ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bounce

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bounce*, -bounce-

bounce ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bounce (n.) ความสามารถในการสะท้อน Syn. pounce
bounce (vi.) เด้ง Syn. rebound
bounce along (phrv.) กระเด้งไป See also: เด้ง, กระโดด
bounce along (phrv.) แล่นเร็ว
bounce along (phrv.) ก้าวหน้าเร็ว
bounce back (phrv.) กระเด้งกลับ See also: เด้งกลับ
bounce back (phrv.) กลับสู่สภาพปกติ See also: (สุขภาพ)ฟื้นคืน, คืนสู่ปกติ
bounce back (phrv.) มีผลต่อ
bounce from (phrv.) กระเด้งจาก See also: เด้งจาก Syn. bounce off
bounce off (phrv.) กระเด้งจาก See also: เด้งจาก, สะท้อนจาก Syn. bounce from
bounce out (phrv.) กระเด้งออก See also: เด้งออกไป
bounce out (phrv.) โยนออก (เพราะทำความผิด) See also: เตะออกไป, ถีบออกไป Syn. throw out
bouncer (n.) คนเฝ้าหน้าร้านที่คอยโยนผู้ไม่ได้รับอนุญาตเข้าออกมา
English-Thai: HOPE Dictionary
bounce(เบาซฺ) {bounced,bouncing,bounces} vi.,vt.,n. (การ) (ทำให้) กระโดด,เด้งกลับ (เช็ค) ,กระโดดโลดเต้น,คุยโว,พละกำลัง,พลังงาน,ผลของการถูกไล่ออก
bouncern. บุคคลหรือสิ่งที่เด้งกลับผู้มีหน้าที่เอาคนก่อกวนออกไป,คนโกหก,ใหญ่และแข็งแรง
English-Thai: Nontri Dictionary
bounce(vi) กระโดด,เต้น,เด้ง
bouncer(n) คนโกหก,คนโป้ปด,คนพูดเท็จ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bounceการเด้ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bounce; flutterเต้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระดอน (v.) bounce See also: ricochet, rebound, leap Syn. เด้ง
กระเด้ง (v.) bounce See also: spring, leap Syn. เด้ง, กระดอน
ดีดกลับ (v.) bounce See also: spring, bound, leap Syn. กระดอน, กระเด้ง, ตีกลับ, สะท้อน
เด้ง (v.) bounce See also: spring, bound, leap Syn. กระดอน, กระเด้ง, ดีดกลับ, ตีกลับ, สะท้อน
เดาะ (v.) bounce (a ball)
กระเด็น (v.) bounce off See also: rebound, throw off, fling aside, (water) splash, spring
เช็คสปริง (n.) bounced cheque See also: bounced check, bad cheque
เช็คเด้ง (n.) bounced cheque See also: bounced check, bad cheque Syn. เช็คสปริง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Bring all birds into final bounce mode. bounce mode engaged.นำดาวเทียมเข้าสู่ตำแหน่งปฏิบัติการ ดาวเทียมพร้อมปฏิบัติการแล้ว
Fire! bounce pulse failed to connect with target, sir.ยิง! เลเซอร์พลาดเป้าครับ
Do we have to bounce so much?เราจะกระเทือนแบบนี้อีกนานมั้ย
If you pull that trigger... that bullet is just gonna bounce off me, and I'm not going to be hurt.ถ้าลูกเหนี่ยวไก กระสุนจะสะท้อนจากตัวพ่อ พ่อไม่บาดเจ็บ แต่พ่อจะขึ้นไปข้างบน
Don't let it get away. I need you to bounce that signal back to me.อย่าให้มันหนีไปได้นะ ผมอยากให้คุณสะท้อนสัญญาณนั่นกลับมาให้ผม
Even if we were to put the Weeble in at point B... it's still going to bounce back and forth until it's kicked out at the B end.ต่อให้เราใส่ตุ๊กตาล้มลุกเข้าไปที่ปลาย B... มันก็จะเด้งไปมาระหว่างปลาย A กับปลาย B จนกระทั่งมันถูกเตะออกมาที่ปลาย B
AII the sun's rays bounce off, more than 90% .แสงอาทิตย์สะท้อนออกไปมากกว่า 90%
And this moon bounce --it's epic.แล้วยังสวนสนุกเป่าลมนี่อีก--มันโคตรจะใหญ่เลย
Look, you can't... You can't just bounce into my room like that.นี่ ,อยู่ๆ พ่อจะมาเข้าห้องผมแบบนี้ไม่ได้นะ
If I bounce her,ถ้าผมเด้งเธอออกจากคดี
But it did bounce off not one but 2 towers.แต่มันสะท้อนกับตึก 2 ตึก
Or maybe I'll bounce my theory off of Jax, see where he lands on it.หรือฉันอาจจะหัน ข้อสมมติฐานของฉันว่าเป็นเเจ็ค ดูข้อแก้ตัวของเขา

bounce ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反弹[fǎn dàn, ㄈㄢˇ ㄉㄢˋ, 反弹 / 反彈] bounce back; rebound
退票[tuì piào, ㄊㄨㄟˋ ㄆㄧㄠˋ, 退票] bounce (a check); ticket refund
乱跳[luàn tiào, ㄌㄨㄢˋ ㄊㄧㄠˋ, 乱跳 / 亂跳] bounce
弹力[tán lì, ㄊㄢˊ ㄌㄧˋ, 弹力 / 彈力] elasticity; elastic force; spring; rebound; bounce
[tiào, ㄊㄧㄠˋ, 跳] jump; hop; skip (a grade); to leap; to bounce; to beat

bounce ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バウンス[, baunsu] (n) {comp} bounce
ハリとコシ[, hari to koshi] (exp) bounce and resilience (of hair)
接点跳動[せってんちょうどう, settenchoudou] (n) {comp} contact bounce
跳ね返す[はねかえす, hanekaesu] (v5s) to reject; to bounce back
イレギュラーバウンド[, iregyura-baundo] (n,vs) irregular bound (tennis); bad bounce; bad hop
チャタリング[, chataringu] (n) chattering; key-bounce (in keyboards)
バウンストメイル[, baunsutomeiru] (n) {comp} bounced mail
バウンド[, baundo] (n,vs) bound; bounce; (P)
ぷるぷる;プルプル[, purupuru ; purupuru] (adv-to) (1) yielding, soft, elastic; (n,vs) (2) jiggle, bounce, slightly trembling
弾み(P);勢み(P);勢[はずみ, hazumi] (n) (1) bounce; spring; rebound; (2) momentum; inertia; (3) spur of the moment; impulse; (P)
弾む(P);勢む[はずむ, hazumu] (v5m,vi) to spring; to bound; to bounce; to be stimulated; to be encouraged; to get lively; to treat oneself to; to splurge on; (P)
用心棒[ようじんぼう, youjinbou] (n) (1) bodyguard; bouncer; guard; (2) bar (e.g. on a door); bolt; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
バウンス[ばうんす, baunsu] bounce
接点跳動[せってんちょうどう, settenchoudou] contact bounce
バウンストメイル[ばうんすとめいる, baunsutomeiru] bounced mail

bounce ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เด้ง[v.] (deng) EN: bounce ; spring back ; recoil ; rebound ; leap ; bound FR: rebondir
ดีดกลับ[v. exp.] (dīt klap) EN: spring back ; bounce FR:
เดินขย่มธรณี[v. exp.] (doēn khayom) EN: bounce heavily along ; have a heavy bouncing gait FR:
เดาะลูกบอล[v. exp.] (dǿ lūkbøn) EN: bounce a ball ; keep tossing a ball FR:
กระเด็น[v.] (kraden) EN: bounce ; rebound ; spring FR: jaillir ; rebondir ; sauter
กระเด้ง[v.] (kradēng) EN: spring ; bounce ; leap FR: rebondir
กระดก[v.] (kradok) EN: bounce up ; raise up ; lift up ; flap FR:
กระดอน[v.] (kradøn) EN: spring ; bounce ; rebound ; glance ; be deflected ; ricochet FR: rebondir ; ricocher ; ressauter ; bondir
กระโจน[v.] (krajōn) EN: leap ; jump ; spring ; bound ; bounce FR: bondir ; sauter
กระเพื่อม[v.] (krapheūam) EN: shake ; bounce (up and down) ; ripple ; bobble ; undulate FR:
กระท้อน[v.] (krathøn) EN: bounce up ; bounce back ; rebound ; reflect FR: rebondir
โหม่ง[v.] (mōng) EN: hit with the head ; head ; bounce with a head FR: frapper de la tête ; faire une tête ; reprendre de la tête
เช็คเด้ง[n. exp.] (chek deng) EN: bounced cheque ; bounced check ; bad cheque FR: chèque sans provision [m]

bounce ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prellzeit {f}duration of bounce
Dämpfung {f}bounce memory

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bounce
Back to top