ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fatherhood

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fatherhood*, -fatherhood-

fatherhood ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fatherhood (n.) ความเป็นพ่อ Syn. fathership, parenthood
English-Thai: Nontri Dictionary
fatherhood(n) ความเป็นพ่อ,ฐานะเป็นพ่อ,บรรพบุรุษ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fatherhoodความเป็นบิดา [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Y es. Fatherhood is a blessing...ใช่ การได้เป็นพ่อคือพรวิเศษ
Apparently, fatherhood holds no appeal for Louis, and Chuck will always be Chuck.ความเป็นพ่อคนเหมาะสำหรับหลุยส์ และชัคก็ยังคงเป็นชัคเสมอ
If I know anything about Chuck Bass, it's that fatherhood isn't part of the lifestyle.ถ้าฉันรู้อะไรเกี่ยวกับชัค แบส สิ่งนั้นมันก็คือความเป็นพ่อไม่ได้อยู่ในส่วนหนึ่งของชีวิตเลย
Punching women and kids -- is that what they call fatherhood in your day?ชกต่อยผู้หญิงและเด็ก คือสิ่งที่เค้าเรียกกันว่าความเป็นพ่อหรอ
But I don't wanna ruin the discoveries of fatherhood for you.แต่ฉันไม่อยากทำลาย การค้นพบความเป็นพ่อของนาย
The last person I'd turn to for advice on fatherhood.คนสุดท้ายที่อยากปรึกษาเรื่องการเป็นพ่อ
I mean, It's not like I wrote a book on fatherhood. I'm trying whole my life to get it right, i'm still screwing up.ฉันหมายถึง มันไม่ใช่การเขียนหนังสือที่เกี่ยวกับการเป็นพ่อ ฉันพยายามที่จะทำให้มันถูกด้อง และฉันก็ยังทำมันพลาด
Are you here to give me another pep talk on the joys of fatherhood?นายมาที่นี่เพื่อให้ฉัน พูดให้กำลังใจ เกี่ยวกับกับความสุขของคนเป็นพ่อ?
So, how's it going then, fatherhood?เอาล่ะ แล้วเป็นไงบ้าง การเป็นพ่อคน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fatherhood
Back to top