ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

eternity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *eternity*, -eternity-

eternity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
eternity (n.) นิรันดร See also: เวลาที่ไม่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด Syn. perpetuity, timelessness
eternity (n.) เวลาที่ยาวนานมาก See also: ราวกับว่าเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมาก Syn. endlessness, forever
eternity (n.) สภาวะไร้กาลเวลาในช่วงหลังความตาย (ทางศาสนา) Syn. afterlife
English-Thai: HOPE Dictionary
eternity(อีเทอ'นิที) n. ชั่วนิรันดร,ความอมตะ
English-Thai: Nontri Dictionary
eternity(n) ความไม่มีที่สิ้นสุด,ความไม่รู้จักตาย,ความอมตะ,ชั่วนิรันดร
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กัลป์ (n.) eternity See also: eon, very long period of time
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To the end of eternity, if eternity can have an endเพื่อจบของชั่วนิรันดร, ถ้า eternity can มีจบ
Hey, it's only an eternity of servitude.เฮ้ ข้าเป็นข้ารับใช้มาตลอดอยู่แล้ว
His Dona Ana, his centerfold,... was she... waiting all eternity on the beach for him to return, as they'd promised each other?ดอนน่า แอนนาของเขา นางแบบเปลือยของเขา กำลังคอยชั่วนิรันดร์บนชายหาด รอเขากลับอย่างที่พวกเขา ได้ให้สัญญากันไว้หรือไม่
You will have all eternity to remember.จะยังอยู่แบบนี้ไปตลอดกาล
He can give up eternity and become one of us.เขาละทิ้งความเป็นอมตะ และกลายเป็น...
I would rather have had one breath of her hair one kiss of her mouth one touch of her hand than an eternity without it.ฉันเพียงแค่อยากจะ... ...ได้สูดกลิ่นเส้นผมของเธอเพียงครั้ง... ...ได้จูบปากเธอเพียงครั้ง...
Spend eternity with two right arms?อยู่ไปชั่วนิรันดร์กับแขนขวา 2 ข้าง
But I tell you all today I would rather die a man than live for all eternity as a machine.แต่ผมขอบอกพวกท่านในวันนี้ว่า ผมยินดีที่จะตายในฐานะชายคนหนึ่ง ดีกว่าอยู่ชั่วกัลปาวสาน
Through eternity and silence... flies a while glider.ทะลุไปไม่สิ้นสุด และ ความเงียบ... การโบยบินของเครื่องร่อน
We could spend an eternity trying to find a way out.เราคงใช้เวลามาก พยายามค้นหาทางออกให้ได้
20 days... the eternity that separates us from the ocean.20 วัน ... อาจะตลอดกาล ทีจะไม่ได้เห็นท้องทะเลอีก
Bootstrap Bill, you're a liar and you will spend an eternity on this ship.บู๊ทสแตร็พ บิล .. แกมันมุสา แกต้องอยู่บนเรือนี่ไปชั่วนิรันดร์

eternity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
永恒[yǒng héng, ㄩㄥˇ ㄏㄥˊ, 永恒 / 永恆] eternal; everlasting; fig. to pass into eternity (i.e. to die)

eternity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エターニティー;エタニティー;エタニティ[, eta-nitei-; etanitei-; etanitei] (n) (See 永遠) eternity
一日三秋[いちじつさんしゅう;いちにちさんしゅう, ichijitsusanshuu ; ichinichisanshuu] (n) (waiting) impatiently; (spending) many a weary day; each moment seeming like an eternity
一日千秋[いちじつせんしゅう;いちにちせんしゅう, ichijitsusenshuu ; ichinichisenshuu] (n) (waiting) impatiently; (spending) many a weary day; each moment seeming like an eternity
一期末代[いちごまつだい, ichigomatsudai] (n) this world (life) and the next; eternity
万劫[ばんごう;まんごう, bangou ; mangou] (n) eternity
久遠[きゅうえん;くおん, kyuuen ; kuon] (n,adj-no) eternity
千古[せんこ, senko] (n-adv,n-t) all ages; great antiquity; eternity
千古不磨[せんこふま, senkofuma] (n) permanence; immortality; eternity
際限なく続く[さいげんなくつづく, saigennakutsuduku] (exp,v5k) to continue without end; to go on to eternity
万劫末代[まんごうまつだい, mangoumatsudai] (n-t) eternity; through all eternity; for evermore; for many generations to come
中今[なかいま, nakaima] (n) (arch) the present (esp. as a privileged moment in eternity)
千代万代[ちよよろずよ, chiyoyorozuyo] (n) for ever and ever; (through) eternity; countless ages; till the end of time
奈落[ならく, naraku] (n) hell; hades; eternity; theatre basement; theater basement
永世[えいせい, eisei] (n) eternity; perpetuity; immortality; permanence
永久(P);常[えいきゅう(永久)(P);とこしえ(永久);とわ, eikyuu ( eikyuu )(P); tokoshie ( eikyuu ); towa] (adj-na,n,adj-no) (1) (とわ tends to be more abstract) eternity; perpetuity; immortality; (2) (えいきゅう only) Eikyuu era (1113.7.13-1118.4.3); (P)
永代[えいたい, eitai] (n) permanence; eternity; (P)
永劫[えいごう, eigou] (n) eternity; perpetuity
永遠[えいえん, eien] (adj-no,adj-na,n) eternity; perpetuity; immortality; permanence; (P)

eternity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กัลป-[pref.] (kanlapa) EN: eon ; kalpa ; eternity FR:
ตลอดกาล[adv.] (taløt kān) EN: forever ; everlasting ; eternity ; perpetually ; endlessly ; eternally FR: à jamais ; à perpétuité ; perpétuellement ; pour l'éternité ; éternellement ; sans fin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า eternity
Back to top