ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

jump

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *jump*, -jump-

jump ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
jump (vi.) กระโดด See also: พุ่ง, โดด Syn. leap, bounce, skip
jump (vt.) กระโดดข้าม See also: ข้าม, ก้าวข้าม Syn. pass over, leap
jump (n.) การกระโดด Syn. leap, bound, spring
jump (n.) การขึ้นราคาพรวดพราด Syn. increase, rise, surge
jump (vi.) ขึ้นราคาพรวดๆ See also: เพิ่มราคา Syn. increase, rise Ops. go down, fall
jump (vi.) สะดุ้งโหยง See also: สะดุ้ง, เสียวสะดุ้ง Syn. wince, flinch, jerk
jump (n.) สิ่งกีดขวาง Syn. barrier, obstacle
jump (adj.) ที่ตกใจง่าย See also: ขี้ตกใจ, ผวา, ขวัญอ่อน Syn. jittery, nervous, anxious Ops. fearless, bold
jump all over (phrv.) ดุด่า See also: ว่ากล่าว, ตำหนิ, จับผิด Syn. jump on
jump at (phrv.) กระโดดไปที่ Syn. leap at
jump at (phrv.) รีบคว้า See also: รีบฉวย
jump ball (n.) การโยนลูกบาสเกตบอลขึ้นกลางอากาศให้ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายแย่งกันครองะ
jump down (phrv.) กระโดดลงมา
jump in (phrv.) กระโดดเข้าไป Syn. leap in
jump in (phrv.) กระตือรือร้นที่จะทำบางสิ่ง See also: รีบทำ, กระโจนเข้าใส่, ฉวยโอกาสทันที
jump off (phrv.) กระโดดออก
jump off the deep end (idm.) พูดอย่างโกรธโดยไม่มีสาเหตุ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. dive off, go off
jump on (phrv.) กระโดดขึ้นไปบนยอด See also: กระโดดขึ้นไปอยู่เหนือ
jump on (phrv.) ดุด่า See also: ว่ากล่าว, ตำหนิ, จับผิด Syn. pick on
jump on the bandwagon (idm.) เลียนแบบการกระทำที่ประสบความสำเร็จ Syn. climb on
jump out of (phrv.) กระโดดออกมาจาก Syn. leap out of
jump over (phrv.) กระโดดข้าม
jump to (phrv.) ข้ามไปที่ Syn. cut ahead to, cut to
jump to attention (idm.) รีบยืนทำความเคารพ See also: รีบยืนเป็นระเบียบ Syn. stand at
jump to conclusion (idm.) ด่วนตัดสินใจ See also: รีบตัดสินใจเร็วเกินไป Syn. rush to
jump to it (phrv.) รีบหน่อย See also: เร็วเข้า, เร่งมือเข้า Syn. hop to
jump up (phrv.) กระโดดขึ้น Syn. leap up
jump up (phrv.) ลุกขึ้นจากที่นั่งทันที See also: รีบลุกขึ้นจากที่นั่ง, รีบกระเด้งตัวขึ้นจากที่นั่งทันที Syn. leap up, shoot up, spring up, start up
jump-start (sl.) การติดเครื่องยนต์โดยใช้แบตเตอรี่เครื่องยนต์ของรถคันอื่น
jumper (n.) เสื้อถักด้วยไหมพรมหรือขนสัตว์อย่างหนา Syn. sweater, jersey
jumper (n.) ผู้กระโดด
jumping-off point (idm.) จุด (หรือสถานที่) เริ่มต้นความเสี่ยง
jumpsuit (n.) ชุดที่เสื้อและกางเกงเย็บติดเป็นชิ้นเดียวกัน See also:
jumpy (adj.) ซึ่งไม่หวาดกลัว (คำไม่เป็นทางการ) Syn. excitable, uneasy Ops. calm
English-Thai: HOPE Dictionary
jump(จัมพฺ) {jumped,jumping,jumps} vi.,n. (การ) กระโดด,กระดก,โลดเต้น,ไปอย่างรวดเร็ว,จู่โจม n. การกระโดด,สิ่งกีดขวาง,การกระโดดร่ม,การขึ้นพรวดขึ้นอย่างกะทันหัน (เช่นราคา) ,การเปลี่ยนอย่างกะทันหัน,การกระโดดแข่งขัน adj. (ดนตรีแจ๊ช) เล่นจังหวะเขย่า,adv. แน่ชัด,แม่นยำ
jump balln. ลูกบาสเกตบอลที่กรรมการโยนขึ้นกลางอากาศให้คู่ต่อสู้แย่งกัน
jump bidn. การประมูลที่ให้ราคาสูงเกินไป
jumper(จัม'เพอะ) n. ผู้กระโดด,สิ่งที่กระโดด,เครื่องเจาะ,รูที่เด้งขึ้น,สว่านยาว,เสื้อเสวตเตอร์ไร้แขน
jumpy(จัม'พี) adj. ซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน,น่ากลัว,อกสั่นขวัญหาย,โลด,เต้น., See also: jumpily adv. ดูjumble jumpiness n. ดูjumble, Syn. twitchy
English-Thai: Nontri Dictionary
jump(vi,vt) กระโดด,ผุดลุก,กระดก,สะดุ้ง,เผ่น
jumper(n) ผู้กระโดด,เสื้อยืด,เสื้อถักไหมพรม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
jump๑. กระโดด๒. การกระโดด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
jump instructionคำสั่งกระโดด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
jump-startingติดเครื่องด้วยการพ่นไฟ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
jumperตัวข้าม, ตัวโยง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jump and Bendกระโดดตบ-ก้มตัว [การแพทย์]
Jumpyสั่น [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระโดดโลดเต้น (v.) dance and jump with joy See also: jump for joy, leap with joy, be elated, overjoyed, exult, rejoice, hop and skip
กระโตน (v.) jump See also: leap over, move by bounds, leap, pounce upon Syn. กระโจน
โจน (v.) jump See also: spring, skip, leap Syn. กระโจน, กระโดด, พุ่ง, ถลา
โดด (v.) jump See also: leap, spring, skip, bound, hop, bounce Syn. พุ่ง, กระโดด, กระโจน
โลดเต้น (v.) jump See also: leap, spring, hop Syn. กระโดด, กระโดดโลดเต้น
แถก (v.) jump around See also: struggle Syn. ไถ
ถงัน (v.) jump forwards See also: leap forwards, skip forwards Syn. เผ่นไป
เผ่นไป (v.) jump forwards See also: leap forwards, skip forwards
หัวต่อ (n.) jump head See also: turn head
ออกยักษ์ออกโขน (v.) jump noisily as in a masked play See also: act as a masked player or actor Syn. ออกโขน
กระโดดสูง (n.) high jump Syn. กีฬากระโดดสูง
กระโดดไกล (n.) broad jump See also: long jump Syn. กีฬากระโดดไกล
กีฬากระโดดสูง (n.) high jump
กีฬากระโดดไกล (n.) broad jump See also: long jump
เขย่งเก็งกอย (v.) hop-skip-and-jump See also: tiptoe Syn. เขย่ง
โหยง (adv.) (jump) lightly See also: quickly, suddenly, nimbly
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I am afraid he would jump bailฉันเกรงว่าเขาอาจหนีประกัน
If you jump the queue you will make yourself unpopularถ้าคุณลัดคิว คุณจะทำให้ตัวเองไม่เป็นที่ชื่นชอบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now he should run with the line or jump or sound to the depths below... ... but nothing happened.ตอนนี้เขาควรใช้เส้น หรือกระโดดหรือเสียงเพื่อ ความลึกดังต่อไปนี้ แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
Let him jump so that he will fill the sacs along his backbone with air... ... and then he cannot go deep to die. "ปล่อยให้เขากระโดดเพื่อที่เขา จะเติมถุง พร้อมแกนนำของเขากับอากาศ และแล้วเขาก็ไม่สามารถไปลึก ที่จะตาย
The minute we take our guns and tanks out of here... there will be a vacuum that the Communists will jump into... faster than Hitler took Poland!{\cHFFFFFF}นาทีที่เราใช้ปืนของเรา และรถถังออกจากที่นี่ ... {\cHFFFFFF}จะมีการสูญญากาศที่ คอมมิวนิสต์จะกระโดดลงไปใน ... {\cHFFFFFF}เร็วกว่าฮิตเลอร์เอาโปแลนด์!
Do you mind if I gives a jump of admiration here, sir?คุณคิดว่าฉันจะช่วยให้กระโดด เล็ก ๆ น้อย ๆ ชื่นชมนี่และตอนนี้ครับ?
I'd jump into the River Mersey, but it looks like rain.ฉันกระโดดลงไปในแม่น้ำ เมอร์สี แค่ดูเหมือนว่าฝน
I hired you people to try to get a little track laid not to jump around like a bunch of Kansas City faggots!ฉันจ้างมาวางรางรถไฟนะ ...ไม่ใช่มาเต้นเหยงๆ ยังกับม้า
"... then jump on your belly, and bust your balloon.♪ แล้วก็โดดทับ ตะปบอึ๋ม ♪
Then we'll jump miles at a time A million smiles at a timeแล้วกระโดดไปด้วยกันทีละหลายไมล์ ยิ้มไปด้วยกันเป็นล้านครั้ง
I had to jump over the puddles.ฉัน มีการ กระโดดข้ามแอ่งน้ำ
You can make that live, breathe and jump again.คุณสามารถทำให้มีชีวิตเพื่อหายใจและกระโดดได้อีกครั้ง
Don't you ever wear blue jeans or jump suits... like Wayne Cochran and the C.C. Riders?คุณเคยสวมใส่กางเกงยีนสีฟ้าหรือชุดสูทกระโดด เหมือน แวยนโคคแรน และ เตอะซีซีไรเดอส
Not unless one of you wants to jump off.ไมได้่ จนกว่าจะมีใครสักคนโดดลงไป

jump ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
脱线[tuō xiàn, ㄊㄨㄛ ㄒㄧㄢˋ, 脱线 / 脫線] derailment; to jump the track (of train); to derail
[yú, ㄩˊ, 隃] exceed; jump over
跳高[tiào gāo, ㄊㄧㄠˋ ㄍㄠ, 跳高] high jump (athletics)
蹿[cuān, ㄘㄨㄢ, 蹿 / 躥] jump up
脱轨[tuō guǐ, ㄊㄨㄛ ㄍㄨㄟˇ, 脱轨 / 脫軌] leave the rails; derail; jump the track
跳远[tiào yuǎn, ㄊㄧㄠˋ ㄩㄢˇ, 跳远 / 跳遠] long jump (athletics)
跳进[tiào jìn, ㄊㄧㄠˋ ㄐㄧㄣˋ, 跳进 / 跳進] plunge; jump into
跃迁[yuè qiān, ㄩㄝˋ ㄑㄧㄢ, 跃迁 / 躍遷] transition; jump (e.g. quantum leap in spectroscopy)
三级跳[sān jí tiào, ㄙㄢ ㄐㄧˊ ㄊㄧㄠˋ, 三级跳 / 三級跳] triple jump (athletics); hop, skip and jump
三级跳远[sān jí tiào yuǎn, ㄙㄢ ㄐㄧˊ ㄊㄧㄠˋ ㄩㄢˇ, 三级跳远 / 三級跳遠] triple jump (athletics); hop, skip and jump
蹦极[bèng jí, ㄅㄥˋ ㄐㄧˊ, 蹦极 / 蹦極] bungee jumping
高空弹跳[gāo kōng tán tiào, ㄍㄠ ㄎㄨㄥ ㄊㄢˊ ㄊㄧㄠˋ, 高空弹跳 / 高空彈跳] bungee jumping
[yuè, ㄩㄝˋ, 狘] jump
神经过敏[shén jīng guò mǐn, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄛˋ ㄇㄧㄣˇ, 神经过敏 / 神經過敏] jumpy; nervous; oversensitive
[bào, ㄅㄠˋ, 趵] jump; leap
跨接器[kuà jiē qì, ㄎㄨㄚˋ ㄐㄧㄝ ㄑㄧˋ, 跨接器] jumper
[tiào, ㄊㄧㄠˋ, 跳] jump; hop; skip (a grade); to leap; to bounce; to beat
[liáng, ㄌㄧㄤˊ, 踉] jump
钻圈[zuān quān, ㄗㄨㄢ ㄑㄩㄢ, 钻圈 / 鑽圈] jumping through hoops (as acrobatic show)
跳板[tiào bǎn, ㄊㄧㄠˋ ㄅㄢˇ, 跳板] springboard; jumping-off point; gangplank
沙坑[shā kēng, ㄕㄚ ㄎㄥ, 沙坑] sandbox; jumping pit (athletics); sand trap, bunker (golf)
跳级生[tiào jí shēng, ㄊㄧㄠˋ ㄐㄧˊ ㄕㄥ, 跳级生 / 跳級生] student who jumps a year

jump ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクセルジャンプ;アクセル・ジャンプ[, akuserujanpu ; akuseru . janpu] (n) Axel jump (figure skating)
アクセルパウルゼンジャンプ;アクセル・パウルゼン・ジャンプ[, akuserupauruzenjanpu ; akuseru . pauruzen . janpu] (n) (obsc) (See アクセルジャンプ) Axel Paulsen jump (figure skating)
ごっつん盗[ごっつんとう, gottsuntou] (n) (sl) stealing a car by rear-ending it lightly and having a friend jump in and drive off after the driver gets out
コンビネーションジャンプ[, konbine-shonjanpu] (n) combination jump
シザースジャンプ[, shiza-sujanpu] (n) scissors jump
シャンツェ[, shantsue] (n) ski jump (Schanze) (ger
ジャンプブルース[, janpuburu-su] (n) jump blues
ジャンプボール[, janpubo-ru] (n) jump ball
スキージャンプ[, suki-janpu] (n) ski jump
すぐそこ[, sugusoko] (adv,adj-no) (1) close by; right there; short distance away; a hop, skip and jump away; (2) at once; as soon as possible; immediately
ハイジャッンプ[, haijatsunpu] (n) high jump
ハイジャンプ[, haijanpu] (n) high jump
ポールジャンプ[, po-rujanpu] (n) pole jump
乗る(P);乘る(oK)[のる, noru] (v5r,vi) (1) to get on (train, plane, bus, ship, etc.); to get in; to board; to take; to embark; (2) (See 載る・のる・1) to get on (e.g. a footstool); to step on; to jump on; to sit on; to mount; (3) to reach; to go over; to pass; (4) to follow; to stay (on track); to go with (the times, etc.); (5) to take part; to participate; to join; (6) to get into the swing (and sing, dance, etc.); (7) to be deceived; to be taken in; (8) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to be carried; to be spread; to be scattered; (9) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to stick; to attach; to take; to go on; (P)
出し抜く[だしぬく, dashinuku] (v5k,vt) to forestall; to anticipate; to jump the gun on; to outwit; to circumvent; to steal a march on
幅跳び;幅とび;幅飛び[はばとび, habatobi] (n) long jump; broad jump
引っ掛ける(P);引っかける;引っ懸ける[ひっかける, hikkakeru] (v1,vt) (1) to hang (something) on (something); to throw on (clothes); (2) to hook; to catch; to trap; to ensnare; (3) to cheat; to evade payment; to jump a bill; (4) to drink (alcohol); (5) (See ぶっ掛ける) to splash someone (with); (6) to hit the ball off the end of the bat (baseball); (P)
打っ飛ばす;ぶっ飛ばす[ぶっとばす, buttobasu] (v5s,vt) (1) to strike (as to send flying); to beat; to knock; (2) to jump with force; to leap; (3) to accomplish a task very rapidly; (4) to drive at full speed (e.g. a car)
撥ねる(P);刎ねる[はねる, haneru] (v1,vt) (1) to hit (e.g. to have a car hit someone); to run into; (2) to reject; to deny; to refuse; (3) to eliminate; to exclude; to leave out; (4) to flip; to splash; to splatter; (5) (esp. 刎ねる) to decapitate; to behead; (6) to jump up; (7) (See 寝癖) to point or curl up (e.g. ends of hair); (P)
条件付き飛越し命令[じょうけんつきとびこしめいれい, joukentsukitobikoshimeirei] (n) {comp} conditional jump instruction
欣喜雀躍[きんきじゃくやく, kinkijakuyaku] (n,vs) jump up for joy
武者振り付く;武者振りつく[むしゃぶりつく, mushaburitsuku] (v5k) to jump into the fray
気が散る;気がちる[きがちる, kigachiru] (exp,v1) to get distracted; to jump off the track
決起(P);蹶起[けっき, kekki] (n,vs) jump to one's feet; stand up against; rising to action; (P)
清水の舞台から飛び降りる[きよみずのぶたいからとびおりる, kiyomizunobutaikaratobioriru] (exp,v1) to make a leap into the dark; to take the plunge; to jump in at the deep end
渡り箸[わたりばし, wataribashi] (n) (See 移り箸) using one's chopsticks to jump from side dish to side dish without pausing to eat rice in between (a breach of etiquette)
無条件飛越し命令[むじょうけんとびこしめいれい, mujoukentobikoshimeirei] (n) {comp} unconditional jump instruction
移り箸[うつりばし, utsuribashi] (n) (See 渡り箸) using one's chopsticks to jump from side dish to side dish without pausing to eat rice in between (a breach of etiquette)
立ち幅跳び[たちはばとび, tachihabatobi] (n) standing long jump
跳ね上がる(P);はね上がる;刎ね上がる[はねあがる, haneagaru] (v5r,vi) to jump up; to spring up; (P)
跳ね起きる[はねおきる, haneokiru] (v1,vi) to jump up; to spring up
跳び上がる(P);飛び上がる(P);跳上がる;飛上がる[とびあがる, tobiagaru] (v5r,vi) to spring; to jump up; to fly up; to skip; (P)
踏み倒す[ふみたおす, fumitaosu] (v5s,vt) (1) to trample underfoot; to kick down; (2) to bilk; to shirk payment; to jump a bill
躍り上がる;踊り上がる;おどり上がる[おどりあがる, odoriagaru] (v5r,vi) to spring up; to leap to one's feet; to jump up and down
躍り出る;おどり出る[おどりでる, odorideru] (v1,vi) to jump (e.g. to first place); to spring out
躍り込む[おどりこむ, odorikomu] (v5m,vi) to jump into; to rush into
飛び下りる(P);飛び降りる(P);跳び降りる;飛降りる[とびおりる, tobioriru] (v1,vi) to jump down; to jump off; to jump from; to jump out of; (P)
飛び乗る;跳び乗る[とびのる, tobinoru] (v5r,vi) to jump upon (a moving object)
飛び付く;飛びつく;跳び付く;跳びつく;飛付く;跳付く[とびつく, tobitsuku] (v5k,vi) to jump at; to be attracted by
飛び出す(P);飛出す;跳び出す[とびだす, tobidasu] (v5s,vi) (1) to jump out; to rush out; to fly out; (2) to appear (suddenly); (3) to protrude; to project; (4) to butt in; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ジャンプ[じゃんぷ, janpu] jump
分岐[ぶんき, bunki] multi-drop (a-no), forking, jump (computer), multipoint, branching
条件付きジャンプ[じょうけんつきジャンプ, joukentsuki janpu] conditional jump
条件付きジャンプ(飛び越し)[じょうけんつきとびこし, joukentsukitobikoshi] conditional jump
条件付き飛越し命令[じょうけんつきとびこしめいれい, joukentsukitobikoshimeirei] conditional jump instruction
無条件飛越し命令[むじょうけんとびこしめいれい, mujoukentobikoshimeirei] unconditional jump instruction
飛越し[とびこし, tobikoshi] jump
飛越し命令[とびこしめいれい, tobikoshimeirei] jump instruction
ジャンパ[じゃんぱ, janpa] jumper
ジャンパオプション[じゃんぱおぷしょん, janpaopushon] strapping option, jumper option
ジャンパピン[じゃんぱぴん, janpapin] jumper pin
ジャンパ選択可能[ジャンパせんたくかのう, janpa sentakukanou] jumper selectable
ストラップオプション[すとらっぷおぷしょん, sutorappuopushon] strapping option, jumper option

jump ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดด[v.] (dōt) EN: jump ; leap FR: sauter ; bondir
โดดตูมลงไป[v. exp.] (dōt tūm lon) EN: jump FR:
ฝ่าไฟแดง[v. exp.] (fā fai daēn) EN: run a red light ; jump the lights FR: brûler un feu rouge ; griller un feu rouge (fig.)
หัวต่อ[v.] (hūatø) EN: jump head ; turn head ; joint ; junction FR:
โจน[v.] (jōn) EN: jump ; spring ; skip ; leap ; bound ; hop ; dive FR: bondir ; sauter ; plonger
กันลอง[v.] (kanløng) EN: jump ; skip ; cross FR:
ข้าม[v.] (khām) EN: go over ; pass over ; get over ; cross over ; jump over ; skip ; overcome FR: franchir ; surmonter
เขย่งก้าวกระโดด[n.] (khayengkāok) EN: triple jump ; hop step and jump FR:
ขย่ม[v.] (khayom) EN: push up and down with one's whole weight ; press down repeatedly ; jump up and down on ; push down FR:
เกาะกระแส[v. exp.] (kǿ krasaē) EN: jump on the bandwagon FR:
กระโดด[v.] (kradōt) EN: jump ; leap ; hop ; spring ; bound ; skip FR: sauter ; bondir
กระโดดข้าม[v. exp.] (kradōt khām) EN: skip over ; pass ; jump accross FR: sauter par dessus; franchir ; passer ; dépasser
กระโดดขึ้น[v. exp.] (kradōt kheu) EN: jump on FR:
กระโดดขึ้นรถ[v. exp.] (kradōt kheu) EN: jump in the car FR: sauter dans la voiture
กระโดดขึ้นรถเมล์[v. exp.] (kradōt kheu) EN: jump on a bus FR: monter dans un autobus ; monter dans le bus ; sauter dans le bus
กระโดดไกล[n. exp.] (kradōt klai) EN: long jump ; broad jump FR: saut en longueur [m]
กระโดดโลดเต้น[v.] (kradōtlōtte) EN: dance and jump with joy ; jump up and down FR:
กระโดดน้ำ[v. exp.] (kradōt nām) EN: jump into the water ; dive FR: plonger dans l'eau
กระโดดออกจาก[v. exp.] (kradōt øk j) EN: jump from FR: sauter du
กระโดดออกจากรถเมล์[v. exp.] (kradōt øk j) EN: jump from a bus FR: sauter de l'autobus
กระโดดสะพาน[v. exp.] (kradōt saph) EN: jump from a bridge FR:
กระโดดสูง[n. exp.] (kradōt sūng) EN: high jump FR: saut en hauteur [m]
กระโดดตูมลงไป[v. exp.] (kradōt tūm ) EN: jump FR:
กระโจน[v.] (krajōn) EN: leap ; jump ; spring ; bound ; bounce FR: bondir ; sauter
กระโตกกระตาก[v.] (kratōkkratā) EN: jump the gun ; spill the beans FR:
กระโตน[v.] (kratōn) EN: jump FR:
ลานกระโดดสกี[n. exp.] (lān kradōt ) EN: ski jump FR:
โลด[v.] (lōt) EN: jump ; leap ; spring FR: bondir ; sauter
โลดเต้น[v.] (lōtten) EN: jump ; leap ; spring ; hop ; dance with joy FR:
หนีประกัน[v. exp.] (nī prakan) EN: jump bail FR:
ภาวะไม่ต่อเนื่องกระโดด[n. exp.] (phāwa mai t) EN: jump discontinuity FR:
เผ่นพรวด[v. exp.] (phen phrūat) EN: leap suddenly ; jump ; flee ; spring ; bound ; clear out at top speed FR:
โผน[v.] (phōn) EN: jump on ; leap on ; spring ; bound FR: prendre son élan ; s'élancer
พูดปรักปรำ[v. exp.] (phūt prakpr) EN: lay it on ; reproach injustly ; jump on FR:
แซงคิว[v. exp.] (saēng khiū) EN: jump the queue ; cut into the line FR:
ตัดคิว[v. exp.] (tat khiū) EN: jump a line ; cut in FR:
ตัดหน้า[v.] (tatnā) EN: cut in front (of) ; pass in front ; cut s.o. out ; edge s.o. out ; get the jump on s.o. FR:
เต้น[v.] (ten) EN: dance ; pound ; skip ; jump ; spring ; leap FR: danser ; sauter ; sautiller
เต้นแร้งเต้นแฉ่ง[v. (loc.)] (tenraēngten) EN: dance with joy ; jump with joy ; get excited ; become agitated FR:
เต้นแร้งเต้นกา[v. (loc.)] (tenraēngten) EN: dance with joy ; jump with joy ; get excited ; become agitated FR:

jump ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fallschirmabsprung {m}parachute jump
Weitsprung {m} [sport]long jump
Rittberger {m} [sport]loop jump
Schersprung {m} [sport]scissors jump
Schanzenrekord {m} [sport]ski jump record
Dreisprung {m}triple jump
Atlantischer Weißseitendelfin {m} [zool.]Atlantic White-sided Dolphin; Jumper; Springer
Kapfelsenspringer {m} [ornith.]Cape Rockjumper
Hampelmann {m}jumping jack
Sprungadresse {f} [comp.]jump address
Sprungbefehl {m} [comp.]jump signal
Sprungseil {n} [sport]jump rope
Sprungstelle {f} [math.]jump discontinuity
Starthilfekabel {n} [auto]jump leads
nervös {adj} | nervöser | am nervösestenjumpy | jumpier | jumpiest
Stabhochspringer {m} [sport]pole jumper
Stabhochsprung {m} [sport]pole vault; pole-jumping
Springer {m}jumper; diver; vaulter
Sprung {m}jump

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า jump
Back to top