ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pay

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pay*, -pay-

pay ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pay (vt.) จ่าย See also: จ่ายค่าตอบแทน, จ่ายค่าแรง, จ่ายค่าจ้าง Syn. give, spend, lay out
pay (vt.) สนใจ See also: เอาใจใส่
pay (vt.) ให้ความคิดเห็น Syn. answer
pay (vt.) ชดใช้ See also: ตอบแทน, ทดแทน, แก้แค้น Syn. compensate
pay (n.) ค่าแรง See also: ค่าตอบแทน, ค่าจ้าง, รายได้ Syn. earnings, fee, wage, hire
pay (n.) การจ่ายเงิน
pay an arm and a leg (idm.) ราคาสูงเกินไป
pay as you go (idm.) จ่ายค่าสินค้า (เพราะไม่ยอมติดหนี้หรือลงบัญชีไว้ก่อน) See also: จ่ายสด, จ่ายเงิน
pay attention (vi.) ฟังหรือดูอย่างตั้งใจ
pay attention to (phrv.) สนใจ See also: เอาใจใส่ Syn. attend to
pay away (phrv.) ใช้เงิน
pay away (phrv.) ผ่อน (เช่น เชือก) ให้ยาวขึ้น Syn. pay out, play out
pay back (phrv.) จ่ายเงินคืน See also: จ่ายคืน
pay back (phrv.) ลงโทษ See also: แก้แค้น Syn. get even.
pay by (phrv.) จ่ายให้ด้วย See also: จ่ายด้วย
pay court to (phrv.) ประจบ See also: เอาใจ
pay down (phrv.) จ่ายเงินทันทีสำหรับ
pay for (phrv.) จ่ายเงินสำหรับ See also: จ่ายค่า Syn. get for, give for
pay for (phrv.) ชดใช้ See also: ชดเชย
pay heed to (idm.) สนใจ See also: ให้ความสนใจกับ Syn. give to, take of
pay homage to (idm.) แสดงความเคารพ Syn. do to
pay in (phrv.) จ่ายเงินหรือเช็คเข้าธนาคาร
pay in advance (idm.) จ่ายเงินล่วงหน้า
pay into (phrv.) จ่าย (เงิน,เช็ค ฯลฯ) เข้าบัญชีหรือธนาคาร
pay lip service to (idm.) พูดสนับสนุน (แต่ใจคิดตรงกันข้าม)
pay master (n.) ผู้จ่ายเงิน Syn. purser
pay off (phrv.) จ่าย (หนี้สิน) ทั้งหมดให้กับ
pay off (phrv.) แก้แค้น Syn. get even
pay off (phrv.) ไม่ประสบความสำเร็จ
pay off (phrv.) นำเรือที่เสียไปซ่อม See also: เข้าอู่
pay on (phrv.) จ่ายหนี้สินทันที See also: จ่ายตรงเวลา
pay out (phrv.) จ่าย (เงินจำนวนน้อย)
pay out (phrv.) จ่ายคืน
pay out (phrv.) เอาคืน See also: ล้างแค้น Syn. get even
pay out (phrv.) ผ่อน (เชือกหรือสิ่งอื่น) ให้ยาวขึ้น Syn. pay away, play out
pay over (phrv.) จ่ายเงินอย่างเป็นทางการ Syn. make over
pay someone a left-handed compliment (idm.) หลอกด่า See also: ประชด
pay the earth (idm.) ซื้อมาในราคาแพงมาก See also: จ่ายมาก
pay the piper (idm.) (คน)จ่ายเงินคือคนที่มีสิทธิ์ควบคุม
pay through (phrv.) คิดราคามากเกินไป (คำไม่เป็นทางการ) Syn. hold up
English-Thai: HOPE Dictionary
pay(เพ) vi.,vt. จ่าย,ชำระ,ทายางกันซึม n. ค่าจ้าง., See also: payee n. payer n. payment n.
pay phonen. ตู้โทรศัพท์สาธารณะที่ต้องหยอดเหรียญก่อนใช้
pay stationn. ตู้โทรศันท์สาธารณะ
payable(เพ'อะเบิล) adj. ซึ่งต้องชำระ
paybacknn. ระยะเวลาเอาทุนคืน
paycheckn. เช็คเงินค่าจ้าง,ค่าจ้าง
paydayn. วันจ่ายเงินเดือน,วันจ่ายเงิน,ค่าจ้าง
payee(เพอี') n. ผู้ได้รับการจ่ายเงิน,ผู้รับเงิน
payer(เพ'เออะ) n. ผู้จ่ายเงิน
payloadn. น้ำหนักบรรทุกที่ให้รายได้หรือกำไร
paymastern. พนักงานจ่ายเงิน
payment(เพ'เมินทฺ) n. การจ่ายเงิน,การชำระหนี้,การจ่าย,รางวัล. ค่าทดแทน
paynim(เพ'นิม) n. คนนอกศาสนา,ชาวมุสลิม
payoff(เพ'ออฟ) n. การจ่ายเงินเดือน,การชำระหนี้,เวลาการจ่ายเงิน,ผลที่ตามมา
payola(เพโอ'ละ) n. เงินสินบนส่วนตัว,เงินสินบนลับ
payout(เพ'โลด) n. น้ำหนักบรรทุกที่ให้รายได้หรือกำไร
payrolln. บัญชีค่าจ้างหรือเบี้ยเลี้ยง
paysage(เพ'เซจ) n. ทัศนียภาพ,ทิวทัศน์
English-Thai: Nontri Dictionary
pay(n) ค่าตอบแทน,ค่าจ้าง,เงินเดือน
payable(adj) ที่จะต้องจ่ายให้,ที่ต้องชำระ
payday(n) วันเงินเดือนออก,วันจ่ายเงิน,วันชำระเงิน
paymaster(n) สมุหบัญชี,พนักงานจ่ายเงิน
payment(n) การชำระเงิน,การจ่ายเงิน,ค่าตอบแทน
payroll(n) บัญชีเงินเดือน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pay๑. จ่าย, ชำระ๒. ค่าจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
payable at sightใช้เงินเมื่อได้เห็น (ตั๋วแลกเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
payeeผู้รับเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
paymentการชำระเงิน, การใช้เงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
payorผู้จ่ายเงิน, ผู้ใช้เงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
payroll deduction insuranceมีความหมายเหมือนกับ salary savings insurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
payroll taxภาษีหักจากค่าจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Payback periodระยะเวลาคืนทุน [การบัญชี]
Paymentการชำระเงิน [TU Subject Heading]
Payrollเงินเดือน [การบัญชี]
Payroll taxภาษีค่าจ้าง [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คลังสินค้าทัณฑ์บน (n.) a godown to keep imported goods which do not pay tax yet
สั่งจ่าย (v.) order to pay for
ควักกระเป๋า (v.) pay Syn. จ่ายเงิน, ซื้อ
ค่าตอบแทน (n.) pay See also: recompense, compensation, reward, remuneration, repayment, payment Syn. ค่าจ้าง, ค่าแรง
จ่าย (v.) pay See also: spend Syn. ให้เงิน, จ่ายเงิน Ops. รับ
จ่ายเงิน (v.) pay Syn. ซื้อ
จ่ายเงิน (v.) pay See also: spend Syn. ให้เงิน Ops. รับ
จ่ายเงิน (v.) pay
ชำระ (v.) pay Syn. จ่าย
ออกเงิน (v.) pay Syn. จ่ายเงิน
ตั้งอกตั้งใจ (v.) pay attention See also: concentrate one´s attention Syn. ตั้งใจ, ใส่ใจ, สนใจ, มุ่งมั่น, ใฝ่ใจ Ops. ละเลย, เฉยเมย
ติดตาม (v.) pay attention See also: take note of, concern
สนใจ (v.) pay attention See also: concentrate one´s attention Syn. ตั้งใจ, ใส่ใจ, มุ่งมั่น, ใฝ่ใจ Ops. ละเลย, เฉยเมย
เงี่ยหู (v.) pay attention See also: listen carefully Syn. ตั้งใจฟัง, เอียงหูฟัง Ops. ละเลย, ไม่สนใจ
เอียงหูฟัง (v.) pay attention See also: listen carefully Syn. ตั้งใจฟัง Ops. ละเลย, ไม่สนใจ
สนใจ (v.) pay attention to See also: keen on, be fond of, take an interest in Syn. ใจจดใจจ่อ, จดจ่อ, ตั้งใจ, มุ่งมั่น
ใฝ่ใจ (v.) pay attention to See also: keen on, be fond of, take an interest in Syn. สนใจ, ใจจดใจจ่อ, จดจ่อ, ตั้งใจ, มุ่งมั่น
ตั้งใจฟัง (v.) pay attention to listen to
คืนทุน (v.) pay back
คืนเงิน (v.) pay back
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Can I pay for check or credit card?ฉันสามารถจ่ายเป็นเช็คหรือเครดิตการ์ดได้ไหม
And he won't pay for me to go and learn thereและเขาจะไม่จ่ายเงินให้ฉันไปเรียนที่นั่น
You must pay attention to what he saysคุณต้องตั้งใจฟังสิ่งที่เขาพูด
I'll pay you wellฉันจะจ่ายคุณอย่างงาม
How much did you pay for it?คุณจ่ายไปเท่าไหร่หรือ?
They are arguing over who should pay the billพวกเขากำลังโต้เถียงกันเรื่องใครจะเป็นคนจ่ายค่าบิลล์
Could you pay me in advance?คุณช่วยจ่ายฉันล่วงหน้าได้ไหม?
He doesn’t pay much attention to his workเขาไม่ได้ใส่ใจกับงานของเขามากนัก
Everybody has to pay the sameทุกคนต้องจ่ายแบบเดียวกันหมด
But the minimum price you would pay is 10 Bahtแต่ราคาต่ำสุดที่คุณจะต้องจ่ายคือ 10 บาท
Remember to pay me back!จำไว้ว่าต้องจ่ายคืนฉันด้วย
Someday, I will repay youสักวันฉันจะตอบแทนคุณ
Sorry I wasn't paying attentionขอโทษด้วยที่ฉันไม่ได้สนใจฟัง
Forget it! You have no reason to repay meลืมมันซะเถอะ ไม่มีเหตุผลที่จะตอบแทนคืนให้ฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You'll pay dearly for this!คุณจะจ่ายแพงสำหรับ การนี? ้!
Can't earn enough to pay her rent.งานที่เธอทำก็ไม่พอจ่ายค่าเช่าด้วยซ้ำ
Don't pay any attention to him.ไม่ต้องสนใจที่เขาพูด
They pay $3 apiece!พวกเขาจ่าย $ 3 คนละ!
I better pay attention to my work.ฉันก็ให้ความสนใจกับการ ทำงานของฉัน
Make him pay for the line.ทำให้เขาจ่ายสำหรับบรรทัด ทำให้เขาจ่ายสำหรับมัน
Don't pay any attention to them.{\cHFFFFFF}ไม่ให้ความสนใจใด ๆ ให้กับพวกเขา
That's why they pay me.แล้วทำไมพวกเขาจะจ่ายให้ฉัน
What does he pay you for murdering me?เขาจ่ายนายเท่าไรเพื่อฆ่าฉัน?
I bet they didn't even pay you a penny for your arm.พนันได้เลยว่าพวกมันไม่จ่าย ค่าแขนนายสักเพนนีเดียว
I swear those responsible shall pay with torture and with death!เจ้าคนทําเรื่องนี้ต้องถูกเราทรมานจนตาย
How much shall I pay you?ฉันจะจ่ายเงินให้คุณเท่าไหร่

pay ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拜望[bài wàng, ㄅㄞˋ ㄨㄤˋ, 拜望] call to pay one's respect; call on
同工同酬[tóng gōng tóng chóu, ㄊㄨㄥˊ ㄍㄨㄥ ㄊㄨㄥˊ ㄔㄡˊ, 同工同酬] equal pay for equal work
一手交钱,一手交货[yī shǒu jiāo qián, ㄧ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄠ ㄑㄧㄢˊ, yi1 shou3 jiao1 huo4, 一手交钱,一手交货 / 一手交錢,一手交貨] lit. one hand exchanges the cash, the other the goods (俗语 common saying); to pay for what you want in cash; fig. simple and direct transaction
包赔[bāo péi, ㄅㄠ ㄆㄟˊ, 包赔 / 包賠] guarantee to pay compensations
并重[bìng zhòng, ㄅㄧㄥˋ ㄓㄨㄥˋ, 并重 / 並重] lay equal stress on; pay equal attention to
[péi, ㄆㄟˊ, 赔 / 賠] lose in trade; pay damage
拜见[bài jiàn, ㄅㄞˋ ㄐㄧㄢˋ, 拜见 / 拜見] pay a formal visit; call to pay respects; meet one's senior or superior
不问[bù wèn, ㄅㄨˋ ㄨㄣˋ, 不问 / 不問] pay no attention to; disregard; ignore; let go unpunished; let off
不在意[bù zài yì, ㄅㄨˋ ㄗㄞˋ ㄧˋ, 不在意] pay no attention to; take no notice of; not mind; negligent; careless
付清[fù qīng, ㄈㄨˋ ㄑㄧㄥ, 付清] pay in full; pay all of a bill; pay off
来访[lái fǎng, ㄌㄞˊ ㄈㄤˇ, 来访 / 來訪] pay a visit
兵饷[bīng xiǎng, ㄅㄧㄥ ㄒㄧㄤˇ, 兵饷 / 兵餉] pay and provisions for soldiers
报恩[bào ēn, ㄅㄠˋ ㄣ, 报恩 / 報恩] pay a debt of gratitude
拜年[bài nián, ㄅㄞˋ ㄋㄧㄢˊ, 拜年] pay a New Year call; wish sb a Happy New Year
注重[zhù zhòng, ㄓㄨˋ ㄓㄨㄥˋ, 注重] pay attention to; emphasize
理会[lǐ huì, ㄌㄧˇ ㄏㄨㄟˋ, 理会 / 理會] pay attention to; take notice of
[huán, ㄏㄨㄢˊ, 还 / 還] pay back; return; surname Huan
预付[yù fù, ㄩˋ ㄈㄨˋ, 预付 / 預付] pay in advance
不理[bù lǐ, ㄅㄨˋ ㄌㄧˇ, 不理] refuse to acknowledge; pay no attention to; take no notice of; ignore
参见[cān jiàn, ㄘㄢ ㄐㄧㄢˋ, 参见 / 參見] refer to; see also; pay respect to
赔款[péi kuǎn, ㄆㄟˊ ㄎㄨㄢˇ, 赔款 / 賠款] reparations; to pay reparations
拆东墙补西墙[chāi dōng qiáng bǔ xī qiáng, ㄔㄞ ㄉㄨㄥ ㄑㄧㄤˊ ㄅㄨˇ ㄒㄧ ㄑㄧㄤˊ, 拆东墙补西墙 / 拆東牆補西牆] lit. pull down the east wall to repair the west wall (成语 saw); fig. temporary expedient; Rob Peter to pay Paul
拆东补西[chāi dōng bǔ xī, ㄔㄞ ㄉㄨㄥ ㄅㄨˇ ㄒㄧ, 拆东补西 / 拆東補西] lit. pull down the east wall to repair the west (成语 saw); fig. temporary expedient; Rob Peter to pay Paul
[lǐ, ㄌㄧˇ, 理] texture; grain (of wood); inner essence; intrinsic order; reason; logic; truth; science; natural science (esp. physics); to manage; to pay attention to; to run (affairs); to handle; to put in order; to tidy up
不注意[bù zhù yì, ㄅㄨˋ ㄓㄨˋ ㄧˋ, 不注意] thoughtless; not pay attention to
问安[wèn ān, ㄨㄣˋ ㄢ, 问安 / 問安] to pay one's respects; to give regards to
应付帐款[yīng fù zhàng kuǎn, ㄈㄨˋ ㄓㄤˋ ㄎㄨㄢˇ, 应付帐款 / 應付帳款] accounts payable
出纳[chū nà, ㄔㄨ ㄋㄚˋ, 出纳 / 出納] cashier; to receive and hand over payment; to lend and borrow books
包银[bāo yín, ㄅㄠ ˊ, 包银 / 包銀] contracted payment (esp. actors' salary in former times)
[xiū, ㄒㄧㄡ, 脩] cultivate; repair; teacher's pay
付给[fù gěi, ㄈㄨˋ ㄍㄟˇ, 付给 / 付給] deliver; pay
[chóu, ㄔㄡˊ, 酬] entertain; repay; return; reward; compensate
开支[kāi zhī, ㄎㄞ ㄓ, 开支 / 開支] expenditures; pay; expenses
以身抵债[yǐ shēn dǐ zhài, ㄧˇ ㄕㄣ ㄉㄧˇ ㄓㄞˋ, 以身抵债 / 以身抵債] forced labor to repay a debt
杏林[xìng lín, ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧㄣˊ, 杏林] forest of apricot trees; fig. honorific term for fine doctor (cf Dr Dong Feng 董奉, 3rd century AD, asked his patients to plant apricot trees instead of paying fees); Xinglin district of Xiamen city (renamed Haicang 海沧区 in 2003)
优厚[yōu hòu, ㄧㄡ ㄏㄡˋ, 优厚 / 優厚] generous, liberal (pay, compensation)
善有善报,恶有恶报,若然不报时晨未到[shàn yǒu shàn bào, ㄕㄢˋ ㄧㄡˇ ㄕㄢˋ ㄅㄠˋ, e4 you3 e4 bao4 , ruo4 ran2 bu4 bao4 shi2 chen2 wei4 dao4, 善有善报,恶有恶报,若然不报时晨未到 / 善有善報,惡有惡報,若然不報時晨未到] Good has its reward and evil has its recompense. The payback is just a matter of time
倒挂[dào guà, ㄉㄠˋ ㄍㄨㄚˋ, 倒挂 / 倒掛] lit. to hang upside down; fig. topsy-turvy and inequitable, e.g. manfacturing and trading costs exceed the sale price (of some goods); to borrow more than one can ever repay
感恩图报[gǎn ēn tú bào, ㄍㄢˇ ㄣ ㄊㄨˊ ㄅㄠˋ, 感恩图报 / 感恩圖報] grateful and seeking to repay the kindness (成语 saw)
优渥[yōu wò, ㄧㄡ ㄨㄛˋ, 优渥 / 優渥] handsome (pay etc); generous; liberal

pay ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ただじゃおかないぞ;ただではおかないぞ[, tadajaokanaizo ; tadadehaokanaizo] (exp) You'll pay for this!; You'd better keep your mouth shut!
ツケが回って来る;付けが回って来る[ツケがまわってくる(ツケが回って来る);つけがまわってくる(付けが回って来る), tsuke gamawattekuru ( tsuke ga mawatte kuru ); tsukegamawattekuru ( duke ga mawatte] (exp,vk) the bill will come due (expression used to imply that someone will eventually have to pay the price for their misdeeds)
ノーワークノーペイ[, no-wa-kuno-pei] (n) no work no pay
バックペイ[, bakkupei] (n) back pay
メッシー君[メッシーくん, messhi-kun] (n) (sl) (See 飯・めし・1) man used by a woman to pay for her meals
仕上げ払い[しあげばらい, shiagebarai] (n) piecework pay
付けが回る[つけがまわる, tsukegamawaru] (exp,v5r) the bill will come due (expression used to imply that someone will eventually have to pay the price for their misdeeds)
代弁[だいべん, daiben] (n,vs) pay by proxy; act for another; speak for another; (P)
以上(P);已上[いじょう, ijou] (n-adv,n-t) (1) (See 余・1) not less than; ... and more; ... and upwards; (2) beyond ... (e.g. one's means); further (e.g. nothing further to say); more than ... (e.g. cannot pay more than that); (3) above-mentioned; foregoing; (4) since ...; seeing that ...; (5) this is all; that is the end; the end; (P)
入れる(P);容れる;函れる[いれる, ireru] (v1,vt) (1) to put in; to let in; to take in; to bring in; to insert; to set (a jewel, etc.); to ink in (e.g. a tattoo); (2) to admit; to accept; to employ; to hire; (3) (esp. 容れる) to accept; to comply; to grant; to adopt (a policy, etc.); to take (advice, etc.); to listen to; to pay attention to; (4) to include; (5) to pay (one's rent, etc.); (6) to cast (a vote); (7) (See 淹れる) to make (tea, coffee, etc.); (8) to turn on (a switch, etc.); (9) to send (a fax); to call; (P)
公衆電話[こうしゅうでんわ, koushuudenwa] (n) public telephone; pay phone; (P)
出し惜しむ[だしおしむ, dashioshimu] (v5m,vt) to grudge; to be stingy; to be unwilling to pay
出し渋る[だししぶる, dashishiburu] (v5r,vt) to grudge; to be stingy; to be unwilling to pay
勘定を払う[かんじょうをはらう, kanjouwoharau] (exp,v5u) to settle one's account; to pay a bill
勘定を済ます[かんじょうをすます, kanjouwosumasu] (exp,v5s) to pay one's bill
収める(P);納める(P)[おさめる, osameru] (v1,vt) (1) to dedicate; to make an offering; to pay (fees); (2) to supply; (3) to store; (4) to finish; to bring to a close; (5) to restore (something to its place); (6) to achieve (e.g. a result); (P)
取合う;取り合う[とりあう, toriau] (v5u,vi) (1) to take each other's hands; to clasp (hands); (2) to compete; to scramble for; (3) to pay attention (to someone); to respond
安かろう悪かろう[やすかろうわるかろう, yasukarouwarukarou] (exp) you get what you pay for
安物買いの銭失い[やすものがいのぜにうしない, yasumonogainozeniushinai] (exp) you get what you pay for; buying cheap goods is a waste of money (because the quality is always so poor)
実力本位[じつりょくほんい, jitsuryokuhon'i] (n,adj-no) the precedence of merit; performance orientation; ability- (merit-) based (promotion, pay scale, etc.)
居残り手当;居残り手当て[いのこりてあて, inokoriteate] (n) overtime pay
届く[とどく, todoku] (v5k,vi) (1) to reach; to arrive; to get through; to get at; (2) to be attentive; to pay attention; (3) to be delivered; to carry (e.g. sound); (P)
年貢の納め時[ねんぐのおさめどき, nengunoosamedoki] (exp) time to pay the piper; lit
心を向ける[こころをむける, kokorowomukeru] (exp,v1) to turn one's thoughts to; to pay attention to; to give heed to
心を用いる;こころを用いる[こころをもちいる, kokorowomochiiru] (exp,v1) to be attentive to; to pay attention to
念を入れる[ねんをいれる, nenwoireru] (exp,v1) to pay attention to
意を用いる;いを用いる[いをもちいる, iwomochiiru] (exp,v1) to pay attention to
懐が痛む[ふところがいたむ, futokorogaitamu] (exp,v5m) to make a dent in one's purse; to have to pay out of one's own pocket.
懐を痛める[ふところをいためる, futokorowoitameru] (exp,v1) to pay out of one's own pocket
成果主義[せいかしゅぎ, seikashugi] (n) pay for performance; payment by results
打つ[ぶつ, butsu] (v5t,vt) (1) (also written as 拍つ, 搏つ, 撲つ, 擣つ) to hit; to strike; to knock; to beat; to punch; to slap; to tap; to bang; to clap; to pound; (2) to strike (noon, etc.); to sound (cymbals, etc.); to beat (a drum, etc.); (3) to beat (rhythmically, e.g. pulse, waves, etc.); (4) to move; to impress; to touch; (5) to drive in; to hammer in; to put in; to inject; (6) to type; to send; to transmit; (7) to insert; to write in; to mark; (8) to make (noodles, etc.); to prepare; (9) to till (soil); (10) to sprinkle; to throw; to cast; (11) to do; to carry out; to play; to perform; to engage in (gambling, etc.); (12) to pay (a deposit, etc.); (13) to visit (on a pilgrimage); (14) to line (a coat); (15) to bind (a criminal); (P)
払いきる;払い切る[はらいきる, haraikiru] (v5r) to pay off completely (i.e. a loan)
払い出す;払出す[はらいだす, haraidasu] (v5s,vt) to pay (out); to drive away
払い戻す(P);払戻す[はらいもどす, haraimodosu] (v5s,vt) to repay; to pay back; (P)
払い渡す[はらいわたす, haraiwatasu] (v5s,vt) to pay; to pay out; to pay over
払い込む[はらいこむ, haraikomu] (v5m,vt) to deposit; to pay in; (P)
払う[はらう, harau] (v5u,vt) (1) to pay (e.g. money, a bill, one's taxes, etc.); (2) to brush; to wipe; to clear away; to dust off; to prune away branches; (3) to drive away (e.g. one's competitors); to sweep out; (P)
拝む[おがむ, ogamu] (v5m,vt) (1) to assume the posture of praying; to press the palms and fingers of both hands together; to do reverence (e.g. before a statue of the Buddha); to pay one's respects; (2) to beg; to make a supplication; (3) (hum) (sometimes used sarcastically in modern Japanese) to see (something or someone of high status); (P)
支払い能力;支払能力[しはらいのうりょく, shiharainouryoku] (n) solvency; ability to pay
時間貸し[じかんかし, jikankashi] (n) pay by the hour (parking)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
公衆電話[こうしゅうでんわ, koushuudenwa] public telephone, pay phone
ペイパーユーズ[ぺいぱーゆーず, peipa-yu-zu] pay-per-use
ペイロード[ぺいろーど, peiro-do] payload (of a cell, packet, etc.)
荷物[にもつ, nimotsu] payload (of a packet, cell, etc.)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
頭金[あたまきん, atamakin] Thai: เงินดาวน์มัดจำ English: down payment

pay ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาหูไปนา เอาตาไปไร่[v. (loc.)] (aohūpainā a) EN: ignore ; fail deliberately to pay attention ; do not pay attention FR: ignorer délibérément
เอาใจใส่[v. exp.] (aojaisai) EN: look after ; pay attention ; take an interest in ; attend ; care ; be conscientious ; heed FR: prendre soin ; s'occuper de ; être attentif à ; être soucieux de
อภิวันท์[v.] (aphiwan) EN: salute ; greet ; pay respect (to) FR:
แบ่งชำระเป็นงวด[v. exp.] (baeng chamr) EN: pay by instalments/installments (Am.) FR:
แบ่งเงินปันผล[v. exp.] (baeng ngoen) EN: pay out a dividend ; distribute a dividend FR:
ใบแจ้งยอดเงินเดือน[n. exp.] (bai jaēng y) EN: pay slip FR:
ใบรับเงินเดือน[n. exp.] (bairap ngoe) EN: salary statement ; pay slip FR: fiche de salaire [f] ; bulletin de paie/paye [m]
บังคม[v.] (bangkhom) EN: pay obeisance to ; salute the king in Thai style FR:
ใช้[v.] (chai) EN: spend ; pay ; redeem ; cost FR: dépenser ; payer ; rembourser
ใช้คืน[v.] (chaikheūn) EN: pay back ; pay money back ; make reparation ; reimburse ; compensate ; repay ; remunerate ; refund ; recompose FR: rembourser
ใช้เงินคืน[v. exp.] (chai ngoen ) EN: pay money back FR:
ใช้หนี้ใช้สิน[v. exp.] (chai nī cha) EN: settle ; pay a debt ; disburse ; repay FR:
ชักดาบ[v.] (chakdāp) EN: cheat ; refuse to pay FR:
ชำระ[v.] (chamra) EN: pay ; disburse ; defray ; pay up ; repay ; settle FR: payer ; débourser ; liquider ; acquitter
ชำระบัญชี[v.] (chamra banc) EN: pay a bill ; settle a bill ; settle an account FR: solder un compte ; payer une facture ; liquider une facture
ชำระค่าเช่า[v. exp.] (chamra khāc) EN: pay the rent FR: payer le loyer
ชำระคืน[v.] (chamrakheūn) EN: compensate ; pay back ; reimburse ; repay ; refund ; disburse FR:
ชำระเงิน[v. exp.] (chamra ngoe) EN: pay for ; disburse FR: payer ; régler une note
ชำระเงินล่วงหน้า[v. exp.] (chamra ngoe) EN: pay in advance ; prepay FR: payer à l'avance
ชำระเงินภายหลัง[v. exp.] (chamra ngoe) EN: pay later FR:
ชำระเงินสด[v. exp.] (chamra ngoe) EN: pay cash FR: payer comptant ; payer cash
ชำระเงินเต็มจำนวน[v. exp.] (chamra ngoe) EN: fully pay up FR:
ชำระหนี้[v. exp.] (chamra nī) EN: pay one's debt ; pay back one's debt ; settle a debt ; pay a debt ; discharge a debt ; disburse ; repay FR: effacer une dette ; rembourser une dette ; s'acquitter d'une dette
ชำระภาษี[v. exp.] (chamra phās) EN: pay up one's taxes FR: payer la taxe ; acquitter une taxe
เฉ่ง[v.] (cheng) EN: pay ; pay off ; settle an account FR: payer ; régler
ชมเปาะ[v. exp.] (chompǿ) EN: pay steady compliments (to) ; be profuse in praise ; admire without reserve ; praise without reserve ; be struck with admiration FR: amadouer
ชด[v.] (chot) EN: make up ; compensate ; pay for ; redeem ; atone for FR: se racheter ; réparer ; racheter
ชดใช้[v.] (chotchai) EN: compensate (for) ; pay ; reimburse ; repay ; refund ; disburse FR: s'acquitter ; rembourser
ชดใช้ค่าเสียหาย[v. exp.] (chotchai kh) EN: compensate for damages ; pay damages FR:
ใฝ่[v.] (fai) EN: pay attention to ; have an interest ; hope for ; desire ; long for ; yearn for ; be attracted toward ; cherish FR:
ใฝ่ใจ[v.] (faijai) EN: pay attention to FR:
ฝักใฝ่[v.] (fakfai) EN: concentrate on ; pay attention to ; be interested in FR:
ฝากเงินเข้าบัญชี[v. exp.] (fāk ngoen k) EN: pay money into an account ; bank FR:
ให้ความสนใจกับ ...[v. exp.] (hai khwām s) EN: pay attention ; target ... ; focus on ... ; zero in on ... FR: se préocupper de ... ; viser ... ; se focaliser sur ... ; accorder de l'intérêt à ... ; montrer de l'intérêt pour ...
หักบัญชี[v.] (hakbanchī) EN: debit one's account ; deduct from one's account ; put one's account ; make a partial payment ; make an auto payment through account number ; pay by withdrawing the amount of money in the bank FR: débiter un compte
อินัง[v.] (inang) EN: care ; pay attention to FR:
อินังขังขอบ[v.] (inangkhangk) EN: care ; pay attention to FR:
จ่าย[v.] (jāi) EN: pay ; spend ; defray ; disburse ; pay out ; buy ; purchase ; make purchases ; shop FR: payer ; débourser ; régler ; acheter ; faire des emplettes
จ่ายชำระค่า...[v. exp.] (jāi chamra ) EN: pay the … bill FR: payer la facture de …
จ่ายเช็ค[v. exp.] (jāi chek) EN: issue a check ; pay by check FR:

pay ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lohnnebenleistungen {pl}ancillary pay
Bruttojahresarbeitsentgelt {n}annual gross pay
Kaution {f} (Wohnung) | für etw. eine Kaution hinterlegen (zahlen)deposit | to pay a deposit on sth.
schadenersatzpflichtig; schadenersatzpflichtig {adj}liable for damages; liable to pay damages; held for damages
Nettogehalt {n}take-home pay
Nettolohn {m}take home pay
Unterhaltspflicht {f}obligation to pay maintenance
progressive Leistungsprämie {f}accelerated premium pay
Zahlungsversprechen {n}promise to pay
Abfindung {f} (bei Entlassung)severance pay
Streikgeld {n}strike pay
Stundenlohn {m}wages per hour; hourly wages; hourly pay
Rentenrate {f}annuity payment
Zahlstelle {f}appointed paying agent
Todesfallversicherung {f}assurance payable at death
Barzahlung {f}cash payment
Pauschalzahlung {f}composition payment
Lohnfortzahlung {f}continued payment of wages
Schuldentilgung {f} [fin.]debt repaymen
Zahlungsverzug {m}default of payment
Beitragsbescheid {m}demand for payment
Dividendenausschüttungssatz {m}dividend payout ratio
Dividendenpolitik {f}dividend policy; dividend payout policy
Anzahlung {f} (bei Ratenzahlung)down payment
Anzahlungsbedingungen {pl}down-payment conditions
Ausgleichs- oder Entschädigungsleistung {f}financial settlement and compensatory payment
Urlaubsgeld {n}holiday pay; holiday money
Leistungszulage {f}incentive bonus payment
Verzugszinsen {pl}interest for delay; interest for late payment; interest on arrears
Kostenschlüssel {m}key of payment
Lieferantenbuch {n}accounts payable ledger
Unterhaltszahlung {f}maintenance payment
Zahlungsmittel {n}means of payment
Bußgeldbescheid {m}official demand for payment of a fine
Papaya {f} [bot.]papaya; papaia; pawpaw
Papayabaum {m} [bot.]papaya tree
Abhaspel {f}pay off reel; decoiler
Einzahlungsschein {m}pay in slip
Lohntarif {m}pay scale
Münzfernsehen {n}pay television

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pay
Back to top