ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

exult

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *exult*, -exult-

exult ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
exult (vi.) ดีใจ See also: ยินดี, หรรษา, ปิติยินดี Syn. delight, rejoice, revel
exult at (phrv.) ดีใจมากเกี่ยวกับ See also: รื่นเริงมากกับ Syn. crow over
exult in (phrv.) ดีใจมากเกี่ยวกับ See also: รื่นเริงมากกับ Syn. crow over
exult over (phrv.) ยินดีในเรื่องความโชคร้ายหรือความพ่ายแพ้ของผู้อื่น See also: ดีใจไปกับ Syn. crow over
exultant (adj.) ปีติยินดี See also: ดีอกดีใจ, ยินดีปรีดา, ปลาบปลื้ม, ร่าเริง Syn. triumphant, exuberant Ops. sad, cheerless
exultation (n.) ความปิติยินดี See also: ความยินดี, ความหรรษา Syn. delight, happiness, joy
English-Thai: HOPE Dictionary
exult(อิกซัลทฺ') vi. รื่นเริงอย่างมาก,ดีอกดีใจมาก, See also: exultingly adv.
exultant(อิกซัล'เทินทฺ) adj. รื่นเริงมาก,ดีอกดีใจมาก
exultation(อิกซัลเท'เชิน) adj. การรื่นเริงมาก,ความดีอกดีใจมาก, Syn. exultance
English-Thai: Nontri Dictionary
exult(vi) ปราโมทย์,หรรษา,ยินดีปรีดา,ดีใจมาก
exultant(adj) ปีติยินดี,ปรีดิ์เปรม,ยินดีปรีดา,ปราโมทย์
exultation(n) ความปีติยินดี,ความปราโมทย์,ความยินดีปรีดา

exult ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大喜[dà xǐ, ㄉㄚˋ ㄒㄧˇ, 大喜] exultation
眉飞色舞[méi fēi sè wǔ, ㄇㄟˊ ㄈㄟ ㄙㄜˋ ˇ, 眉飞色舞 / 眉飛色舞] smiles of exultation; radiant with delight
欣喜若狂[xīn xǐ ruò kuáng, ㄒㄧㄣ ㄒㄧˇ ㄖㄨㄛˋ ㄎㄨㄤˊ, 欣喜若狂] wild with joy (成语 saw); to rejoice; to exult

exult ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
快哉[かいさい, kaisai] (n) joy; exultation
快哉を叫ぶ[かいさいをさけぶ, kaisaiwosakebu] (exp,v5b) to shout with exultation; to shout for joy
意気揚揚;意気揚々[いきようよう(uK), ikiyouyou (uK)] (adj-t,adv-to) (See 揚々) triumphant; exultant; in high and proud spirits
揚揚;揚々[ようよう, youyou] (adj-t,adv-to) (See 意気揚々) triumphant; exultant; in high and proud spirits
歓天喜地[かんてんきち, kantenkichi] (n,adj-no) great joy; jubilation; exultation
法悦[ほうえつ, houetsu] (n) religious exultation; ecstasy
謳歌[おうか, ouka] (n,vs) rejoicing; glorification; exultation; celebration; enjoyment; singing praises
雀躍[じゃくやく, jakuyaku] (n,vs) leaping for joy; exultation

exult ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระหยิ่ม[v.] (krayim) EN: be pleased with ; exult in ; feel elated at ; be happy FR:
ปลาบปลื้ม[v.] (plāppleūm) EN: be thrilled ; be exulted ; rejoice ; be delighted ; be pleased ; be glad ; joy ; exult FR: être ravi ; être enchanté ; se réjouir
ชื่นชมยินดี[v.] (cheūnchomyi) EN: be pleased with ; be exultant ; be satisfied with ; be happy ; be thrilled ; rejoice FR:
ชื่นใจ[v.] (cheūnjai) EN: be cheerful ; be happy ; be satisfied with ; be exultant FR:
ดีอกดีใจ[v.] (dīøkdījai) EN: be very glad FR: jubiler ; exulter
ดุษฎี[n.] (dutsadī) EN: pleasure ; joy ; exultation FR:
ฮึก[adj.] (heuk) EN: energetic ; exultant FR:
ปิติ[n.] (piti) EN: joy ; gladness ; happiness ; delight ; pleasure ; elation ; rapture ; exultation ; rejoicing FR: joie [f] ; plaisir [m] ; ravissement [m] ; enthousiasme [m]
ประโมทย์[n.] (pramōt) EN: jubilation ; joy ; exultation ; delight ; happiness FR: jubilation [f] ; exaltation [f] ; joie [f]
ปราโมทย์[n.] (prāmōt) EN: jubilation ; joy ; exultation ; delight ; happiness FR: jubilation [f] ; exaltation [f] ; joie [f]
ยินดีเหลือ[v. exp.] (yindī leūa) EN: FR: jubiler ; exulter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า exult
Back to top