à tête noire ; Sibia pie ; Sibia de Tickell
นกเอี้ยงด่าง[n. exp.] (nok īeng dā) EN: Asian Pied Starling ; Asian Pied Myna ; Pied Myna FR: Étourneau pie [m] ; Martin pie [m]
นกอีแพรดแถบอกดำ[n. exp.] (nok ī-phraē) EN: Pied Fantail FR: Rhipidure pie [m] ; Rhipidure à collier ; Rhipidure malaise
นกจับแมลงเล็กขาวดำ[n. exp.] (nok jap mal) EN: Little Pied Flycatcher FR: Gobemouche pie [m] ; Gobemouche de Westermann [m]
นกแก๊ก[n. exp.] (nok kaek) EN: Oriental Pied Hornbill ; Indian Pied Hornbill ; Northern Pied-Hornbill FR: Calao pie [m]
นกแกง[n. exp.] (nok kaēng) EN: Oriental Pied Hornbill ; Indian Pied Hornbill ; Northern Pied-Hornbill FR: Calao pie [m]
นกกะลิงเขียด[n. exp.] (nok kaling ) EN: Rufous Treepie FR: Témia vagabonde [f] ; Pie vagabonde de l'Inde [f] ; Témia rousse [f]
นกกะลิงเขียดหางหนาม[n. exp.] (nok kaling ) EN: Ratchet-tailed Treepie FR: Témia temnure [f] ; Pie des bois [f] ; Pie temnure [f]
นกกะลิงเขียดสีน้ำตาล[n. exp.] (nok kaling ) EN: Rufous Treepie FR: Témia vagabonde [f] ; Pie vagabonde de l’Inde [f] ; Témia rousse [f]
นกกะลิงเขียดสีเทา[n. exp.] (nok kaling ) EN: Grey Treepie ; Himalayan Treepie, FR: Témia de Swinhoe [f] ; Pie grise [f] ; Pie vagabonde de Taïwan [f] ; Témia de Formose [f]
นกกาแวน[n. exp.] (nok kāwaēn) EN: Racket-tailed Treepie FR: Témia bronzée [f] ; Pie à raquettes [f] ; Pie bronzée [f] ; Témia à raquettes [f]
นกเขนน้อยคิ้วขาว[n. exp.] (nok khēn nø) EN: Pied Triller FR: Échenilleur térat [m] ; Échenilleur pie [m]
นกเขนน้อยปีกแถบขาว[n. exp.] (nok khēn nø) EN: Bar-winged Flycatcher-shrike FR: Échenilleur gobemouche [m] ; Échenilleur pie [m]
นกขี้หมา ; นกยอดหญ้าสีดำ[n. exp.] (nok khī mā ) EN: Pied Bushchat FR: Tarier pie [m] ; Traquet pie [m] ; Tarier noir [m]
นกขุนแผน[n. exp.] (nok khunpha) EN: Red-billed Blue Magpie ; Blue Magpie FR: Pirolle à bec rouge [f] ; Pie-bleue de Chine [f] ; Pirolle chinoise [f] ; Pie-bleue à bec rouge [f] ; Pie (bleue) occipitale [f]
นกกระแตหาด[n. exp.] (nok krataē ) EN: River lapwing ; Pied lapwing FR: Vanneau pie [m] ; Vanneau armé de Duvaucel [m] ; Vanneau fluviatile [m]
นกกระเต็นขาวดำใหญ่ ; นกกะเต็นขาวดำใหญ่[n. exp.] (nok kraten ) EN: Crested Kingfisher ; Megaceryle lugubris FR: Martin-pêcheur tacheté [m] ; Alcyon tacheté [m] ; Martin-pêcheur pie de l’Himalaya [m] ; Martin-pêcheur titan [m] ; Megaceryle lugubris
นกกระเต็นปักหลัก ; นกกะเต็นปักหลัก[n. exp.] (nok kraten ) EN: Pied Kingfisher ; Ceryle rudis FR: Martin-pêcheur pie [m] ; Alcyon pie [m] ; Céryle pie ; Ceryle rudis
นกสาลิกาปากดำ[n. exp.] (nok sālikā ) EN: Black-billed Magpie FR: Pie bavarde [f] ; Pie commune [f] ; Pie d'Europe [f]
นกยอดหญ้าสีดำ ; นกขี้หมา[n. exp.] (nok yøt yā ) EN: Pied Bushchat FR: Tarier pie [m] ; Traquet pie [m] ; Tarier noir [m]
แผนภาพวงกลม[n. exp.] (phaēnphāp w) EN: pie chart ; circle diagram FR: diagramme circulaire [m] ; camembert [m]
แผนภูมิกง[n. exp.] (phaēnphūm k) EN: pie chart FR: diagramme circulaire [m] ; camembert [m]
แผนภูมิรูปวงกลม[n. exp.] (phaēnphūm r) EN: pie chart FR: camembert [m] (graph.)
พาย[n.] (phāi) EN: pie FR: chausson [m] ; barquette [f]
พายสับปะรด[n. exp.] (phāi sappar) EN: pineapple pie FR: chausson aux ananas [m]
เหยี่ยวด่างดำขาว[n. exp.] (yīo dāng da) EN: Pied Harrier FR: Busard tchoug [m] ; Busard pie [m]
แอบดู[v. exp.] (aēp dū) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
อาหารพูนจาน[n. exp.] (āhān phūn j) EN: hearty meal FR: repas consistant [m] ; repas copieux [m]
อะไหล่[n.] (alai) EN: spares ; spare parts ; replacement part FR: pièce détachée [f] ; pièce de rechange [f]
อาหลั่ย[n.] (ālai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts FR: pièces détachées [fpl] ; pièce de rechange [f]
อัน[n.] (an) EN: piece ; slice ; flake ; part ; lump ; chunk ; bit ; portion ; item FR: machin [m] ; truc [m]
อัน[n.] (an) EN: [classif.: small objects, pieces of candy, ashtrays, round objects, objects with unknown classifiers] FR: [classif. : petits objets, choses en général]
อันละ[X] (an la) EN: each ; per ; for one FR: à la pièce ; chaque chose ; chaque
อัญมณี[n.] (anyamanī) EN: semi-precious stone ; gemstone ; jewel ; jewellery = jewelry (Am.) ; precious stones FR: pierre semi-précieuse [f] ; pierre rare [f] ; gemme [f]
อัญรูป[n.] (anyarūp) EN: allotropy FR: allotropie [f]

pie ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Apfelkuchen {m}apple pie
Sahnetorte {f} [cook.]custard pie
Malaienbaumelster {f} [ornith.]Malaysian Tree Pie
Spatelbaumelster {f} [ornith.]Black Racquet-tailed Tree Pie
Schleifpapier {n}; Schmirgelpapier
Saugpapier {n} | Saugpapiere
Herzas {n} (Kartenspiel)ace of hearts
schauspielerisch {adj} | schauspielerische Begabungacting | talent for acting; acting talent
Rat {m} | ein Rat | mit Rat und Tat helfen | sich bei jdm. Rat holen | ohne Ratadvice | a piece of advice | to help with words and deeds | to ask someone's advice | uncounselled
Anspielung {f} | Anspielungen
anspielend {adj} | auf etw. anspielenallusive | to be allusive
Altarbild {n}altarpiece
Altargemälde {n}altar piece
Ansichtsfenster {n} des Papierbereichs (Zeichnung)viewport
Leitwerk {n} [naut.]approach pier
Gruppierung {f} | Gruppierungen
Elsterstar {m} [ornith.]Asian Pied Starling
Ausrichtung {f}; Gruppierung
Australischer Austernfischer {m} [ornith.]Pied Oystercatcher
Bachstelze {f} [ornith.]White Wagtail (Motacilla alba); Pied Wagtail
mit {prp; +Dativ} | mit den Kindern spielen | mit Sack und Pack | mit Zustimmung der Eltern | ein Haus mit Garten | Zimmer mit Frühstück | mit dem Wind | mit dem Zug fahrenwith | to play with the children | with bag and baggage | with the consent of the parents | a house with a garden | room with breakfast included | with the wind | to go by train
Bahn {f}; Papierrolle
Ballspiel {m} | Ballspiele
Spielmann {m} [mus.] | Spielleute
Spielerei {f} | Spielereien
Stanniolpapier {n}; Silberpapier
Bibelpapier {n}; Bibeldünndruckpapier
Zystoskopie {f}; Blasenspiegelung
Blinde Kuh f; Blindekuh {f} (Kinderspiel)blind man's buff; blindman's buff
Silberhakenschnabel {m} [ornith.]Bluish Flowerpiercer
Superbowl {m} (jährliches American-Football-Endspiel der 2 besten Teams) [sport]superbowl [Am.]
Bravourstück {n}bravura piece; bravura passage
Bridge {n} (Kartenspiel)bridge (cards game)
Glasscherbe {f}piece of broken glass
Bronzedrossling {m} [ornith.]Northern Pied Babbler
holperig; holprig; uneben; höckrig {adj} | holperiger; holpriger; unebener; höckriger | am holperigsten; am holprigsten; am unebensten; am höckrigstenbumpy | bumpier | bumpier
Kohlepapier {n}; Durchschlagpapier
Fallstudie {f}; Fallbeispiel
Trauerschnäpper {m} [ornith.](European) Pied Flycatcher (Ficedula hypoleuca)
Dame {f}; Damespiel

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pie
Back to top