ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

touring

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *touring*, -touring-

touring ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
touring (n.) การท่องเที่ยว Syn. journeying, vocationing
touring (adj.) เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
touring car (n.) รถขนาดใหญ่ที่เหมาะกับการเดินทาง
English-Thai: HOPE Dictionary
touring(ทัว'ริง) n. การท่องเที่ยว. adj. เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ที่เที่ยว (n.) touring place See also: place to tour, tourist attraction
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, Dave says that touring is no life for a kid.เอ่อ เดฟบอกว่าการเดินสายไม่เหมาะสำหรับเด็ก
You know, i stopped touring to spend time with my family.เธอรู้ไหม ฉันหยุดออกทัวร์เพื่อที่จะใช้เวลากับครอบครัว
I got vamper juice all over my good touring gloves.เลือดแวมไพร์เปื้อนถุงมือคู่เก่งหมดแล้ว
What are they, a touring company or something?เขาเป็นใครเหรอ บริษัททัวร์หรืออะไร
When I started touring with Lincoln Hawk, we didn't even have a-- a bus, a roadie, an amp that didn't create massive feedback.ตอนที่พ่อออกทัวร์กับ ลินคอร์น ฮวอคค์ เราไม่มีแม้กระทั่ง รถบัส , คนขับรถ
I got a job as a swing in the touring company of "Wicked."ฉันได้งานแล้วเป็นตัวประกอบ อยู่บริษัท Wick แหละ
Right now we have one lovely lady that is touring the country right now and were so honored to have her here.ตอนนี้ขอเชิญ หญิงสาวหนึ่งเดียวที่กำลังมีทัวร์ในประเทศอยู่ เเละเรารู้สึกเป็นเกียรติมากที่เธอมาที่นี่.
Never would've thought touring the Pacific Northwest would be so harrowing...ไม่เคยคิดว่าจะได การท่องเที่ยวในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือ ... จะบาดใจ so ...
Brittany is at M.I.T. touring the campus because she's got an early acceptance.ตอนนี้บริทานี่อยู่ที่ M.I.T. กำลังทัวร์มหาวิทยาลัยอยู่ เพราะว่าเขาได้รับการตอบรับล่วงหน้า
Hey! What are you doing here? Are you touring the place?นี่ เธอมาทำอะไรที่นี่ เธอมาเที่ยวเหรอ
You know, we could have been touring right now.รู้ไหม เราอาจจะกำลังเดินสายทัวร์อยู่ก็ได้
Shooting Knight Rider or touring with his band in Germany.ไปถ่ายเรื่องไนธ์ ไรเดอร์ ทัวร์คอนเสิร์ตที่เยอรมัน

touring ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャラバン[, kyaraban] (n) (1) caravan; (2) group of people touring to sell, investigate, etc.; (P)
グランドツーリングカー[, gurandotsu-ringuka-] (n) grand touring car

touring ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การท่องเที่ยว[n.] (kān thǿngth) EN: tourism ; touring ; travel FR: tourisme [m] ; voyage [m]
ที่เที่ยว[n. exp.] (thī thīo) EN: sight ; tourist attraction ; place of interest ; touring place ; fun spot FR: endroit touristique [m] ; lieu touristique [m]

touring ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tourenwagen {m}touring car

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า touring
Back to top