ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

jerk

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *jerk*, -jerk-

jerk ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
jerk (n.) การกระตุก See also: การสะบัด, การผลัก, การกระชาก Syn. thrust, yank, jolt
jerk (n.) คนโง่ (คำไม่เป็นทางการ) See also: คนเซ่อ Syn. dork
jerk (vt.) กระตุก See also: สะบัด, กระชาก Syn. yank, twist, thrust
jerk (vt.) พูดตะกุกตะกัก See also: ตะกุกตะกัก
jerk (vt.) แล่เนื้อเป็นแผ่นบางๆแล้วนำไปตากแห้ง
jerk (adj.) ที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว Syn. irregular, unsteady Ops. smooth
jerk (sl.) ปัญญาอ่อน
jerk away (phrv.) กระชากออก See also: กระตุกออก, ดึงออกไป, ลากออก Syn. drag away, pull away, take away, yank away
jerk off (phrv.) สำเร็จความใคร่ด้วยตนเองสำหรับผู้ชาย (คำต้องห้าม) See also: เป็นสุขที่ได้สัมผัสอวัยวะเพศของตนเอง Syn. play with, pull at, toss off
jerk out (phrv.) พูดตะกุกตะกักออกมา
jerk up (phrv.) กระตุกขึ้น See also: สะบัดขึ้น, ดึงขึ้น Syn. pull up
jerked meat (n.) เนื้อแผ่นบางๆ ที่ถูกตากแดดให้แห้ง See also: เนื้อแดดเดียว
jerkily (adv.) อย่างกระตุก Ops. smoothly
jerky (adj.) ที่เกิดการกระตุก Syn. convulsive, shaky, spasmodic Ops. smooth
jerky (n.) เนื้อแผ่นบางๆ ที่ถูกตากแดดให้แห้ง See also: เนื้อแดดเดียว Syn. jerked meat
English-Thai: HOPE Dictionary
jerk(เจิร์ด) {jerked,jerking,jerks} n. การกระตุก,การเกร็งกระตุก,การสะบัด,การกระซาก,การฉุด,การเหวี่ยง,การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและกระทันหัน,คนเซ่อ,คนโง่,การยกน้ำหนักจากไหล่ขึ้นตรงเหนือศีรษะ,การพูดอย่างกระหืดกระหอบ. v. กระตุก,เกร็งกระตุก,สะบัด,กระชาก,ฉุด,เหวี่ย
jerkin(เจอ'คิน) n. เสื้อรัดรูปไร้แขน
English-Thai: Nontri Dictionary
jerk(n) อาการกระตุก,การพูดตะกุกตะกัก,การสะบัด,การเหวี่ยง,การกระชาก
jerkin(n) เสื้อกล้าม
jerky(adj) กระตุก,ตะกุกตะกัก,เหวี่ยง,สะบัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
jerk๑. การกระตุก๒. กิริยาสนองฉับพลัน [มีความหมายเหมือนกับ reflex ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
jerky pulse; pulse, sharp; pulse, vibrating; pulsus vibransชีพจรกระตุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jerkปฏิกิริยาตอบสนองเอ็นกล้ามเนื้อ [การแพทย์]
Jerking Motionลักษณะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมา [การแพทย์]
Jerky Motionการเคลื่อนไหวแบบเขย่า [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เอางาน (v.) raise one hand and jerk up a little before receive a thing
กระชาก (v.) jerk See also: yank, pull sharply, twitch, drag Syn. กระตุก, ดึง, ฉุด
ดนโด่ (v.) jerk up Syn. กระดกกระดนโด่
ตะกุกตะกัก (adv.) jerkily See also: evenly Syn. ติดๆ ขัดๆ, กุกกัก, กุกๆ กักๆ Ops. สะดวก, เรียบ, คล่อง
กึกกัก (adv.) (proceed) in jerks See also: (bumping) up and down
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He woke with a jerk of his fist coming up, and the line burning out through his hand.เขาตื่นด้วยการกระตุกของ กำปั้นของเขาขึ้นมา และสายการเผาไหม้ออกมาจาก มือของเขา
Or that jerk at the supermarket. Or those idiots on the subway.หรือไอ้งั่งที่ตลาด หรือไอ้เวรที่รถใต้ดิน
Well, you act like a jerk sometimes, you know that?ดีที่คุณทำหน้าที่เหมือนกระตุกบางครั้งคุณรู้ว่า?
Acts like a jerk in his commercials. Nobody listens to what he says.แสดงเป็นไอห่วยในโฆษณา ไม่มีใครเชื่อเขาหรอก
Walk out the door, get in the car, go home, jerk off, and that's all you gonna do.เดินออกจากประตูที่ได้รับในรถกลับบ้านเหวี่ยงออกไปและนั่นคือทั้งหมดที่คุณจะทำ
Morgan, why don't you jerk off in your own fuckin' house. That's fuckin' filthy.นี่ใจคอแกจะคิดไม่กลับบ้านกลับช่อง มั่งเรอะ อยู่ก็สกปรกมากเลย
You know, if you're gonna jerk off, why don't you just do it at home with a moist towel?นี่ ถ้าพูดจาเพ้อเจ้อกลับไปบ้านซะเถอะไป๊
It's probably one of these safe and sorry circle jerk type girls.ไม่ต้องมั้ง มันจะดูเป็นว่า... เราระวังเกินไป - ครับผม
You're a real jerk to me, you know that?เธอใจดำกับฉันมาก รู้มั้ย
He's a jerk off, and a model.ห่วยแตกสิ้นดี แล้วก็เป็นนายแบบด้วย
You are the loudest, noisiest, rudest jerk on the planet!นายมันเสียงดังที่สุด หนวกหูที่สุด ไม่มีมารยาทมากที่สุดในโลกเลย
I was white, and you were about to jerk off in the shower.ฉันเป็นคนขาว และคุณ ก็กำลังจะไปต่อในห้องน้ำ

jerk ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
がくんと[, gakunto] (adv) (on-mim) suddenly; with a jerk
ぐいっ;ぐい;グイッ;グイ[, guitsu ; gui ; guitsu ; gui] (adv-to) (on-mim) with a jerk
マスをかく[, masu wokaku] (exp,v5k) (col) to jerk off; to masturbate
めく[, meku] (suf,v5k) (1) to show signs of ...; to have the appearance of ...; (2) (X) (col) to jerk off; to masturbate; (P)
決る;抉る;刳る;杓る[しゃくる;さくる(決る;抉る;刳る)(ok), shakuru ; sakuru ( kimaru ; eguru ; ko ru )(ok)] (v5r,vt) (1) (uk) to dig out; to gouge out; to hollow out; (2) to scoop; to ladle; to bail; (3) to jerk (one's chin)
躍度[やくど, yakudo] (n) {physics} jerk (derivative of acceleration with respect to time)
お涙頂戴;御涙頂戴[おなみだちょうだい, onamidachoudai] (n,adj-no) tearjerker; sob story; maudlin tale
ガクンガクン[, gakungakun] (adv-to,adv) jerkingly
ぎくぎく[, gikugiku] (adv,adv-to,vs) jerkily
ギクシャク;ぎくしゃく[, gikushaku ; gikushaku] (adv,n,vs) (1) jerkiness; awkwardness; stiltedness; (2) souring (of a relationship); strain (e.g. in relations)
グキグキ;ぐきぐき[, gukiguki ; gukiguki] (adv,n,vs) (1) throbbing pain; (2) jerkily; awkwardly
ジャーキー[, ja-ki-] (n) jerky
ジャーク[, ja-ku] (n) jerk; (P)
ビーフジャーキー[, bi-fuja-ki-] (n) beef jerky
ピクピク動く;ぴくぴく動く[ピクピクうごく(ピクピク動く);ぴくぴくうごく(ぴくぴく動く), pikupiku ugoku ( pikupiku ugoku ); pikupikuugoku ( pikupiku ugoku )] (exp,v5k) to jerk; to wiggle; to twitch

jerk ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชักแด็ก ๆ = ชักแด็กๆ[v. exp.] (chak daek-d) EN: writhe convulsively ; squirm convulsively ; jerk convulsively  FR:
ชักดิ้นชักงอ[v.] (chakdinchak) EN: wriggle ; have convulsions ; jerk around ; have a temper tantrum FR:
ฉก[v.] (chok) EN: snatch ; seize ; grab ; wrest ; pinch ; jerk away FR: subtiliser ; escamoter ; chaparder ; ravir ; saisir ; chiper ; dérober ; faucher (fam.) ; piquer (fam.) ; barboter (fam.)
แด่ว[v.] (daeo) EN: contort ; writhe ; jerk FR:
แด่ว ๆ = แด่วๆ[v. exp.] (daeo-daeo) EN: contort ; writhe ; jerk FR:
ขมุบขมิบ[v.] (khamupkhami) EN: mutter ; move one's lips silently ; move the lips and mouth silently ; jerk ; twitch ; pucker and slacken alternatingly FR:
เข่ากระตุก[n. exp.] (khao kratuk) EN: knee jerk FR:
กระชาก[v.] (krachāk) EN: pull sharply ; jerk ; tug sharply FR: arracher ; tirer violemment ; tirer brutalement
กระชากเชือก[v. exp.] (krachāk che) EN: jerk a rope ; give a sharp pull at the rope ; give a sharp tug at the rope FR:
กระตุก[v.] (kratuk) EN: pull ; jerk ; whip ; yang ; pull with sharp tugs FR: arracher ; tirer d'un coup sec
กระตุกเชือก[v. exp.] (kratuk cheū) EN: jerk a rope FR:
ตวัด[v.] (tawat) EN: whip ; whip back ; lash ; jerk FR: fouetter
ไอ้บ้า[X] (ai bā) EN: Jerk! ; You jerk! ; You must be mad! ; FR: fou [m] ; idiot [m] ; imbécile [m]
ที่เกิดการกระตุก[adj.] (koēt kān kr) EN: jerky FR:
กระแด็ก ๆ ; กระแด๊ก ๆ [adj.] (kradaek-kra) EN: jerking ; flapping FR:
น่าหมั่นไส้[adj.] (nā mansai) EN: off-putting ; disgusting ; repugnant ; What a jerk! FR:
ตะกุกตะกัก[adv.] (takuktakak) EN: jerkily ; haltingly FR:

jerk ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trottel {m} [ugs.]clod; clodpole; jerk; mug; sucker [coll.]
Jacke {f}jerkin
ruckartig; ruckweise; abgehackt; holprig; eckig {adj} | ruckartiger | am ruckartigstenjerky | jerkier | jerkiest
Belasten {n} | ruckfreies Belastenloading | jerkyless loading
Ruckartigkeit {f}jerkiness
Ruckeln {n}jerking
ruckartig {adv}jerkily
trottelig; blöd {adj}jerky

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า jerk
Back to top