ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

labor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *labor*, -labor-

labor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
labor (vi.) กระทำด้วยความยากลำบาก See also: อุตสาหะ, พยายาม, พากเพียร Syn. grind
labor (n.) กระบวนการในการคลอดบุตร (โดยเฉพาะเมื่อกล่าวถึงการหดตัวของกล้ามเนื้อ) Syn. parturition
labor (vi.) โคลง (เรือ) See also: โคลงเคลง, โต้คลื่น Syn. roll, pitch
labor (n.) งานที่ใช้พละกำลัง See also: งานที่ต้องออกแรง Syn. exertion, toil, work Ops. idleness, leisure, sloth
labor (n.) ชนชั้นแรงงาน See also: กรรมกร, พวกกรรมกร Syn. working class, proletariat
labor (vt.) ใช้เวลาและความพยายามมาก
labor (vi.) ทำงานหนัก See also: ทำงานหามรุ่งหามค่ำ Syn. fag, drudge, travail, work Ops. rest
labor (vi.) พยายามต่อสู้เพื่อจุดมุ่งหมาย See also: ต่อสู้เพื่อเป้าหมาย Syn. strive
labor (n.) ภาระ See also: งาน, หน้าที่ Syn. task
labor camp (n.) คุกที่นักโทษต้องทำงานอย่างหนัก
Labor Day (n.) วันแรงงาน (1 พฤษภาคม) See also: วันกรรมกร, วันแรงงาน (ในสหรัฐฯ แคนาดาและประเทศอื่น ๆ บางประเทศถือเอาวันจันทร์แรกของเดือนกันยายนเป็นวันแรงงาน) Syn. Labour Day
labor force (n.) แรงงาน Syn. work force
labor law (n.) กฎหมายแรงงาน
labor market (n.) ตลาดแรงงาน
labor under (phrv.) ทำงานภายใต้ Syn. labour under, work under
labor union (n.) สหภาพแรงงาน Syn. trade union, union
labor-saving (adj.) ซึ่งช่วยทุ่นแรง See also: ซึ่งผ่อนแรง, ที่ช่วยให้ใช้แรงน้อย
laboratory (n.) ห้องปฏิบัติการ See also: ห้องทดลอง, ห้องปฏิบัติการวิจัย Syn. lab, research lab, science lab
labored (adj.) ที่ต้องกระทำด้วยความพยายามมาก Syn. strained
laborer (n.) ผู้ใช้แรงงาน See also: กรรมกร, กรรมาชีพ, คนงาน, ลูกจ้าง, แรงงาน Syn. manual laborer
laborious (adj.) ที่ใช้แรงงานมาก See also: ที่ใช้ความอุตสาหะ Syn. difficult, burdensome Ops. easy, simple
laboriously (adv.) เพียรพยายาม See also: ก้มหน้าก้มตา Syn. industriously
laborite (n.) สมาชิกหรือผู้สนับสนุนพรรคแรงงาน
English-Thai: HOPE Dictionary
labor(เล'เบอะ) {labo (u) red,labo (u) ring,labo (u) rs} n. แรงงาน,ใช้แรงงาน,งาน,อาชีพ,ความอุตสาหะ,ความเจ็บปวดและความพยายามในการคลอดลูก,ระยะเวลาในการคลอดลูกดังกล่าว,กรรมกร,ฝ่ายกรรมกร. v. ทำงาน,พยายาม,กระทำด้วยความลำบาก,คลอดลูก,ไปข้างหน้าด้วยความลำบาก,พากเพียร. adj. เ
labor unionn. สหภาพแรงงาน
laboratory(แลบ'ระทอรี) n.,adj. ห้องปฏิบัติการ,ห้องทดลอง,ห้องวิจัย
labored(เล'เบอร์ดฺ) adj. ไม่ง่าย,ยาก,ลำบาก,กินแรงมาก,เปลืองแรงมาก,ไม่คล่อง,ฝืด., See also: laboredly adv. ดูlabored labouredly adv. ดูlabored laboredness n. ดูlabored labouredness n. ดูlabored
laborer(เล'เบอเรอะ) n. กรรมกร,คนงาน,ผู้ทำงานหนัก,ผู้กระทำด้วยความลำบาก, Syn. blue-collar,worker
laborious(ละบอ'เรียส) adj. ใช้แรงงานมาก,ลำบาก,ยาก,อุตสาหะ, See also: laboriousness n. ดูlaborious, Syn. toilsome,difficult
English-Thai: Nontri Dictionary
labor(n) งาน,กรรมกร,ผู้ใช้แรงงาน,การตรากตรำทำงาน,แรงงาน
laboratory(n) ห้องทดลอง,ห้องค้นคว้า,ห้องวิจัย,ห้องแล็บ
laborious(adj) ตรากตรำ,ขยันขันแข็ง,อุตสาหะ,เพียรพยายาม,ลำบาก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
labor pain; pain, labourอาการเจ็บท้องคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
laboratory diagnosisการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
labored respiration; respiration, dyspnea; respiration, dyspnoea; respiration, labouredการหายใจลำบาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Laborแรงงาน [TU Subject Heading]
Labor campsบ้านพักคนงาน [TU Subject Heading]
Labor Force แรงงาน ประชากรที่ทำงานและประชากรที่ทำงานในเชิงเศรษญ กิจ [สิ่งแวดล้อม]
Labor laws and legislationกฎหมายแรงงาน [TU Subject Heading]
Labor marketตลาดแรงงาน [TU Subject Heading]
Labor union membersสมาชิกสหภาพแรงงาน [TU Subject Heading]
Laboratoryแลบอราทอรี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้ำพักน้ำแรง (n.) labor See also: ability, effort Syn. หยาดเหงื่อแรงงาน
หยาดเหงื่อแรงงาน (n.) labor See also: ability, effort
แรงงาน (n.) labor
ข้อพิพาทแรงงาน (n.) labor dispute See also: labor controversy
กำลังแรงงาน (n.) labor force See also: work force Syn. แรงงาน, พลังงาน
ตลาดแรงงาน (n.) labor market
สหภาพแรงงาน (n.) labor union
ทุ่นกำลัง (v.) labor-saving
ทุ่นแรง (v.) labor-saving Syn. ทุ่นกำลัง
ผ่อนแรง (v.) labor-saving
ห้องทดลอง (n.) laboratory See also: lab Syn. ห้องแลป
ห้องปฏิบัติการ (n.) laboratory Syn. ห้องทดลอง
ห้องปฏิบัติการ (n.) laboratory See also: lab Syn. ห้องทดลอง
ห้องปฏิบัติการวิจัย (n.) laboratory
ห้องแลป (n.) laboratory See also: lab
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (n.) laboratory instruments
lab (n.) ห้องทดลอง (มาจากคำเต็มว่า laboratory) See also: ห้องปฏิบัติการ
กรรมกร (n.) unskilled laborer See also: worker, craftsman, coolie, workman, manual laborer Syn. คนงาน, ลูกจ้าง Ops. หัวหน้า, จ้านาย
กินกำลัง (v.) require labor See also: take labor, use up a great deal of energy, take much effort, be strenuous Syn. กินแรง
กินแรง (v.) require labor See also: take labor, use up a great deal of energy, take much effort, be strenuous Syn. กินกำลัง, หนักแรง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't labor at your writingอย่าพยายามอย่างหนักมากเกินไปกับงานเขียนของคุณ
As the head of this family, I labor for the future of my childrenในฐานะหัวหน้าครอบครัว ฉันตราตรำเพื่ออนาคตของลูกๆ
Could you elaborate?คุณช่วยให้รายละเอียดเพิ่มเติมหน่อยได้ไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yes, it's one way to learn that each man's labor is as important as another's.ครับ มันเป็นการเรียนรู้ว่า แรงงานของทุกคน สำคัญเท่ากันหมด
We walked through the night and made it back to Castle Rock a little past 5:00 on Sunday morning, the day before Labor Day.เราเดินทางข้ามคืน และหวนกลับคืนสู่ คาสเซิ่ลร็อค ตีห้าเศษๆ ของเช้าวันอาทิตย์ วันก่อนวันแรงงาน
Well, Cousin, it's almost over. Labor Day weekend is here.เอาละครับ พี่น้อง ใกล้หมดสัปดาห์แห่งความสุขสันต์แล้ว
What about labor laws?แล้วเรื่องกฏหมายแรงงานล่ะ ?
The standard SS rate for Jewish skilled labor is seven marks a day, five for unskilled and women.ค่าแรงขั้นสูงของยิววันละ 7 มาร์ค 5 สำหรับพวกไร้ฝีมือกับผู้หญิง
[ Wilhelm Kunde ] We expect a labor force of 25,000 to 30,000.เราจะมีแรงงาน 3 หมื่นคน
Since your labor is housed on-site, it's available to you at all times.คนงานอยู่ที่นั่น... สะดวก
Budzyn, under my command, was the envy of every other commandant in the labor camp system.เป็นที่อิจฉาของผู้กองค่ายอื่น - ถึงพวกเชลยจะไม่อยากอยู่นัก - ขอโทษ
While the entire village, with the notable exception of Davies the School toil in this heroic task you have applied your labor to making a profit and to further disseminating the evil of alcohol.ขณะที่ทั้งหมู่บ้าน ยกเว้นโรงเรียนของเดวี่ส์ที่เดียว ช่วยกันขนดินอย่างหนัก
Well, that´II teach me to wear white jeans after Labor Day.ว่าแล้วว่าห้ามใส่ยีนขาวหลังวันแรงงาน
I heard Madonna went into labor there. Oh, gosh!ฉันเคยได้ยินว่า มาดอนน่าเคยทำงานที่นั่น
They're going to resettle us, send us to labor camps in the East.ส่งเราไปที่ค่ายแรงงาน ในตะวันออก

labor ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
劳资[láo zī, ㄌㄠˊ ㄗ, 劳资 / 勞資] labor and capital; labor and management
劳资关系[láo zī guān xì, ㄌㄠˊ ㄗ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, 劳资关系 / 勞資關係] industrial relations; relations between labor and capital
包工头[bāo gōng tóu, ㄅㄠ ㄍㄨㄥ ㄊㄡˊ, 包工头 / 包工頭] chief labor contractor
劳改营[láo gǎi yíng, ㄌㄠˊ ㄍㄞˇ ˊ, 劳改营 / 勞改營] correctional labor camp
劳教所[láo jiào suǒ, ㄌㄠˊ ㄐㄧㄠˋ ㄙㄨㄛˇ, 劳教所 / 勞教所] correctional institution; labor camp
以身抵债[yǐ shēn dǐ zhài, ㄧˇ ㄕㄣ ㄉㄧˇ ㄓㄞˋ, 以身抵债 / 以身抵債] forced labor to repay a debt
差役[chā yì, ㄔㄚ ㄧˋ, 差役] forced labor of feudal tenant (corvée); bailiff of feudal yamen
痴心妄想[chī xīn wàng xiǎng, ㄔ ㄒㄧㄣ ㄨㄤˋ ㄒㄧㄤˇ, 痴心妄想 / 癡心妄想] to labor under a delusion (成语 saw); wishful thinking; trad. form 痴心妄想 also used
劳动节[láo dòng jié, ㄌㄠˊ ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧㄝˊ, 劳动节 / 勞動節] International Labor Day (May Day)
国际劳工组织[Guó jì Láo gōng Zǔ zhī, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄌㄠˊ ㄍㄨㄥ ㄗㄨˇ ㄓ, 国际劳工组织 / 國際勞工組織] International Labor Organization
以色列工党[Yǐ sè liè Gōng dǎng, ㄧˇ ㄙㄜˋ ㄌㄧㄝˋ ㄍㄨㄥ ㄉㄤˇ, 以色列工党 / 以色列工黨] Labor (Israel)
劳动力[láo dòng lì, ㄌㄠˊ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ, 劳动力 / 勞動力] labor force; manpower
劳雇[láo gù, ㄌㄠˊ ㄍㄨˋ, 劳雇 / 勞雇] labor and employer
工会[gōng huì, ㄍㄨㄥ ㄏㄨㄟˋ, 工会 / 工會] labor union; trade union
人力[rén lì, ㄖㄣˊ ㄌㄧˋ, 人力] manpower; labor power
物力[wù lì, ˋ ㄌㄧˋ, 物力] physical resources (as opposed to labor resources)
劳雇关系[láo gù guān xì, ㄌㄠˊ ㄍㄨˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, 劳雇关系 / 勞雇關係] relations between labor and employer; industrial relations
工党[gōng dǎng, ㄍㄨㄥ ㄉㄤˇ, 工党 / 工黨] worker's party; labor party
劳役[láo yì, ㄌㄠˊ ㄧˋ, 劳役 / 勞役] forced labor; corvée (labor required of a serf); animal labor
[jié, ㄐㄧㄝˊ, 拮] antagonistic; laboring hard; pressed
蓝领[lán lǐng, ㄌㄢˊ ㄌㄧㄥˇ, 蓝领 / 藍領] blue collar; common laborer
布鲁克海文国家实验室[bù lǔ kè hǎi wén guó jiā shí yán shì, ㄅㄨˋ ㄌㄨˇ ㄎㄜˋ ㄏㄞˇ ㄨㄣˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄕˊ ㄧㄢˊ ㄕˋ, 布鲁克海文国家实验室 / 布魯克海文國家實驗室] Brookhaven National Laboratory
布鲁克海文实验室[bù lǔ kè hǎi wén shí yán shì, ㄅㄨˋ ㄌㄨˇ ㄎㄜˋ ㄏㄞˇ ㄨㄣˊ ㄕˊ ㄧㄢˊ ㄕˋ, 布鲁克海文实验室 / 布魯克海文實驗室] Brookhaven National Laboratory
工夫[gōng fū, ㄍㄨㄥ ㄈㄨ, 工夫] casual labor
打短儿[dǎ duǎn r, ㄉㄚˇ ㄉㄨㄢˇ ㄖ˙, 打短儿 / 打短兒] casual labor; to work for a bit
童工[tóng gōng, ㄊㄨㄥˊ ㄍㄨㄥ, 童工] child labor
催生[cuī shēng, ㄘㄨㄟ ㄕㄥ, 催生] to induce labor; to expedite childbirth
催产[cuī chǎn, ㄘㄨㄟ ㄔㄢˇ, 催产 / 催產] to induce labor; to expedite childbirth
合作者[hé zuò zhě, ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄓㄜˇ, 合作者] co-worker; collaborator; also collaborator with the enemy
共同筛选[gòng tóng shāi xuǎn, ㄍㄨㄥˋ ㄊㄨㄥˊ ㄕㄞ ㄒㄩㄢˇ, 共同筛选 / 共同篩選] collaborative filtering
群件[qún jiàn, ㄑㄩㄣˊ ㄐㄧㄢˋ, 群件] collaborative software
繁文[fán wén, ㄈㄢˊ ㄨㄣˊ, 繁文] convoluted; elaborate formalities
繁文缛节[fán wén rù jié, ㄈㄢˊ ㄨㄣˊ ㄖㄨˋ ㄐㄧㄝˊ, 繁文缛节 / 繁文縟節] convoluted and over-elaborate (document); unnecessarily elaborate writing; mumbo-jumbo
[xié, ㄒㄧㄝˊ, 劦] variant of 協|协; cooperate; combined labor
铺陈[pū chén, ㄆㄨ ㄔㄣˊ, 铺陈 / 鋪陳] to arrange; to spread out; to narrate in detail; to describe at great length; to elaborate
分工[fēn gōng, ㄈㄣ ㄍㄨㄥ, 分工] divide the work; division of labor
精巧[jīng qiǎo, ㄐㄧㄥ ㄑㄧㄠˇ, 精巧] elaborate
繁体[fán tǐ, ㄈㄢˊ ㄊㄧˇ, 繁体 / 繁體] elaborate form; traditional form (of Chinese)
剥削者[bō xuē zhě, ㄅㄛ ㄒㄩㄝ ㄓㄜˇ, 剥削者 / 剝削者] exploiter (of labor)
新罗[Xīn luó, ㄒㄧㄣ ㄌㄨㄛˊ, 新罗 / 新羅] Silla, one of three Korean kingdoms from 1st century, defeated its rivals Paikche and Koryo by collaborating with Tang around 645, ruled unified Korea 658-935

labor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グーラグ;グラグ[, gu-ragu ; guragu] (n) Gulag (Soviet Union labor camp from 1930-1955)
たゆまず努力[たゆまずどりょく, tayumazudoryoku] (n,vs) untiring labor (labour)
レーバーユニオン[, re-ba-yunion] (n) labor union; labour union
レイバーユニオン[, reiba-yunion] (n) labor union
偉跡;偉蹟[いせき, iseki] (n) remaining works; results of a man's labor (labour)
公益を図る[こうえきをはかる, kouekiwohakaru] (exp,v5r) to labor (labour) for the public good; to work for the public good
功程[こうてい, koutei] (n) amount of work; extent of labor (involved in ..., accomplished, etc.)
労働三法[ろうどうさんぽう, roudousanpou] (n) the three labor laws (trade union law, labor standards law, labor relations adjustment law) (labour)
労働力人口[ろうどうりょくじんこう, roudouryokujinkou] (n) labor force; labour force
労働力率[ろうどうりょくりつ, roudouryokuritsu] (n) labor force participation rate; labour force participation rate
労働収容所[ろうどうしゅうようしょ, roudoushuuyousho] (n) labor camp; labour camp
労働市場[ろうどうしじょう, roudoushijou] (n,adj-no) labor market; labour market
労働法[ろうどうほう, roudouhou] (n) labor law; labour law
労働生産性[ろうどうせいさんせい, roudouseisansei] (n) labor productivity; labour productivity
労働組合[ろうどうくみあい, roudoukumiai] (n) labor union; labour union; (P)
労働運動者[ろうどううんどうしゃ, roudouundousha] (n) labor agitator; labour agitator
労役場[ろうえきじょう, rouekijou] (n) prison labor camp; prison labour camp
労組[ろうそ(P);ろうくみ, rouso (P); roukumi] (n) (abbr) (See 労働組合) labor union; labour union; (P)
労組法[ろうそほう, rousohou] (n) (abbr) (See 労働組合法) (Japanese) Labor Union Law
労連[ろうれん, rouren] (n) labour union; labor union; (P)
勤労動員[きんろうどういん, kinroudouin] (n) mobilization of labor services (e.g. in wartime)
単位労働組合[たんいろうどうくみあい, tan'iroudoukumiai] (n) local labor union; local labour union
単位組合[たんいくみあい, tan'ikumiai] (n) local labor union; local labour union
合同労組[ごうどうろうそ, goudourouso] (n) joint labor union; joint labour union
外部労働市場[がいぶろうどうしじょう, gaiburoudoushijou] (n) external labor market; external labour market
怠業戦術[たいぎょうせんじゅつ, taigyousenjutsu] (n) slowdown strategy; go-slow tactics (of workers in a labor dispute)
懲役[ちょうえき, choueki] (n) penal servitude; imprisonment with hard labor (hard labour); (P)
歩掛り[ぶがかり, bugakari] (n) labor productivity unit; productivity; production rate; man hours
求人難[きゅうじんなん, kyuujinnan] (n) labor shortage; labour shortage
無痛分娩[むつうぶんべん, mutsuubunben] (n) (1) painless childbirth; painless delivery; (2) obstetric analgesia for labor (e.g. epidural)
産気[さんけ, sanke] (n) labor pains; labour pains
産痛[さんつう, santsuu] (n) labor pains; labour pains
第二組合[だいにくみあい, dainikumiai] (n) rival labor union; rival labour union
粒々辛苦;粒粒辛苦[りゅうりゅうしんく, ryuuryuushinku] (n,vs) toil and moil; working assiduously for; tireless hard work; painstaking labor (labour)
組織票[そしきひょう, soshikihyou] (n) block votes (e.g. of a labor union, labour union)
経営参加[けいえいさんか, keieisanka] (n) labor participation in management (labour)
職場闘争[しょくばとうそう, shokubatousou] (n) labor unrest; labour unrest
苦心を買われる[くしんをかわれる, kushinwokawareru] (exp,v1) to have one's labor appreciated (labour)
蛸部屋[たこべや, takobeya] (n) labor camp; labour camp
重労働[じゅうろうどう, juuroudou] (n) heavy labor; heavy labour; hard labor (in prison); hard labour
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ラボラトリーオートメーション[らぼらとりーおーとめーしょん, raboratori-o-tome-shon] laboratory automation, LA
ランゲージラボラトリー[らんげーじらぼらとりー, range-jiraboratori-] language laboratory, LL
共通化[きゅうつうか, kyuutsuuka] collaboration
試験機関[しけんきかん, shikenkikan] test laboratory

labor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาบเหงื่อต่างน้ำ[v.] (āpngeūatāng) EN: live by the sweat of one's brow ; struggle hard (for) ; make a living by hard labor FR: travailler dur
กำลังแรงงาน [n. exp.] (kamlang raē) EN: labour force ; labor force FR: force de travail [f]
การแบ่งแรงงาน [n. exp.] (kān baeng r) EN: division of labour ; division of labor (Am.) FR:
การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี[n. exp.] (kān khleūoe) EN: free flow of skilled labour / labor (Am.) FR:
ค่ายแรงงาน[n. exp.] (khāi raēng-) EN: labour camp ; labor camp (Am.) FR: camp de travail
ค่าแรง[n.] (khā raēng) EN: wages ; pay ; cost of labour ; cost of labor (Am.) FR: salaire [m]
ค่าแรงงานทางตรง[n. exp.] (khā raēng-n) EN: direct labour ; direct labor (Am.) FR:
ค่าแรงทางอ้อม[n. exp.] (khā raēng t) EN: indirect labour ; indirect labor (Am.) FR:
ข้อมูลด้านแรงงาน [n. exp.] (khømūn dān ) EN: labour data = labor data (Am.) FR: chiffre de l'emploi [m]
ข้อพิพาทแรงงาน [n. exp.] (khøphiphāt ) EN: labor dispute ; labor controversy FR:
คุ้มครองแรงงาน[n. exp.] (khumkhrøng ) EN: labour protection ; labor protection (Am.) FR:
กินกำลัง[v. exp.] (kin kamlang) EN: require labour ; require labor (Am.) ; take labour ; take labor (Am.) ; take much effort ; be strenuous FR: nécessiter un travail
กฎระเบียบบริษัท[n. exp.] (kot rabīep ) EN: works constitution ; company code of practice ; labor regulations FR: règlement de la société [m]
กระทรวงแรงงาน [org.] (Krasūang Ra) EN: Ministry of Labour = Ministry of Labor (Am.) FR: ministère de l'Emploi et du Travail [m]
มาตรฐานแรงงานไทย[n. exp.] (māttrathān ) EN: Thai Labour Standard ; Thai Labor Standard (Am) FR:
ผ่อนแรง[v. exp.] (phǿn raēng) EN: save labour ; save labor (Am.) ; save energy ; reduce the workload ; ease ; ease up FR:
ผลต่างอัตราค่าแรง [n. exp.] (phon tāng a) EN: labour rate variance ; labor rate variance (Am.) ; wage rate variance FR:
แรงงาน[n.] (raēng-ngān) EN: labour ; labor (Am.) ; workforce ; workers FR: main-d'oeuvre [f] ; personnel [m] ; travailleurs [mpl]
แรงงานฝีมือ[n. exp.] (raēng-ngān ) EN: skilled labour ; skilled labor (Am.) FR: main-d'oeuvre qualifiée [f]
แรงงานไร้ฝีมือ[n. exp.] (raēng-ngān ) EN: unskilled labour ; unskilled labor (Am.) FR: main-d'oeuvre non qualifiée [f]
สหภาพแรงงาน[n. exp.] (sahaphāp ra) EN: labour union ; trade union ; labor union (Am.) ; union FR: syndicat du travail [m] ; syndicat [m] ; organisation syndicale [f]
ตลาดแรงงาน [n. exp.] (talāt raēng) EN: labour market ; labor market (Am.) ; job market FR: marché du travail [m]
ทาสกรรมกร[n. exp.] (thāt kammak) EN: slave labor FR:
ทาสกรรมกร[n.] (thātsakamma) EN: slave labour ; slave labor (Am.) FR:
ต้นทุนแรงงาน[n. exp.] (tonthun raē) EN: labour cost ; labor cost (Am.) FR: coût du travail [m]
วันแรงงาน[n. prop.] (Wan Raēng-n) EN: Labour Day ; Labor Day (Am.) FR: fête du Travail [f]
แบบงานหนัก[adj.] (baēp ngān n) EN: laborious FR:
บรรจง[v.] (banjong) EN: take pains ; be careful ; be meticulous ; elaborate FR: fignoler ; s'appliquer ; soigner
ชนชั้นกรรมาชีพ[n. exp.] (chonchan ka) EN: working class ; proletariat FR: classe ouvrière [f] ; prolétariat [m] ; classe laborieuse [f]
ฝืด[adj.] (feūt) EN: unsmooth ; hard going ; not moving freely ; sticky ; tight ; difficult ; stiff FR: laborieux ; malaisé ; difficile ; dur ; résistant ; rigide
ให้รายละเอียด[v. exp.] (hai rāila-ī) EN: elaborate ; give details FR: détailler
ห้องปฏิบัติการ[n. exp.] (hǿng patiba) EN: laboratory ; lab ; operation room FR: laboratoire [m] ; labo [m] (abrév. - fam.)
ห้องปฏิบัติการเคมี[n. exp.] (hǿng patiba) EN: chemestry laboratory FR: laboratoire de chimie [f]
ห้องปฏิบัติการกลาง[n. exp.] (hǿng patiba) EN: central laboratory FR: laboratoire central [m]
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์[n. exp.] (hǿng patiba) EN: medical laboratory FR: laboratoire médical [m]
ห้องปฏิบัติการทางภาษา[n. exp.] (hǿng patiba) EN: language laboratory FR: laboratoire de langues [m]
ห้องปฏิบัติการทดลอง[n. exp.] (hǿng patiba) EN: laboratory ; lab FR: laboratoire [m] ; labo [m] (abrév. - fam.)
ห้องปฏิบัติการวิจัย[n. exp.] (hǿng patiba) EN: research laboratory FR: laboratoire de recherche [m]
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์[n. exp.] (hǿng patiba) EN: scientific laboratory FR: laboratoire scientifique [m]
ห้องทดลอง [n. exp.] (hǿng thotlø) EN: laboratory FR: laboratoire [m]

labor ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeit {f}labour [Br.]; labor [Am.]
Arbeitskosten {pl}cost of labour [Br.]; labor costs [Am.]
Zwangsarbeit {f}forced labour [Br.]; forced labor [Am.]
Gehaltskosten {pl}management labor costs
Lohnkosten {pl}wage costs; crew labor costs
Versuchstier {n}laboratory animal
Assistent {m}; Laborassistent
Bürettenstativ {n} (Labor)burette stand
Kollaboration {f} (mit dem Feind) | Kollaborationen
Sonderforschungsbereich {m} (SFB)collaborative research centre (CRC)
Zahnlabor {n}dental laboratory
Experimentierkasten {m}laboratory kit; experimental kit
Zwangsarbeiter {m}forced labourer [Br.]; forced laborer [Am.]; slave labourer
Messkolben {m} (Labor)graduated flask
Labor {n}; Laboratorium
Laborabfüllanlage {f}laborartory-scale filling system
Laborant {m}; Laborantin
Laborbefund {m}; Laborwert
Laborgeräte {pl}laboratory apparatus
Laboringenieur {m}laboratory engineer
Labortechnik {f}laboratories
Labortisch {m}laboratory bench
Arbeitskampf {m}labor dispute [Am.]; labour dispute [Br.]
Arbeitsmarkt {m} | Lage auf dem Arbeitsmarktlabor market [Am.]; labour market [Br.]; job market | job situation
Erwerbsquote {f}labor force participation rate
Laborübung {f}laboratory tutorial
Laborwecker {m}laboratory timer
Versuchsstadium {n}laboratory stage
Sprachlabor {n} | Sprachlabore
Fertigungslabor {n}manufacturing laboratory
Kernphysiklabor {n}nuclear physics laboratory
Optiklabor {n}optics laboratory
Feinwerktechniklabor {n}precision engineering laboratory
Programmausarbeitung {f}programme elaboration
Mischzylinder {m} (Labor)volumetric flask

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า labor
Back to top