ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

automobile

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *automobile*, -automobile-

automobile ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
automobile (n.) รถยนต์ See also: รถเก๋ง, รถ Syn. auto, car, vehicle
English-Thai: HOPE Dictionary
automobile(ออโทโมบีล',ออโทโม'บีล) adj. รถยนต์. -n. เกี่ยวกับรถยนต์,อัตโนมัติ.
English-Thai: Nontri Dictionary
automobile(n) รถยนต์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Automobile dealersผู้ค้ารถยนต์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รถยนต์ (n.) automobile See also: motorcar, car, auto
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He and Peggy were involved in an automobile accident on State Road.มันเกิดขึ้นได้อย่างไร ?
I saw an automobile once, when I was a kid, but now...they're everywhere.ผมเห็นรถยนต์ครั้งหนึ่งเมื่อตอนที่ผมยังเป็นเด็ก แต่ตอนนี้ ... พวกเขากำลังทุกที่
It says automobile companyดูโน่นสิ เขียนว่าบริษัทรถยนต์แน่ะ
What's your job at the automobile company?จะไปทำงานอะไรรู้หรือยัง ไม่รู้หรอก
This isn't an automobile company, it's just a tiny car repair shopแต่นี่ไม่ใช่บริษัทรถยนต์ เป็นแค่ร้านซ่อมรถเล็กๆ เท่านั้น
You know, now that I drive a fine Italian automobile and I'm alarmingly well-known at this particular restaurant, but I needed you to believe me when it did matter.คุณรู้ตอนนี้ผมขับรถอิตาเลียน และผมก็เป็นที่รู้จัก ที่ร้านอาหารพิเศษนี้
The automobile shapes new suburbs, where every home is a castle, a safe distance from the asphyxiated city centers, and where neat rows of houses huddle around dead-end streets.รถยนต์ทำให้บ้านในแถบชานเมือง, กลายเป็นปราสาทได้, เพราะการย่นระยะทางให้ใกล้แค่เอื้อม, ที่ซึ่งบ้านเรียงเป็นแถว รายล้อมไปด้วยถนนสู่ทางตัน
The automobile has become the symbol of comfort and progress.รถยนต์กลายเป็นสัญลักษณ์ ของความสะดวกสบายและความก้าวหน้า
I think I may be able to help you retrieve your memories from the accident, when you disappeared from the automobile in New York.ผมคิดว่า ผมมีหนทาง ช่วยคุณฟื้น ความทรงจำของคุณได้ จากอุบัติเหตุ ตอนที่ คุณหายตัวไป
I'm sorry to inform you that your wife's been in an automobile accident.ดิฉันขอโทษที่ต้องเรียนให้ทราบว่าภรรยาของคุณ ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์
Ladies and gentlemen, what if I told you that in just a few short years, your automobile won`t even have to touch the ground at all?ทุกท่านครับ จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าผมจะบอกว่า ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า รถของทุกท่าน จะไม่ต้องแตะพื้นแม้แต่นิดเดียว
Not to make the gray cloud grayer, but does Matt even have automobile insurance?อย่าทำให้มันมืดหม่นไปเลย เมฆยังหม่นกว่า

automobile ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
道奇[Dào qí, ㄉㄠˋ ㄑㄧˊ, 道奇] Dodge, US automobile brand, division of Chrysler LLC
内燃机车[nèi rán jī chē, ㄋㄟˋ ㄖㄢˊ ㄐㄧ ㄔㄜ, 内燃机车 / 內燃機車] automobile
自动车[zì dòng chē, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄔㄜ, 自动车 / 自動車] automobile

automobile ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ATICS[アティックス, ateikkusu] (n) Automobile Traffic Information & Control System; ATICS
イモビライザー[, imobiraiza-] (n) immobiliser (electronic device that prevents an automobile engine from running without the key); immobilizer
オートモビル;オートモービル[, o-tomobiru ; o-tomo-biru] (n) automobile
スズキ[, suzuki] (n) Suzuki (Japanese automobile and motorcycle manufacturer)
ダイハツ[, daihatsu] (n) Daihatsu (Japanese automobile manufacturer)
ハイヤー[, haiya-] (n) (1) hire; (2) hired automobile with driver; hired car; (P)
ブウブウ;ブーブー;ぶうぶう[, buubuu ; bu-bu-; buubuu] (adv) (1) (on-mim) bugling sound; honking; oinking; (2) (on-mim) grumbling; complaining; (n) (3) (chn) (See 自動車) car; automobile
自動車検査証[じどうしゃけんさしょう, jidoushakensashou] (n) (See 車検証) automobile inspection certificate
足回り[あしまわり, ashimawari] (n) chassis; undercarriage (of automobile or truck)
車検証[しゃけんしょう, shakenshou] (n) automobile inspection certificate; vehicle inspection sticker
ウインカー(P);ウィンカー[, uinka-(P); uinka-] (n) (1) Winker (automobile); (2) (car) blinker; (car) turning indicator; (P)
オート[, o-to] (n) (1) auto; automobile; automatic; (2) oat; oats; (P)
ガソリン車[ガソリンしゃ, gasorin sha] (n) gasoline-powered vehicle; gasoline automobile; gasoline car; gasoline truck

automobile ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่างซ่อมรถ[n. exp.] (chang sǿm r) EN: motor car mechanic ; motor vehicle mechanic ; automotive mechanic FR: mécanicien automobile [m] ; mécano [m]
การขับรถ[n. exp.] (kān khap ro) EN: driving FR: conduite automobile [f] ; conduite [f]
การประกันภัยรถยนต์[n. exp.] (kān prakanp) EN: car insurance FR: assurance automobile [f]
การแสดงรถยนต์[n. exp.] (kān sadaēng) EN: motor show FR: salon automobile [m]
ขบวนรถยนต์[n. exp.] (khabūan rot) EN: line of cars ; motorcade FR: convoi automobile [m]
ค่าประกันรถยนต์[n. exp.] (khā prakan ) EN: FR: assurance automobile [f]
หม้อแบตเตอรี่[n. exp.] (mø baettoēr) EN: battery ; car battery FR: batterie [f] ; batterie d'une automobile [f]
ออโต้[n.] (øtō) EN: auto ; automobile FR: auto [f]
ภาษีรถยนต์[n. exp.] (phāsī rotyo) EN: motor-vehicle tax ; automobile tax FR: taxe automobile [f]
ผู้ผลิตรถยนต์[n. exp.] (phūphalit r) EN: carmaker ; car manufacturer FR: constructeur automobile [m]
เรือยนต์[n.] (reūa yon) EN: powerboat ; motorboat ; motor ship ; motor vessel ; launch FR: bateau à moteur [m] ; embarcation à moteur [f] ; canot automobile [m]
โรงงานผลิตรถยนต์[n. exp.] (rōng-ngān p) EN: FR: usine automobile [f]
โรงรถ[n.] (rōngrot) EN: garage FR: garage [m] ; atelier de réparation automobile [m]
รถ[n.] (rot) EN: vehicle ; car ; automobile ; motor car ; wheeled vehicle ; carriage ; wagon ; cart FR: véhicule [m] ; voiture [f] ; automobile [f] ; auto [f] ; wagon [m] ; charrette [f] ; char [m] ; chariot [m]
รถเก๋ง[n.] (rotkeng) EN: car ; sedan ; automobile FR: berline [f]
รถกูบ[n. exp.] (rot kūp) EN: car ; sedan ; automobile FR: berline [f]
รถยนต์[n.] (rotyon) EN: car ; automobile (Am.) ; motor vehicle ; motorcar ; auto FR: voiture [f] ; automobile [f] ; auto [f] (abrév.) ; véhicule automobile [m] ; bagnole [f] (fam.) ; caisse [f] (fam.)
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล[n. exp.] (rotyon nang) EN: automobile ; passenger car ; sedan FR: voiture particulière [f]
รถยนต์ส่วนบุคคล[n. exp.] (rotyon suan) EN: private car ; private vehicle ; private automobile FR: voiture privée [f] ; voiture particulière [f]
สนามแข่งรถ[n. exp.] (sanām khaen) EN: motor racing track FR: circuit automobile [m]
ตลาดรถ[n. exp.] (talāt rot) EN: auto market FR: marché automobile [m]
ตลาดรถยนต์[n. exp.] (talāt rotyo) EN: auto market ; automotive market FR: marché automobile [m]
ตลาดรถยนต์เมืองไทย[n. exp.] (talāt rotyo) EN: Thailand’s auto market FR: marché automobile thaïlandais [m] ; marché automobile en Thaïlande [m]
อู่[n.] (ū) EN: garage ; car repair shop FR: garage [m] ; atelier de réparation automobile [m]
อุตสาหกรรมรถยนต์[n. exp.] (utsāhakam r) EN: automotive industry FR: industrie automobile [f]
อุตสาหกรรมยานยนต์[n. exp.] (utsāhakam y) EN: car industry ; automobile industry FR: industrie automobile [f]
วิศวกรรมยานยนต์[n. exp.] (witsawakam ) EN: automotive engineering FR: ingénierie automobile [f]
ยานยนต์[n.] (yān yon) EN: motor vehicle ; car FR: véhicule motorisé [m] ; automobile [f]
คัน[n.] (khan) EN: [classif.: automobiles, carriages and other vehicles (buses, motorbikes ...), umbrellas, spoons, forks] FR: [classif. : automobiles, véhicules motorisés, cyclomoteurs, bicyclettes, parapluies, ombrelles, cuillères/cuillers, fourchettes]
กระบวนการผลิตรถยนต์[n. exp.] (krabūankān ) EN: car manufacturing process ; car making process ; car production process FR: processus de fabrication des automobiles [m]
งานแสดงรถยนต์[n. exp.] (ngān sadaēn) EN: FR: salon de l'automobile [m]
รถสเตชั่นแวกอน[n.] (rot satēcha) EN: station wagon [m] FR: break (automobile)
รถซีดาน[n.] (rot sīdān) EN: sedan FR: berline (automobile)
รถยนต์[adj.] (rotyon) EN: automotive ; vehicular FR: automobile
วิศวกรยานยนต์[n. exp.] (witsawakøn ) EN: automotive engineer FR: ingénieur automobile

automobile ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Autofabrik {f}car factory; automobile factory
Fahrzeugpark {m}automobile fleet; fleet (of cars)
Kfz-Elektronik {f}automobile electronics
Kraftverkehrsversicherung {f}automobile insurance
Kraftfahrzeughersteller {m}automobile manufacturer
Personenkraftwagenreifen {m}automobile tire [Am.]
Pkw-Reifen {m}automobile tire [Am.]; car tyre; passenger car tyre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า automobile
Back to top