ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

coolie

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *coolie*, -coolie-

coolie ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
coolie (n.) กุลี See also: ผู้ใช้แรงงาน, กรรมกร, จับกัง Syn. cooly
English-Thai: HOPE Dictionary
coolie(คู'ลี) n. กุลี,กรรมกรผู้ใช้แรงหนัก
English-Thai: Nontri Dictionary
coolie(n) กุลี,กรรมกร,จับกัง,ผู้ใช้แรงงาน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กุลี (n.) coolie See also: workman, laborer, labourer, toiler Syn. จับกัง, กรรมกร
จับกัง (n.) coolie See also: laborer, workman Syn. กุลี, คนงาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You'll be a coolie for life.ไม่มีวันเจริญหรอกมึงอ่ะ
Just what are you doing in this car, coolie?แกมาทำอะไรในตู้นี้ ไอ้กรรมกร
God, he's dressed like a coolie!เขาแต่งตัวยังกับกรรมการเลย
Serves you right you're a coolie!เอ๊า แบกกันเข้าไปขอให้เป็นจับกังทั้งชาติเถอะ

coolie ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
かぶり笠;被り笠[かぶりがさ, kaburigasa] (n) (obsc) conical hat (East-Asian style); coolie hat
人夫[にんぷ, ninpu] (n) (sens) laborer (labourer); construction worker; coolie
[かさ, kasa] (n) (1) conical hat (East-Asian style); coolie hat; (2) something shaped like a conical hat; shade (of a lamp); (P)
苦力[クーリー(P);クリー(ik), ku-ri-(P); kuri-(ik)] (n) coolie (chi
人足[ひとあし, hitoashi] (n) coolie; laborer; labourer; carrier
雲助[くもすけ, kumosuke] (n) palanquin bearer; coolie; wandering robber

coolie ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จับกัง[n.] (japkang) EN: coolie FR:
กรรมกร[n.] (kammakøn) EN: craftsman ; workman ; labourer ; laborer (Am.) ; manual labourer ; manual worker ; worker ; unskilled laborer ; coolie ; hand FR: ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; travailleur [m] ; travailleuse [f] ; aide [m] ; coolie [m] ; travailleur manuel [m] ; travailleuse manuelle [f] ; manoeuvre [m]
กุลี[n.] (kulī) EN: coolie ; workman ; labourer = laborer (Am.) ; toiler FR: cooliie [m] ; porteur [m] ; travailleur manuel [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า coolie
Back to top