ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

recompense

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *recompense*, -recompense-

recompense ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
recompense (vt.) ตอบแทน See also: ชดเชย Syn. compensate, remunerate
recompense (n.) ค่าชดเชย See also: ค่าตอบแทน Syn. compensation, reward
recompense for (phrv.) ชดเชย See also: ชดใช้สำหรับ Syn. repay for
English-Thai: HOPE Dictionary
recompense(เรค'เคิมเพนซฺ) v. ตอบแทน,ชดเชย,ชดใช้,ตอบสนอง n. การชดเชย,การชดใช้,ค่าชดเชย,ค่าชดใช้,รางวัล,ค่าตอบแทน,, See also: recompensable adj. recompenser n., Syn. reimburse,recoup,amends
English-Thai: Nontri Dictionary
recompense(n) สินน้ำใจ,ค่าตอบแทน,ค่าชดใช้,การชดเชย,รางวัล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
recompense๑. ชดใช้, สิ่งชดใช้๒. รางวัล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค่าชดเชย (v.) recompense See also: compensation
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Keeping quiet and then giving the Rei that went after me, happiness... is for me the best kind of recompense I can give.ไม่ต้องพูดอะไรและปล่อยให้เรย์อยู่กับผม ความสุข... คือสิ่งที่ผมสามารถตอบแทนให้ได้
Do you want recompense against Sam Crow?นายต้องให้กับพวกSam Crow ชดใช้ไหม
King Olaf has demanded recompense and by the ancient laws of Camelot, the matter will be settled by a tourney in three stages.กษัตริย์โอลาฟต้องการให้เกิดการประลองนี้ และ ตามกฏแห่ง Camelot จะประลองฝีมือกันด้วยอาวุธ 3 ชนิด
Beyond the meager recompense you offered when last we spoke.Beyond the meager recompense you offered when last we spoke.
So you take the world I love as a recompense for your imagined slights?เจ้าก็เลยจะทำลายโลกที่ข้ารัก เพื่อชดเชยปมด้อย ในใจเจ้ายังงั้นเหรอ?
I've offered you my life... in recompense.ข้าฯ ถวายชีวิตให้พระองค์... เป็นการทดแทน
You borrowed a good deal of money and I got rights to recompense.แกกู้เงินไป มีหลักประกันดี ฉันก็มีสิทธิ์ทวงแกทุกวิธี
He says his honour has been tainted. He demands recompense.เค้าบอกว่าเค้าโดนหมิ่นเกียรตื เขาต้องกาคนชดใช้มัน
King Olaf has demanded recompense.กษัตริย์โอลาฟ ต้องการให้เค้าชดใช้

recompense ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
善有善报,恶有恶报,若然不报时晨未到[shàn yǒu shàn bào, ㄕㄢˋ ㄧㄡˇ ㄕㄢˋ ㄅㄠˋ, e4 you3 e4 bao4 , ruo4 ran2 bu4 bao4 shi2 chen2 wei4 dao4, 善有善报,恶有恶报,若然不报时晨未到 / 善有善報,惡有惡報,若然不報時晨未到] Good has its reward and evil has its recompense. The payback is just a matter of time
报偿[bào cháng, ㄅㄠˋ ㄔㄤˊ, 报偿 / 報償] repay; recompense

recompense ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
償い[つぐない, tsugunai] (n) recompense; indemnity; atonement; (P)
償う[つぐなう, tsugunau] (v5u,vt) to make up for; to recompense; to redeem (one's faults); to compensate for; to indemnify; to atone for; (P)

recompense ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ได้รับรางวัล[v. exp.] (dāi rap rān) EN: be rewarded ; get a prize FR: être récompensé ; obtenir une récompense ; recevoir un prix
ค่าสินไหมทดแทน[n.] (khāsinmaith) EN: indemnity ; recompense FR:
รางวัล[n.] (rāngwan) EN: prize ; award ; reward ; trophy ; tip FR: prix [m] ; récompense [f]
รางวัลนำจับ[n. exp.] (rāngwan nam) EN: reward ; head money FR: récompense [f]
รางวัลประจำปี[n. exp.] (rāngwan pra) EN: bonus FR: récompense annuelle [f] ; prix annuel [m]
ทด[v.] (thot) EN: repay ; return ; reciprocate ; compensate ; indemnify ; recompense ; reimburse ; pay back FR: restituer ; redonner
ได้รางวัล[v. exp.] (dāi rāngwan) EN: win a prize FR: obtenir une récompense
ให้รางวัล[v. exp.] (hai rāngwan) EN: reward ; give a reward ; give a prize ; offer a reward FR: récompenser
มอบรางวัล[v. exp.] (møp rāngwan) EN: FR: décerner une récompense
ปูนบำเหน็จ[v. exp.] (pūn bamnet) EN: reward ; give ; distribute ; allot ; bestow ; promote FR: récompenser
รางวัล[v.] (rāngwan) EN: reward ; tip FR: récompenser
รับรางวัล[n. exp.] (rap rāng wa) EN: receive a prize FR: recevoir un prix ; être récompensé
ตกรางวัล[v.] (tokrāngwan) EN: give a prize (to) ; give a reward (to) ; offer a reward FR: récompenser
ตอบแทน[v.] (tøpthaēn) EN: requite ; reward ; compensate ; renumerate ; reprisal ; repay ; reciprocate FR: récompenser ; rénumérer ; guerdonner (vx)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า recompense
Back to top