ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

earnings

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *earnings*, -earnings-

earnings ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
earnings (n.) กำไร See also: ผลกำไร Syn. profit
earnings (n.) รายได้ See also: เงินที่หาได้, ค่าจ้าง, เงินเดือน, ผลกำไร Syn. income, remuneration, salary, wage
English-Thai: Nontri Dictionary
earnings(n) ค่าจ้าง,เงินเดือน,รายได้,ผลกำไร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
earningsรายได้จากการทำงาน, รายได้จากการประกอบการงาน [ดู earned income] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Earningsกำไรสุทธิ [การบัญชี]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Does he beat you if earnings are down?เขาตีเธอถ้าทำยอด ตกลงด้วยหรือเปล่า ?
They'll say their earnings that quarter are three and a half times consensus... and the stock will nearly double in afternoon trading.ว่ากันว่าผลประกอบกาศไตรมาศนี้ของบริษัทเพิ่มขึ้น 3.5 เท่า แล้วราคาหุ้นจะพุ่งขึ้นเป็นสองเท่าในตอนบ่าย
The next earnings statement will bring them around.บัญชีแสดงรายได้ครั้งต่อไปจะดึงพวกเขามาเอง
And you monitor things like earnings and payroll?และคุณได้ตรวจสอบการเงินทุกอย่างหรือเปล่า
2 years in the arena, and my earnings to sustain.2ปีก่อนในสังเวียน เงินที่ได้มาของข้ามอบอาหารให้พวกเค้า
He put those earnings into real estate.เขาเอารายได้ทั้งหมดไปลงทุน ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
The earnings rate went down this year.อัตราการปันผลกำไรปีนี้ลดลงมาก
Your earnings would skyrocket.รายได้ของคุณคงสูงทะลุฟ้า
His earnings are just above the legal minimum wage.แต่งานที่มีค่าแรงรายชั่วโมงสูงกว่า ค่าแรงขั้นต่ำเล็กน้อย ถือได้ว่าเป็นงานที่ท้าทายมาก
While most hedge funds suffered significant loss, you'll see our stellar earnings in the reports in front of you.กองทุนเก็งกำไรหลายแห่งเจ็บปวด จากผลขาดทุน คุณจะเห็นผลกำไรของเรา
You'd still be covering earnings reports in the back pages of the "journal"คุณยังคงปกปิดบัญชี รายได้ ในหน้าสุดท้ายของ สมุดบัญชีประจำวัน
And how fiscal will the quarterly earnings be?แล้วกำไรรายไตรมาส ของปีงบประมาณจะเป็นเท่าไหร่?

earnings ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摊薄后每股盈利[tān bó hòu měi gǔ yíng lì, ㄊㄢ ㄅㄛˊ ㄏㄡˋ ㄇㄟˇ ㄍㄨˇ ˊ ㄌㄧˋ, 摊薄后每股盈利 / 攤薄後每股盈利] diluted earnings per share
收益[shōu yì, ㄕㄡ ㄧˋ, 收益] earnings; profit
留存收益[liú cún shōu yì, ㄌㄧㄡˊ ㄘㄨㄣˊ ㄕㄡ ㄧˋ, 留存收益] retained earnings

earnings ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バイト代[バイトだい, baito dai] (n) (col) (See バイト・1) earnings from a part-time job
中間決算発表[ちゅうかんけっさんはっぴょう, chuukankessanhappyou] (n) midterm earnings announcement
収益金[しゅうえききん, shuuekikin] (n) proceeds; earnings
業績予想[ぎょうせきよそう, gyousekiyosou] (n) earnings forecast (outlook, projection)
業績見通し[ぎょうせきみとおし, gyousekimitooshi] (n) earnings estimates (forecast, outlook, projection)
稼ぎ高;かせぎ高[かせぎだか, kasegidaka] (n) earnings
PER[パー, pa-] (n) price-earnings ratio; PER
企業収益[きぎょうしゅうえき, kigyoushuueki] (n) corporate earnings; corporate profits
企業業績[きぎょうぎょうせき, kigyougyouseki] (n) corporate earnings; corporate performance
収益[しゅうえき, shuueki] (n) earnings; proceeds; returns; revenue; (P)
当期純利益[とうきじゅんりえき, toukijunrieki] (n) current net income; net income for the year; current net earnings; current net profit; current term net income; current term net profit; net profit for the year
株価収益率[かぶかしゅうえきりつ, kabukashuuekiritsu] (n) price-earnings ratio; PER
源泉徴収票[げんせんちょうしゅうひょう, gensenchoushuuhyou] (n) tax certificate slip; statement of earnings; tax-income certificate
稼ぎ[かせぎ, kasegi] (n) earnings; (P)

earnings ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กำไรขั้นต้น[n. exp.] (kamrai khan) EN: gross profit ; gross earnings ; gross income FR:
กำไรก่อนหักภาษี[n. exp.] (kamrai køn ) EN: earnings before tax ; pre-tax profit FR: bénéfice avant impôts [m]
กำไรหลังหักภาษี[n. exp.] (kamrai lang) EN: earnings after tax FR:
กำไรสะสม[n. exp.] (kamrai saso) EN: accrued profit ; retained earnings ; earned surplus ; accumulated income FR:
กำไรสะสมจัดสรร[n. exp.] (kamrai saso) EN: appropriated retained earnings FR:
กำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว[n. exp.] (kamrai saso) EN: appropriated retained earnings FR:
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร[n. exp.] (kamrai saso) EN: unappropriated retained earnings FR:
กำไรสุทธิ[n. exp.] (kamrai sutt) EN: net profit ; earnings FR: bénéfice net [m]
กำไรสุทธิต่อหุ้น[n. exp.] (kamrai sutt) EN: Earnings Per Share (EPS) FR:
กำไรต่อหุ้น[n. exp.] (kamrai tø h) EN: earnings per share FR:
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน[n. exp.] (kamrai tø h) EN: primary earnings per share FR:
การทำกำไร[n. exp.] (kān tham ka) EN: realization of profits ; profit ; earnings ; profitability FR: profit [m]
ค่าจ้างรายเดือน[n. exp.] (khājāng rāi) EN: monthly wage ; salary ; income ; wage ; earnings FR: salaire mensuel [m] ; revenu mensuel [m]
ลำไพ่[n.] (lamphai) EN: one's own earnings ; supplement to one's income ; money on the side ; money earned from part-time work FR: revenu supplémentaire [m] ; revenu complémentaire [m]
เงินค่าจ้าง[n. exp.] (ngoen khājā) EN: wage ; payment ; earnings ; emolument FR: salaire [m] ; traitement [m] ; émoluments [mpl]
งบกำไรขาดทุน[n. exp.] (ngop kamrai) EN: profit and loss statement ; income statement ; earnings statement FR:
งบกำไรสะสม[n. exp.] (ngop kamrai) EN: statement of retained earnings ; retained earnings statement ; statement of undistributed profits ; statement of earned surplus FR:
ผลกำไร[n.] (phonkamrai) EN: gain ; profit ; earnings FR: gain [m] ; profit [m]
รายได้[n.] (rāidāi) EN: income ; revenue ; receipts ; turnover ; earnings ; proceeds FR: revenu [m] ; produit [m] ; chiffre d'affaires [m] ; gain [m] ; rentrée d'argent [f]
รายได้ก่อนดอกเบี้ยและภาษี[xp] (rāidāi køn ) EN: income before interest and tax ; earnings before interest and tax FR:
รายได้ก่อนหักภาษี[n. exp.] (rāidāi køn ) EN: gross earnings ; earnings before tax FR:
รายได้ทุกประเภท[n. exp.] (rāidāi thuk) EN: earnings of any kind FR: tous les types de revenus
รายรับ[n.] (rāirap) EN: revenue ; receipts ; turnover ; income ; earnings FR: recette [f] ; encaisse [f] ; revenu [m]

earnings ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewinnvortrag {m} | Gewinnvortrag aus früheren Jahrenaccumulated income | accumulated retained earnings
Effektivlohn {m}actual earnings
Erfolgszurechnung {f}allocation of earnings
Durchschnitts-Stundenverdienst {m}average hourly earnings
Verdienstausfall {m}loss of earnings
Beitragsbemessungsgrenze {f}earnings ceiling; assessment ceiling

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า earnings
Back to top