ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

petrol

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *petrol*, -petrol-

petrol ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
petrol (n.) น้ำมันเบนซิน See also: น้ำมันปิโตรเลียม Syn. gasoline
petrol bomb (n.) ระเบิดขวดแก๊ซโซลีน
petrol station (n.) ปั๊มน้ำมัน See also: สถานีเติมน้ำมัน
petrolatum (n.) สารขี้ผึ้ง
petroleum (n.) น้ำมันปิโตรเลียม See also: น้ำมันดิบ, น้ำมันจากดิน Syn. mineral oil, crude oil
Petroleum Authority of Thailand (n.) การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
petrology (n.) การศึกษาทางธรณีวิทยาเกี่ยวกับหิน Syn. minerology, geology, lithology
English-Thai: HOPE Dictionary
petrol(เพท'โทรล) n. น้ำมันเบนซิน,น้ำมันปิโตร
petroleum(พะโทร'เลียม) n. น้ำมันปิโตรเลียม (เป็นสารผสม hydrocarbons ชนิดหนึ่ง), See also: petroleous adj.
petrology(พิอรอล'ละจี) n. การศึกษาทางวิท-ยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับโครงสร้าง ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลงและประเภทของหิน., See also: petrologic adj. petrological adj. petrologically adv. petrogical n.
English-Thai: Nontri Dictionary
petrol(n) น้ำมันรถ
petroleum(n) น้ำมันปิโตรเลียม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
petrolเบนซิน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
petroleumปิโตรเลียม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
petrologyศิลาวิทยา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
petrolน้ำมันเบนซิน, ดู  gasoline [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Petroleumปิโีตรเลียม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้ำมันรถ (n.) petrol See also: gas, gasoline
ปั้มน้ำมัน (n.) petrol station See also: gas station, filling station, service station
น้ำมันปิโตรเลียม (n.) petroleum
ปิโตรเลียม (n.) petroleum Syn. น้ำมันปิโตรเลียม
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (n.) Petroleum Authority of Thailand See also: PTT
ปตท. (n.) Petroleum Authority of Thailand See also: PTT Syn. การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
องค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (n.) Organization of Petroleum Exporting Countries See also: OPEC
แก๊สหุงต้ม (n.) liquefied petroleum gas See also: liquid gas Syn. แก๊สเหลว
แก๊สเหลว (n.) liquefied petroleum gas See also: liquid gas
โอเปค (n.) Organization of Petroleum Exporting Countries See also: OPEC Syn. องค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Our car ran out of petrolรถเราน้ำมันหมดแน่ะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You see why those lorries burnt so well and exploded - nay, came apart - that's petrol and lubricants, which is very difficult to get in war.คุณจะเห็นว่าทำไมรถบรรทุก เหล่านั้นเผาให้ดี และระเบิดแต่ว่ามาออกจากกัน นั่นเป็นเพียงน้ำมันและ น้ำมันหล่อลื่นซึ่ง
Report me casualties. Ammo, water, petrol remaining.กระสุน, น้ำ, น้ำมันที่เหลืออยู่
There... we get our petrol from.มีน้ำมันที่เราได้รับจากเรา
Get a tube, siphon petrol from the gin palace and fill up the half-track.วังจินและเติมครึ่งติดตาม นั่นคือคุณออกจากความชั่วร้าย
Juniper, put that petrol in the half-track.ในช่วงครึ่งติดตาม ส่วนที่เหลือของคุณของคุณว่าง เปล่า
Once they've "dealt" with us they're gonna put our corpses in the boot of a stolen car and pour 6 gallons of petrol on top.หลังจากจัดการพวกเราแล้ว... ...พวกมันจะยัดศพเราในกระโปรงท้ายรถที่ถูกขโมยมา.. ... และราดน้ำมัน 6 แกลลอน ทั่วทั้งคัน
Like the kind used in petrol stations, you know they sometimes crack.อย่างในปั๊มน้ำมัน ก็มีรอยร้าวนะ
Walked into vitas petrol at 7: 30 this morning,ได้เดินเข้าไปในบริษัทน้ำมันวิตาส์ตอน 7 โมงเช้า
I got it at the petrol garage.ได้มาจากโรงเก็บเบนซิน_BAR_
Now, cars. I know you are what we call a petrol head,มาที่รถกัน เรารู้ว่าคุณเป็นพวกบ้ารถ
Do you have to buy the petrol with those ration coupons?- นายต้องซื้อน้ำมันด้วยคูปองสงครามมั้ย
I engage a two-litre petrol engine, which is under the bonnet.ผมเปิดเครื่องยนต์สองลิตร ที่อยู่ใต้ฝากระโปรง

petrol ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
英国石油[Yīng guó shí yóu, ㄍㄨㄛˊ ㄕˊ ㄧㄡˊ, 英国石油 / 英國石油] British Petroleum, BP
英国石油公司[Yīng guó shí yóu gōng sī, ㄍㄨㄛˊ ㄕˊ ㄧㄡˊ ㄍㄨㄥ ㄙ, 英国石油公司 / 英國石油公司] British Petroleum, BP
中油[zhòng yóu, ㄓㄨㄥˋ ㄧㄡˊ, 中油] CNPC, China National Petroleum Corporation (abbr.)
油价[yóu jià, ㄧㄡˊ ㄐㄧㄚˋ, 油价 / 油價] oil (petroleum) price
欧佩克[ōu pèi kè, ㄡ ㄆㄟˋ ㄎㄜˋ, 欧佩克 / 歐佩克] OPEC; Organization of the Petroleum Exporting Countries
石油输出国组织[shí yóu shū chū guó zǔ zhī, ㄕˊ ㄧㄡˊ ㄕㄨ ㄔㄨ ㄍㄨㄛˊ ㄗㄨˇ ㄓ, 石油输出国组织 / 石油輸出國組織] OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries
岩石学[yán shí xué, ㄧㄢˊ ㄕˊ ㄒㄩㄝˊ, 岩石学 / 岩石學] petrology; lithology; study of rocks
石化厂[shí huà chǎng, ㄕˊ ㄏㄨㄚˋ ㄔㄤˇ, 石化厂 / 石化廠] petroleum plant; refinery
石油蜡[shí yóu là, ㄕˊ ㄧㄡˊ ㄌㄚˋ, 石油蜡 / 石油蠟] petroleum wax
石油醚[shí yóu mí, ㄕˊ ㄧㄡˊ ㄇㄧˊ, 石油醚] petroleum ether
输油管[shū yóu guǎn, ㄕㄨ ㄧㄡˊ ㄍㄨㄢˇ, 输油管 / 輸油管] petroleum pipeline
壳牌[Ké pái, ㄎㄜˊ ㄆㄞˊ, 壳牌 / 殼牌] Shell (petroleum company)

petrol ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガソリンエンジン[, gasorin'enjin] (n) gasoline engine; petrol engine
ガソリンカー[, gasorinka-] (n) gasoline engine car; petrol engine car
ガソリン代[ガソリンだい, gasorin dai] (n) gasoline (money); petrol (cost)
ハイオク[, haioku] (n) high-octane gasoline; high-octane petrol
ハイオクガソリン[, haiokugasorin] (n) high-octane gasoline; high-octane petrol
加鉛ガソリン[かえんガソリン, kaen gasorin] (n) leaded gasoline; leaded petrol
給油所[きゅうゆじょ(P);きゅうゆしょ, kyuuyujo (P); kyuuyusho] (n) petrol filling station; gasoline filling station; (P)
オアペック[, oapekku] (n) Organization of Arab Petroleum Exporting Countries (Organisation); OAPEC
オペック[, opekku] (n) Organization of Petroleum Exporting Countries (Organisation); OPEC
カーきち;カーキチ[, ka-kichi ; ka-kichi] (n) petrolhead; car nut
ガス欠[ガスけつ, gasu ketsu] (n) running out of gasoline (petrol)
ガソリン[, gasorin] (n) gasoline; petrol; (P)
ピッチ[, picchi] (n) (1) pitch (i.e. pace, speed, angle, space, field, sound, etc.); (2) pitch (from distilling petroleum, tar, etc.); (3) (col) (abbr) (See PHS) PHS portable phone; (P)
ペトローリアム[, petoro-riamu] (n) petroleum; (P)
ペトロフード[, petorofu-do] (n) petroleum; petrofood; (P)
ペトロラタム[, petororatamu] (n) petrolatum
ワセリン[, waserin] (n) vaseline; petroleum jelly; petrolatum
分留;分溜[ぶんりゅう, bunryuu] (n,vs) (abbr) (See 分別蒸留) fractional distillation (of gasoline, petrol); fractionation
合成石油[ごうせいせきゆ, gouseisekiyu] (n) synthetic petroleum
地学;地球科学[ちがく(地学);ちきゅうかがく(地球科学), chigaku ( chigaku ); chikyuukagaku ( chikyuukagaku )] (n) earth sciences (geology, mineralogy, petrology, geophysics, geochemistry, seismology, etc.)
岩石学[がんせきがく, gansekigaku] (n) petrology
揮発油[きはつゆ, kihatsuyu] (n) gasoline; petrol; petroleum; benzine; volatile oil
無鉛[むえん, muen] (n,adj-no) unleaded (gasoline, petrol)
無鉛レギュラー[むえんレギュラー, muen regyura-] (n) regular unleaded (petrol, gasoline)
石油[せきゆ, sekiyu] (n) oil; petroleum; kerosene; (P)
石油製品[せきゆせいひん, sekiyuseihin] (n) petroleum products; petrochemical products
英国石油[えいこくせきゆ, eikokusekiyu] (n) British Petroleum; BP

petrol ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบ็นซิน = เบนซิน[n.] (bensin) EN: gasoline ; petrol ; gas FR: essence [f]
กินน้ำมัน[v. exp.] (kin nāmman) EN: consume petrol ; consume gas (Am.) ; take a lot of gas ; take a lot of petrol FR: consommer de l'essence ; consommer du carburant
น้ำมัน[n.] (nāmman = na) EN: petrol ; fuel ; gasoline ; essence ; gas FR: essence [f] ; carburant [m] ; gazole [m] ; gasoil [m] ; fioul [m] ; fuel [m] ; pétrole [m]
น้ำมันเบนซิน[n.] (nāmmanbensi) EN: gasoline ; benzine ; benzene ; regular grade petrol ; petrol ; gas (Am.) FR: essence [f] ; carburant [m]
น้ำมันรถ[n. exp.] (nāmman rot) EN: petrol ; gas ; gasoline FR: essence [f] ; carburant [m]
ราคาน้ำมัน[n. exp.] (rākhā nāmma) EN: price of petrol FR: prix des carburants [m] ; prix de l'essence [m]
รถบรรทุกน้ำมัน[n. exp.] (rotbanthuk ) EN: petrol tanker FR: camion-citerne transportant de l'essence [m]
ซุปเปอร์ = ซุเปอร์[n.] (suppoē = su) EN: premium gasoline ; 4 star petrol FR: super [m] ; supercarburant [m] ; essence super [f]
อุดหนุนราคาน้ำมัน[v. exp.] (utnun rākhā) EN: subsidize the price of petrol FR:
บ่อน้ำมัน[n. exp.] (bø nāmman) EN: oil well FR: puits de pétrole [m] ; puits pétrolier [m]
บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด[TM] (Børisat Nām) EN: TP&T ; Thai Petroleum & Trading Co., Ltd. FR:
การกำเนิดปิโตรเลียม[n. exp.] (kān kamnoēt) EN: petroleum production FR:
การกลั่นปิโตรเลียม[n. exp.] (kān klan pī) EN: petroleum refining FR: raffinage du pétrole [m]
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.)[TM] (Kān Pītrōlī) EN: Petroleum Authority of Thailand (PTT) FR: PTT
คณะมนตรีอาเซียนด้านปิโตรเลียม [org.] (Khanamontrī) EN: ASEAN Council on Petroleum (ASCOPE) FR:
คนวางเพลิง[n. exp.] (khon wāng p) EN: incendiary ; arsonist ; firebug FR: incendiaire [m] ; pyromane [m] ; pétroleuse [f] (hist.)
ความต้องการใช้ปิโตรเลียม[n. exp.] (khwām tǿngk) EN: petroleum consumption FR:
กลุ่มบ่อน้ำมัน[n. exp.] (klum bø nām) EN: oil field FR: champ pétrolifère [m] ; gisement pétrolifère [m]
กลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน[org.] (Klum Prathē) EN: Organization of Petroleum Exporting Countries ( OPEC ) FR: Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP)
แหล่งกักเก็บปิโตรเลียม[n. exp.] (laeng kakke) EN: petroleum trap FR:
น้ำมันดิบ[n.] (nāmmandip) EN: crude ; crude oil FR: pétrole brut [m] ; brut [m]
น้ำมันปิโตรเลียม[n. exp.] (nāmman pītr) EN: petroleum ; oil FR: pétrole [m]
โอเปค[org.] (Ōpēk) EN: OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) FR: OPEC
ปริมาณสำรองปิโตรเลียม[n. exp.] (parimān sam) EN: petroleum reserves FR: réserves de pétrole [fpl] ; réserves pétrolières [fpl]
ปิโตรเลียม = ปิโตรเลี่ยม[n.] (pītrōlīem) EN: petroleum FR: pétrole [m]
ปตท. (การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย)[TM] (Pøtøthø. (K) EN: PTT (Petroleum Authority of Thailand) FR: PTT
ประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน[n. exp.] (prathēt phū) EN: FR: pays exportateur de pétrole [m]
ราชาน้ำมัน[n. exp.] (rāchā nāmma) EN: oil magnate ; oil king FR: magnat du pétrole [m]
เรือบรรทุกน้ำมัน[n. exp.] (reūa banthu) EN: oil tanker ; tanker FR: pétrolier [m] ; cargo pétrolier [m]
โรงกลั่นน้ำมัน[n. exp.] (rōng klan n) EN: oil refinery FR: raffinerie de pétrole [f]
สัมปทานน้ำมัน[n. exp.] (sampathān n) EN: petroleum concession FR: concession pétrolière [f]
สัมปทานปิโตรเลียม[n. exp.] (sampathān p) EN: petroleum concession FR: concession pétrolière [f]
ถังเก็บน้ำมัน[n. exp.] (thang kep n) EN: storage tank FR: cuve de pétrole brut [f]
ตรึงราคาน้ำมัน[v. exp.] (treung rakh) EN: stabilize oil prices FR: stabiliser le prix du pétrole
วาสลีน[n.] (wāsalīn) EN: vaseline FR: vaseline [f] ; gelée de pétrole [f] ; pétrolatum [m]
วิศวกรรมปิโตรเลียม[n. exp.] (witsawakam ) EN: petroleum engineering FR:
วิศวกรปิโตรเลียม[n. exp.] (witsawakøn ) EN: petroleum engineer FR:
วิศวปิโตรเลียม[n.] (witsawapītr) EN: petroleum engineering FR:
ยักษ์ใหญ่ในวงการน้ำมัน[n. exp.] (yak-yai nai) EN: oil baron FR: magnat du pétrole [m]

petrol ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Superbenzin {n}four-star petrol [Br.]; premium [Am.]
Benzin {n}petrol [Br.]
Benzinkanister {m}petrol can
Benzinmotor {m}petrol engine [Am.]; gasoline engine [Br.]
Benzintank {m}petrol tank
Schweröl {n}heavy oil; heavy petroleum; crude oil
Petrologe {m}petrologist
Ottomotor {m}petrol engine [Am.]; gasoline engine [Br.]; spark ignition engine
Tankstelle {f}petrol station
Vaseline {f}petrolatum; petroleum jelly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า petrol
Back to top