ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wharf

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wharf*, -wharf-

wharf ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wharf (n.) ท่าเรือ See also: ท่า, ท่าเทียบเรือ Syn. jetty, pier, quay
wharf (vi.) เทียบเรือที่ท่า
wharf (vt.) เทียบเรือที่ท่า
wharf (vt.) ขนถ่ายสินค้าที่ท่าเรือ
wharfage (n.) การใช้ท่าเทียบเรือ
wharfage (n.) ค่าธรรมเนียมในการใช้ท่าเทียบเรือ See also: ค่าธรรมเนียมการใช้ท่าเรือ
wharfage (n.) ท่าเทียบเรือหลายๆ ท่า
wharfinger (n.) เจ้าของท่าเรือ See also: ผู้ควบคุมท่าเรือ, ผู้จัดการท่าเรือ
English-Thai: HOPE Dictionary
wharf(วอร์ฟ) n. ท่าเรือ,ท่าเรือใหญ่ vt. จัดให้มีท่าเรือ,เก็บไว้ในท่าเรือ,เอาเข้าท่าเรือ vi. ผูกกับท่าเรือ, Syn. dock,pier,quay,jetty
wharfage(วอร์ฟ'ฟิจฺ) n. การใช้ท่าเรือ,ค่าจอดท่าเรือ,ค่าท่า,ค่าธรรมเนียมการใช้ท่าเรือ
wharfie(วอร์ฟ'ฟี) n. กรรมกรท่าเรือ
wharfinger(วอร์ฟ'ฟินเจอะ) n. เจ้าของท่าเรือ,ผู้ควบคุมท่าเรือ
English-Thai: Nontri Dictionary
wharf(n) ท่าเรือ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
wharfท่าเทียบเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wharfageค่าธรรมเนียมท่าเทียบเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ท่า (n.) wharf See also: landing place, dock, quay, pier, port, harbour, ferry
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Port tariffs, berthing fees, wharf handling and, heaven help us, pilotage.ค่าเทียบเรืออีก ไหนจะค่าระวาง.. ค่านำร่อง..
We got Miami Wharf Cafe,Sonjou...ทั้งไมอามี่ วาร์ฟ คาเฟ่ ทั้งซอนจู...
What are you staring at, wharf rat?แกมองอะไร ไอหนูท่าเรือ
There are spies watching this house... and probably every dock and wharf in the town.มีสายลับดูบ้านนี้ ... ... และอาจจะทุกท่าเรือ และท่าเรือที่อยู่ในเมือง
47859 WHARF ROAD.มัลคอล์ม สมิธ ที่ปรึกษาความมั่นคง
The seediest dive on the wharf, populated with every reject and cut-throat from Bombay to Calcutta.คนเที่ยวมีแต่โหดๆ ห่วยๆ ตั้งแต่บอมเบย์ถึงกัลกัตต้า
Were you at the wharf?ไปที่ทะเลสาบกันมาใช่ไหม
This afternoon, I witnessed an autopsy of a young woman who washed up off the poland Wharf.so she wouId appear to be just another disaster victim. A disaster that hadn't happened yet.
Wants to meet at the wharf.นัดเจอกันที่ท่าเรือ ไปกันเถอะ
Knew that the cell phone was at the wharf.เรารู้ว่าโทรศัพท์มือถือนั่น อยู่ที่ท่าเรือ
The death of Standish was a real mystery until you used the same compound, to blow up the wharf.ความตายของสแตนนิช เป็นเรื่องลึกลับของจริง จนกระทั่งคุณใช้ดินปืน ชนิดเดียวกันที่ท่าเรือนั่น
Orphans, grew up on the wharf, both in a hurry to be called men.เด็กกำพร้าเติบโตขึ้นมาบนท่า เทียบเรือ, ทั้งสองรีบร้อนที่จะถูกเรียกว่า คน

wharf ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
码头[mǎ tóu, ㄇㄚˇ ㄊㄡˊ, 码头 / 碼頭] dock; pier; wharf
[bù, ㄅㄨˋ, 埗] wharf; dock; jetty; trading center; port; place name

wharf ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
岸頭[がんとう, gantou] (n) shore; wharf
碼頭[マートー, ma-to-] (n) (obsc) wharf (chi
船虫[ふなむし;フナムシ, funamushi ; funamushi] (n) wharf roach (species of isopod closely related to the sea slater; Ligia exotica)
埠頭;ふ頭;阜頭(iK)[ふとう, futou] (n) pier; wharf; quay
岸壁[がんぺき, ganpeki] (n) wharf; breakwater; steep cliff; (P)
桟橋[さんばし(P);さんきょう, sanbashi (P); sankyou] (n) wharf; bridge; jetty; pier; (P)
波止場[はとば, hatoba] (n) wharf; quay; landing-stage; jetty; (P)
船場;舟場[ふなば, funaba] (n) (arch) wharf; quay; dock
船着き場;舟着き場;船着場;舟着場[ふなつきば, funatsukiba] (n) harbour; harbor; landing place; wharf; anchorage

wharf ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดียรถ์[n.] (dīen) EN: wharf FR:
หนูบ้าน[n. exp.] (nū bān) EN: brown rat ; common rat ; street rat ; sewer rat ; Hanover rat ; Norway rat ; brown Norway rat ; Norwegian rat ; wharf rat FR: rat brun [m] ; surmulot [m] ; rat surmulot [m] ; rat d'égout [m] ; rat de Norvège [m] ; rat gris [m]
หนูนอร์เวย์[n. exp.] (nū Nøwē) EN: brown rat ; common rat ; street rat ; sewer rat ; Hanover rat ; Norway rat ; brown Norway rat ; Norwegian rat ; wharf rat FR: rat brun [m] ; surmulot [m] ; rat surmulot [m] ; rat d'égout [m] ; rat de Norvège [m] ; rat gris [m]
หนูสีน้ำตาล[n. exp.] (nū sī nāmtā) EN: brown rat ; common rat ; street rat ; sewer rat ; Hanover rat ; Norway rat ; brown Norway rat ; Norwegian rat ; wharf rat FR: rat brun [m] ; surmulot [m] ; rat surmulot [m] ; rat d'égout [m] ; rat de Norvège [m] ; rat gris [m]
หนูท่อ[n. exp.] (nū thø) EN: brown rat ; common rat ; street rat ; sewer rat ; Hanover rat ; Norway rat ; brown Norway rat ; Norwegian rat ; wharf rat FR: rat brun [m] ; surmulot [m] ; rat surmulot [m] ; rat d'égout [m] ; rat de Norvège [m] ; rat gris [m]
สะพานหัวเดียว[n. exp.] (saphān hūa ) EN: landing ; wharf FR:
สะพานท่าน้ำ[n. exp.] (saphān thān) EN: landing ; wharf FR:
ท่า[n.] (thā) EN: dock ; pier ; port ; wharf ; landing place ; quay ; harbour ; ferry FR: quai [m] ; jetée [f] ; port [m] ; appontement [m] ; embarcadère [m] ; débarcadère [m]
ท่าน้ำ[n. exp.] (thā nām) EN: waterside ; landing stage with steps ; river's harbour ; boat landing ; dock ; wharf FR: quai [m]
ท่าเรือ[n.] (thāreūa) EN: port ; harbour ; harbor (Am.) ; sea port ; wharf ; pier ; boat landing FR: port [m] ; quai [m] ; dock [m] ; embarcadère [m]
ท่าเทียบเรือ[n. exp.] (thā thīep r) EN: wharf ; marina ; pier FR: ponton [m] ; appontement [m] ; quai [m] ; marina [f]
เทียบเรือ[v. exp.] (thīep reūa) EN: moor ; wharf ; bring a boat up alongside a wharf ; come alongside ; anchor ; berth ; dock FR:
เตียรถ์[n.] (tīen) EN: wharf FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wharf
Back to top