ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

blabbermouth

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *blabbermouth*, -blabbermouth-

blabbermouth ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
blabbermouth (n.) คนปากสว่าง See also: คนปากพล่อย Syn. gossipmonger, rumormonger, tattler
blabbermouth (sl.) เปิดเผยให้คนอื่นรู้ See also: บอกให้รู้กันทั่ว
English-Thai: Nontri Dictionary
blabbermouth(n) คนพูดพล่อยๆ,คนพูดมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm just a blabbermouth stripper.ฉันก็แค่นักเต้นเปลื้องผ้าปากสว่าง
I kept on rambling like a blabbermouthไม่รู้ผมทำไปได้ไง ผมจ้อไม่หยุดปากเลย
Hwan-sun is a blabbermouth, you know.ฮวาน ซุน น่ะเป็นพวก ปากเปราะนะ นายรู้ใหม
More significantly, a blabbermouth.เฮาส์,หยุดพูดได้แล้ว
First of all, they're blabbermouths.อย่างแรกเลย พวกเขาเป็นคนพูดมาก
Boy, some people are such blabbermouths.ให้ตาย บางคนนี่ก็ปากโป้งจริ๊งจริง
Keeping it from blabbermouths like you.ปกปิดมันไว้จากพวกปากสว่าง เช่นเจ้าไง
Ugh. Why does Carrie have to be such a blabbermouth?ทำไมแคร์รี่ปากรั่วได้ขนาดนี้?

blabbermouth ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お喋り(P);御喋り[おしゃべり, oshaberi] (adj-na,n,adj-no,vs) (uk) chattering; talk; idle talk; chat; chitchat; gossip; chatty; talkative; chatterbox; blabbermouth; (P)

blabbermouth ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คนปากบอน[n. exp.] (khon pākbøn) EN: tattletale ; blabbermouth ; gossip FR:
ปากไม่มีหูรูด[n. exp.] (pāk mai mī ) EN: blabbermouth FR:
ปากมาก[v.] (pākmāk) EN: talk too much ; be a blabbermouth ; be garrulous ; shoot one's mouth off FR:
ปากสว่าง[v.] (pāksawāng) EN: blab ; be a blabbermouth ; spill the beans ; talk too much FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า blabbermouth
Back to top