ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wince

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wince*, -wince-

wince ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wince (vi.) สะดุ้งหนี (เพราะกลัวหรือเจ็บปวด) See also: หดตัวหนี Syn. cringe, flinch, shrink
wince (vi.) แสดงสีหน้าเจ็บปวด (เพราะนึกถึงสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่ทำให้อึดอัดใจ)
wince (n.) การแสดงสีหน้าเจ็บปวด
wince (n.) การสะดุ้งหนี (เพราะกลัวหรือเจ็บปวด) See also: การหดตัวหนี
wince at (phrv.) สะดุ้ง
wincer (n.) ผู้สะดุ้งหนี Syn. wincer
English-Thai: HOPE Dictionary
wince(วินซฺ) vi.,n. (การ) หดตัว,สะดุ้ง,หดถอย,ถอย, See also: wincer n. wincingly adv., Syn. shrink,flinch
English-Thai: Nontri Dictionary
wince(n) อาการเสียว,อาการสะดุ้ง,การหดตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I never used to wince when my phone went off.ฉันไม่เคยรู้สึกเสียวๆตอนที่โทรศัพท์แบตหมดเลย
If you're expecting me to reveal so much as a wince of pain at the hands of your emotional torture, you can forget it.ถ้าคุณคาดหวังที่ จะให้ฉันแสดงความเจ็บปวด ที่อยู่ในกำมือของการทรมานทางอารมณ์ของคุณ ลืมมันไปได้เลย
You always wince when I say things like that.เธอสะดุ้งทุกทีเลย พอฉันพูดแบบนี้
I have not winced nor cried aloud.ฉันไม่เคยถอยหนี หรือ ป่าวร้องเสียงดัง
You know Sam and Dean wincesterนายรู้แซมกับดีน วินเชสเตอร์
If there were nothing to overcome, it might not be that-- [Winces]ถ้าไม่มีสิ่งใด ชนะ มันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้น--
Everyone's talking about it. [Winces]ทุกๆคนพูดถึงเกี่ยวกับมัน
Your arm feels about 20% weaker than I remember, and I detected a wince.เดาได้เลยว่าเจ็บ แค่กล้ามเนื้อตึงNไม่เป็นไร
Don't. Go take care of your wince.ไม่ต้อง,ไปพักNรักษาตัว
He winced when he reached out to open the door. Okay, so he winced.เขานิ่วหน้าตอน เอื้อมไปเปิดประตู

wince ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
たじろぐ[, tajirogu] (v5g,vi) to falter; to wince
漂う[ただよう, tadayou] (v5u,vi) (1) to drift; to float; (2) to waft (e.g. a scent); to hang in the air; (3) to be in the air (e.g. a feeling or mood); (4) to wander; to walk around aimlessly; (5) (arch) to be unsteady; to be unstable; (6) (arch) to falter; to flinch; to wince; (7) (arch) to live in unreliable circumstances; (P)
畏縮[いしゅく, ishuku] (n,vs) wince; cower; recoil
縮み上がる;縮みあがる[ちぢみあがる, chidimiagaru] (v5r,vi) to cringe; to wince; to flinch
辟易[へきえき, hekieki] (vs) (1) to wince; to shrink back; (2) to be stumped; to be disconcerted; (3) to be bored; (4) to be fed up

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wince
Back to top