ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

momently

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *momently*, -momently-

momently ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
momently (adv.) อย่างชั่วขณะ See also: บางครั้งบางคราว
English-Thai: HOPE Dictionary
momently(โม'เมินทฺลี) adv. เป็นครั้งเป็นคราวชั่วขณะ,ชั่วประเดี๋ยว,ทุกขณะ,ทุกขณะจิต

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า momently
Back to top