ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

id

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *id*, -id-

id ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
id (n.) ต้นกำเนิดของตัณหา (ทางจิตวิทยา) See also: ต้นกำเนิดของความอยาก
ID card (n.) บัตรประจำตัวประชาชน (คำย่อ identification card) See also: คำไม่เป็นทางการ
id est (adv.) กล่าวคือ (ภาษาละติน) See also: นั่นคือ, กล่าวได้ว่า Syn. i.e, that is to say
idea (n.) ความคิด See also: ความนึกคิด, ความคิดเห็น, ความเชื่อ, แง่คิด, มุมมอง, มโนคติ Syn. concept, opinion, thought
idea (n.) แผนการ See also: โครงการ Syn. design, plan, scheme
ideal (adj.) ซึ่งอยู่ในความคิด See also: ซึ่งไม่มีตัวตน, ซึ่งเป็นนามธรรม, ซึ่งอยู่ในอุดมคติ Syn. abstract, fanciful, imaginary
ideal (adj.) ดีเลิศ See also: วิเศษ, ดีที่สุด, ดีมาก Syn. perfect, supreme
ideal (n.) แบบอย่างที่ดี See also: ตัวอย่างที่สมบูรณ์, ต้นแบบที่สมบูรณ์ Syn. model, paragon, prototype
ideal (n.) อุดมคติ
idealism (n.) อุดมคตินิยม See also: ความเชื่อในอุดมคติ Syn. perfectionism
idealist (n.) ผู้ยึดมั่นอุดมการณ์ See also: ผู้ยึดถืออุดมคติ Syn. perfectionist
idealistic (adj.) ซึ่งยึดมั่นอุดมการณ์ See also: ซึ่งยึดถืออุดมคติ Syn. impractical, unrealistic
idealize (vt.) ทำให้เลอเลิศ See also: ทำให้ไม่มีที่ติ Syn. romanticize
idealize (vi.) เป็นอุดมคติ
idealized (adj.) สงบสุขและงดงาม See also: สุขสมบูรณ์, เงียบสงบ Syn. charming
ideally (adv.) ตามหลักการ See also: ตามทฤษฎี
ideally (adv.) ถ้าสมบูรณ์แบบ See also: ถ้าเป็นไปตามที่นึกฝันไว้
ideally (adv.) อย่างสมบูรณ์แบบ See also: อย่างไร้ที่ติ, อย่างเลอเลิศ Syn. perfectly
ideas (n.) แนวคิดอันเป็นรากฐานของสังคม เศรษฐกิจและการเมือง See also: อุดมการณ์ Syn. belief, philosophy
ideas (n.) ทฤษฎี See also: หลักวิชา, หลักการ Syn. law, principles, system
idem (pron.) เหมือนเดิม (ใช้ในการอ้างถึงเรื่อง บท ตอนที่กล่าวมาแล้ว)
identation (n.) การย่อหน้า See also: ย่อหน้า
identation (n.) รอยแหว่งแบบฟันเลื่อย See also: รอยเว้า
identical (adj.) เหมือนกัน See also: ตรงกัน, เท่ากัน, แบบเดียวกัน Syn. alike, like, same Ops. different
identically (adv.) อย่างเดียวกัน See also: อย่างเหมือนกัน, อย่างตรงกัน
identification (n.) การแสดงตัว
identification card (n.) บัตรประชาชน See also: บัตรประจำตัวประชาชน
identification number (n.) เลขประจำตัว
identify (vt.) ระบุชื่อ See also: ชี้ตัว, แสดงตัว, ชันสูตร, พิสูจน์ Syn. recognize
identify by (phrv.) ค้นพบด้วย See also: พบด้วย
identify oneself (phrv.) พิสูจน์ตนเอง
identify with (phrv.) คิดว่าเหมือนกัน See also: พิจารณาว่าเป็นสิ่งเดียวกัน
identifying (n.) การตั้งชื่อ See also: การให้นาม, การกำหนดชื่อ
identity (n.) ความเหมือนกัน Syn. sameness
identity (n.) บุคลิกลักษณะ See also: ลักษณะพิเศษ, ลักษณะเฉพาะ, เอกลักษณ์ Syn. individuality, uniqueness
identity card (n.) บัตรประชาชน See also: บัตรประจำตัวประชาชน Syn. identification card
ideo (prf.) ความคิด
ideogram (n.) ตัวเขียนแทนความหมาย / ความคิด (เช่นของจีนและญี่ปุ่น) See also: สัญลักษณ์แทนความหมาย / ความคิด Syn. ideograph
ideograph (n.) ตัวเขียนแทนความหมาย / ความคิด (เช่นของจีนและญี่ปุ่น) See also: สัญลักษณ์แทนความหมาย / ความคิด Syn. ideogram
ideologic (adj.) เกี่ยวกับระบบความคิดอันเป็นรากฐานของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง See also: เกี่ยวกับลัทธิ, เกี่ยวกับอุดมการณ์
English-Thai: HOPE Dictionary
id(ไอ'ดี) บัตรประจำตัว, Syn. Identity card abbr. intradermal
id est(อิด'เอสทฺ) L. กล่าวคือ,นั่นก็คือ
ide(ไอดีอี) ย่อมาจาก integrated drive electronics ซึ่งก็คือตัวประสานอีกตัวหนึ่งที่ใช้ควบคุมการปฏิบัติงานของฮาร์ดดิสก์ แบบต่าง ๆ ที่รู้จักกันดีมีหลายรูปแบบ เช่น SCSI, ESDI และ ST 506
idea(ไอเดีย') n. ความคิด,มโนคติ, Syn. image,concept
ideal(ไอเดียล') n. อุดมคติ,อุดมการณ์ adj. ดีเลิศ,สมบูรณ์,เป็นเพียงความนึกฝัน,เพ้อฝัน,ไม่มีจริง,ไม่เป็นความจริง,เกี่ยวกับอุดมการณ์,เกี่ยวกับอุดมคติ, Syn. fancied,imaginary
idealist(ไอเดีย'ลิสทฺ) n. ผู้ยึดถืออุดมการณ์,ผู้เพ้อฝัน adj. เพ้อฝัน,ซึ่งยึดถืออุดมการณ์, See also: idealistic adj., Syn. romantic,perfectionist,utopian
idealistic(ไดเดียลิส'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการยึดถืออุดมการณ์หรืออุดมคติ,เพ้อฝัน, See also: idealistically adv., Syn. noble
idealistical(ไดเดียลิส'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการยึดถืออุดมการณ์หรืออุดมคติ,เพ้อฝัน, See also: idealistically adv., Syn. noble
ideally(ไอเดียล'ลี) adv. ซึ่งเกี่ยวกับอุดมการณ์หรืออุดมคติ,อย่างสมบูรณ์,ดีเลิศ,เป็นความนึกคิด,เป็นความเพ้อฝัน,เป็นทฤษฎี,เป็นหลักการ
idem(ไอ'เดม) -pron.,adj.,L. เหมือนเช่นเดิม
identical(ไดเดน'ทิเคิล) adj. เหมือนกัน,เหมือนกันทุกอย่าง,อย่างเดียวกัน., See also: identically adv. identicalness n., Syn. equal
identification(ไอเดนทิฟิเค'เชิน) n. การหาเอกลักษณ์,การชี้ตัว, Syn. recognition
identify(ไอเดน'ทิไฟ) vt. ชี้ตัว,หาเอกลักษณ์,บอกชื่อ,จำแนกแยกแยะ,พิสูจน์เอกลักษณ์., See also: identifiable adj. identifiableness n. identifier n., Syn. recognize,name
identity(ไอเดน'ทิที) n. เอกลักษณ์,ความเหมือนกัน,หลักฐาน,รูปพรรณ, Syn. self,individuality
ideo-Pref. ความนึกคิด
ideologic(ไอดีอะลอจ'จิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับความนึกคิด,เกี่ยวกับลัทธิ,เกี่ยวกับมโนคติ.
ideological(ไอดีอะลอจ'จิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับความนึกคิด,เกี่ยวกับลัทธิ,เกี่ยวกับมโนคติ.
ideologist(ไอดีออล'ละจิสทฺ) n. นักคิด,ผู้เคร่งลัทธิ,นักลัทธิ,บุคคลที่ชอบคิดชอบฝัน
ideology(ไอดิออล'ละจี) n. มโนคติวิทยา,ความคิดที่เป็นไปไม่ได้,ระบบความนึกคิด
idiocy(อิด'ดีอะซี) n. ความโง่ที่สุด,ความเซ่อที่สุด,พฤติการณ์ที่โง่มาก,, Syn. folly ###A. sense
idiom(อิด'เดียม) n. สำนวน,ภาษาเฉพาะท้องถิ่น, ลักษณะจำเพาะ, Syn. dialect,colloquialism
idiomatic(อิดดีอะแมท'ทิค) adj. เกี่ยวกับสำนวน,ซึ่งมีลักษณะหรือแบบจำเพาะ, See also: idiomaticalness n., Syn. idiomatical
idiopathic(อิดดีอะพาธ'ธิค) adj. ซึ่งไม่รู้สาเหตุของโรค
idiopathy(อิดดีออพ'พะธี) n. โรคที่เกิดขึ้นเอง,ลักษณะของมันเอง
idiosyncrasy(อิดดีอะซิง'คระซี) n. ลักษณะเฉพาะ,คุณสมบัติเฉพาะ,นิสัยเฉพาะ,สำนวนเฉพาะ,การตอบสนองเฉพาะ,การแพ้ยาเฉพาะ., See also: idiosyncratic adj., Syn. quirk,trick
idiot(อิด'เดียท) n. คนโง่บรม, Syn. simpleton,fool
idle(ได'เดิล) adj. ไม่ทำงาน,ว่าง,เฉย ๆ ,เกียจคร้าน,อยู่ว่าง, ไม่มีเหตุผล,ไร้ผล,ไม่มีประโยชน์,ไร้สาระ,หมุนเปล่า ๆ (เครื่องยนต์) . vi. ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์,เดินเตร่, (เครื่องยนต์) หมุนเปล่า. vt. ทำให้เสียเวลาไปเปล่า ๆ ,ทำให้ไม่ทำงาน. คำศัพท์ย่อย:
idler(ไอ'ดฺเลอะ) n. คนเกียจคร้าน
idol(ไอ'เดิล) n. รูปบูชา,วัตถุบูชา,เทวรูป,สิ่งศักดิสิทธิ์ที่ไม่ใช่พระเจ้า,มิ่งขวัญ,จินตนาการ, See also: idolism n. idolist n, Syn. image,statue,beloved
idolatry(ไอดอล'ละทรี) n. การเคารพบูชาทางศาสนา,การบูชารูปปั้น,การหลงใหลอย่างหลับหูหลับตา
idolise(ไอ'ดะไลซ) vt.,vi. ทำให้หลงใหลอย่างหลับหูหลับตา,หลงใหลอย่างหลับหูหลับตา,บูชา,เลื่อมใสอย่างมาก., See also: idolis (z) ation n. isolis (a) er n., Syn. adore
idolize(ไอ'ดะไลซ) vt.,vi. ทำให้หลงใหลอย่างหลับหูหลับตา,หลงใหลอย่างหลับหูหลับตา,บูชา,เลื่อมใสอย่างมาก., See also: idolis (z) ation n. isolis (a) er n., Syn. adore
iduabbr. idoxuridine
idyl(l) (ไอ'เดิล) n. บทกวีบรรยายเหตุการณ์,ดนตรีหรือเพลงลูกทุ่ง,บทกวีลูกทุ่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
idea(n) ความคิด,ความคิดเห็น,มโนคติ,ความเชื่อ
ideal(adj) ดีเลิศ,เพ้อฝัน,ในอุดมคติ,เกี่ยวกับอุดมการณ์
idealism(n) การยึดถืออุดมการณ์
idealist(n) นักอุดมคติ,นักอุดมการณ์
idealistic(adj) ในอุดมคติ,เกี่ยวกับอุดมการณ์
idealize(vt) ทำตามอุดมคติ,ทำให้เป็นอุดมการณ์
ideally(adv) อย่างมีอุดมคติ,อย่างมีอุดมการณ์,อย่างดีเลิศ
identical(adj) เหมือนกัน,เช่นเดียวกัน,อย่างเดียวกัน
identification(n) การชันสูตร,การวินิจฉัย,การชี้ตัว,การแยกแยะ
identify(vt) ทำให้เหมือนกัน,ชันสูตร(ศพ),ชี้ตัว(จำเลย)
identity(n) เอกลักษณ์,รูปพรรณ,หลักฐาน
ideology(n) ลัทธิ,มโนคติวิทยา
idiocy(n) ความโง่,ความบ้า,ความบ๊องส์,ความเซ่อ
idiom(n) โวหาร,สำนวน,ภาษาเฉพาะถิ่น,ลักษณะเฉพาะ
idiomatic(adj) เป็นสำนวน,เป็นโวหาร,เป็นลักษณะเฉพาะ
idiosyncrasy(n) นิสัยแปลก,อัตสังขาร,คุณสมบัติเฉพาะ
idiot(n) คนโง่,คนบ้า,คนปัญญาอ่อน
idiotic(adj) โง่,บ้า,ปัญญาอ่อน
idle(adj) เกียจคร้าน,อยู่เฉยๆ,ไร้ผล,ไม่มีธุระ
idleness(n) ความเกียจคร้าน,การอยู่ว่างๆ,การผลาญเวลา
idler(n) คนเกียจคร้าน,คนเหลวไหล,คนเอื่อยเฉื่อย
idly(adv) อย่างเกียจคร้าน,อย่างเหลวไหล,อย่างเปล่าๆ
idol(n) รูปปั้น,เทวรูป,วัตถุบูชา,จินตนาการ
idolatry(n) การบูชารูปปั้น,การบูชาทางศาสนา
idolize(vt) รักมาก,เคารพบูชา,หลงใหล,เลื่อมใสมาก
idyl(n) ข้อความพรรณนาสั้นๆ,บทกวีลูกทุ่ง
idyll(n) ข้อความพรรณนาสั้นๆ,บทกวีลูกทุ่ง
idyllic(adj) พรรณนาสั้นๆ,งดงาม,ชวนตาชวนใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
idอิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
IDE (integrated drive electronics)ไอดีอี (ชุดอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมหน่วยขับเบ็ดเสร็จ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ideaความคิด, มโนคติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ideal๑. -ความคิด, -มโนคติ๒. อุดมคติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
idealismจิตนิยม, อุดมคตินิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
idealistic theory of perceptionทฤษฎีสัญชานเชิงจิตนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
idem (Id.); Id. (idem)เหมือนกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
identical genesพันธุกรรมเดียวกัน, สายโลหิตเดียวกัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
identificationการระบุ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
identifyระบุ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
identityเอกลักษณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
identity cardบัตรประจำตัวประชาชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ideologyอุดมคติวิทยา, คตินิยม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
idioblastเซลล์แปลกปลอม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
idiocyปัญญาอ่อนอย่างแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
idiomสำนวน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
idiopathic fever; fever, essentialไข้ไม่รู้เหตุ, ไข้เกิดเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
idiopathyโรคเกิดขึ้นเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
idiosyncrasy๑. ลักษณะเฉพาะตัว๒. ภาวะไวผิดเพี้ยน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
idiotคนปัญญาอ่อนอย่างแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
idleเดินเครื่องเปล่า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
idler armแขนไอเดลอร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
idolรูปเคารพ, เทวรูป [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
idyl; idyllชนบทพรรณนา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
idyll; idylชนบทพรรณนา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Idอิด, สัญชาตญาณ [การแพทย์]
Idealเหมาะสม [การแพทย์]
Ideally Test Materialsวัตถุตัวอย่างควบคุมที่มีคุณสมบัติสมบูรณ์ที่สุด [การแพทย์]
Identicalเหมือนกัน, มีความเหมือน, ความเหมือน [การแพทย์]
Identificationลักษณะกำหนด [TU Subject Heading]
Identifyชี้บอก, พิสูจน์, การวินิจฉัย [การแพทย์]
identityเอกลักษณ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ideologyอุดมการณ์ [TU Subject Heading]
Idiocyความโง่เขลา [การแพทย์]
Idiomsสำนวนโวหาร [TU Subject Heading]
Idiopathicไม่ทราบสาเหตุ, หาสาเหตุไม่พบ, ที่ไม่ทราบสาเหตุ, ชนิดที่ไม่ทราบสาเหตุ, หาสาเหตุไม่ได้ [การแพทย์]
Idiotโง่เขลา, สติปัญญาเสื่อมมาก โง่เง่า [การแพทย์]
Idleเดินเบา, เดินเครื่องเปล่า [พลังงาน]
Idols and imagesรูปเคารพ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
i.e. (n.) นั่นคือ (คำย่อจากภาษาละติน id est) See also: กล่าวคือ, คือ Syn. that is to say
that is to say (n.) นั่นคือ (คำย่อจากภาษาละติน id est) See also: กล่าวคือ, คือ
บัตรเหลือง (n.) temporary ID card See also: temporary identification card
บัตรประชาชน (n.) ID card See also: identification card, identity card Syn. บัตรประจำตัวประชาชน, บัตรประจำตัว
ข้อคิด (n.) idea See also: consideration point, thought Syn. ข้อคิดเห็น, ข้อเสนอแนะ, ประเด็น
แนวความคิด (n.) idea See also: concept, thought, notion Syn. แนวคิด
แนวคิด (n.) idea See also: concept, thought, notion Syn. แนวความคิด
เจ้าความคิด (n.) idea person See also: resourceful person
อุดมคติ (n.) ideal
จิตนิยม (n.) idealism
อุดมคตินิยม (n.) idealism
เอกมัย (adj.) identical See also: same
เอกจิต (n.) identical views See also: identical opinions
เลขประจำตัว (n.) identification number See also: number
ชี้ตัว (v.) identify See also: give the name Syn. ระบุ, บอกชื่อ
บอกชื่อ (v.) identify See also: show the identity Syn. ขานชื่อ
ระบุ (v.) identify See also: give the name, specify, mention, name Syn. เจาะจง
เอกลักษณ์ (n.) identity
เอกลักษณ์ (n.) identity See also: trait Syn. ลักษณะเฉพาะ
บัตรประจำตัว (n.) identity card See also: identification card Syn. บัตรประจำตัวประชาชน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I wouldn't mind if he didn't come at allฉันจะไม่ว่าอะไรเลยถ้าเขาไม่มา
I didn't say they look alikeฉันไม่ได้พูดว่าพวกเขาเหมือนกัน
No, I didn't really mean thatเปล่า ฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้นจริงๆ
He's not by my side as he used to beเขาไม่ได้อยู่เคียงข้างฉันอย่างที่เคยเป็น
At first, I didn't think about it muchครั้งแรก ฉันไม่ได้คิดอะไรเกี่ยวกับมันมากนัก
Don't be afraid of anythingอย่ากลัวสิ่งใด
It's based on the idea that..มันขึ้นอยู่กับความคิดที่ว่า
How did you know that?คุณทราบเรื่องนั้นได้อย่างไร
How well did you know him?คุณรู้จักเขาดีแค่ไหนหรือ
You have no idea what your meeting was about?คุณไม่ทราบหรือว่าการประชุมของคุณเกี่ยวกับเรื่องอะไร
How did I get here?ฉันมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร
I didn't get a chance to tell youฉันไม่มีโอกาสที่จะบอกคุณ
I have no idea what that isฉันไม่ทราบว่านั่นคืออะไร
I have no idea how to open thisฉันไม่ทราบวิธีเปิดสิ่งนี้
How did you find me?คุณหาฉันเจอได้อย่างไร
How did you know my name?คุณทราบชื่อฉันได้อย่างไร
So what did he want?ถ้างั้นเขาต้องการอะไรล่ะ
That's actually what he saidนั่นแหล่ะคือสิ่งที่เขาพูดจริงๆ
Are you kidding?คุณล้อเล่นใช่ไหม
I have no idea about itฉันไม่ทราบเกี่ยวกับมัน
What did you have for lunch?คุณทานอะไรเป็นข้าวเที่ยง
When did you get up yesterday morning?เมื่อเช้าวานนี้คุณตื่นนอนตอนไหน
I heard the clock, but I didn't get up until 9ฉันได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกแต่ไม่ได้ลุกขึ้นจนถึง 9 โมง
I stayed and did some extra workฉันอยู่ที่ทำงานและทำงานพิเศษบางอย่าง
I didn't sleep wellฉันหลับไม่สนิทนัก
He knows how to ride a bikeเขาทราบวิธีขับมอเตอร์ไซต์
Did you use to go fishing with friends?คุณเคยไปตกปลากับเพื่อนๆ ไหม
I am on your sideฉันอยู่ข้างคุณ
You are kidding me?เธอล้อฉันเล่นใช่ไหม
That's a good ideaนั่นเป็นความคิดที่ดี
What will you do for relaxation this holiday?คุณจะทำอะไรเป็นการพักผ่อนในวันหยุด
Where did you go for dinner yesterday?คุณไปทานข้าวเย็นที่ไหนเมื่อวานนี้
How wide is this bridge?สะพานนี้กว้างเท่าไหร่
I'm glad to, but I'm afraid I don't have the timeฉันอยากช่วยอยู่ แต่ฉันเกรงว่าจะไม่มีเวลา
Go along the corridorเดินไปตามทางเดินนั่น
It's on your right sideมันอยู่ทางขวามือของคุณ
How did you get there?คุณไปที่นั่นได้อย่างไร
How did you like it?คุณชอบมันยังไงบ้าง
Why did you go there?คุณไปที่นั่นทำไม
Whose side are you on?คุณอยู่ฝ่ายไหนกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Those who wish to get through, line up in single file, present your ID and go through the checkpoint.พวกเขาผู้ที่จะผ่านเส้นทางในแฟ้มเดี่ยว แจ้งรหัสของนาย แล้วตรงไปยังจุดตรวจ
Yeah, it might just be your ID badge, but I try to capture the essence of every Prince employee.นั่น ก็จะเป็นบัตรพนักงานของเธอ ฉันพยายามจับภาพแล้วนะ เป็นของสำคัญสำหรับพนักงานทุกคนของปริ๊นซ์
Dr Scully, can you ID these marks?อย่างไรก็ตาม เราพบเพียงรอยสองรอยนี้ บนแผ่นหลังช่วงล่างของเธอเท่านั้น
Please, go to security, hand in your passes and your ID and you'll be escorted from the building.Go to security, hand in your passes... ...and you'll be escorted from the building.
I need your nametag, passkey and your ID card.I need your nametag, passkey and your ID card.
Their real names, ID card no. account no., etcชื่อจริง บัตรประจำตัว หมายเลขที่บัญชี อื่นๆ
Your clothes and ID were found at the scene.พบเสื้อกับบัตรประจำตัวคุณในที่เกิดเหตุ
Want me to make you an ID to log in?จะให้ชั้นทำ ID ให้คุณไว้ล็อคอินหรือเปล่า?
I tracked down that Evergreen ID and found the owner's nameชั้นตามรอย ID Evergreen แล้วก็เจอ ชื่อเจ้าของ
I mean I virtually have worked for like Id say 25 percent of the fortune 500.หมายถึงผมทำงานให้บริษัทต่าง ๆ ราว 25% ของ 500 อันดับแรกของนิตยสารฟอร์จูน
One day early in this journey it dawned on me that the way Id been running interface is the way of the plunderer plundering something that's not mine something that belongs to every creature on earth and I said to myselfวันหนึ่งในช่วงต้น ๆ ของการเดินทางครั้งนี้ ผมฉุกคิดขึ้นมาว่า วิธีที่ผมบริหารบริษัทอินเตอร์เฟซ คือวิถีทางของโจรปล้น
My inner voice says Id like a Wendy's Bacon mushroom meltฉันอยากกินแฮมเบอร์เกอร์เบคอนเห็ดราดชีสของร้านเว็นดี

id ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
山泥倾泻[shān ní qīng xiè, ㄕㄢ ㄋㄧˊ ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄝˋ, 山泥倾泻 / 山泥傾瀉] a landslide
阿德雷德[À dé léi dé, ㄚˋ ㄉㄜˊ ㄌㄟˊ ㄉㄜˊ, 阿德雷德] Adelaide, capital of South Australia; also written 阿德萊德|阿德莱德
罢论[bà lùn, ㄅㄚˋ ㄌㄨㄣˋ, 罢论 / 罷論] abandoned idea
缩写[suō xiě, ㄙㄨㄛ ㄒㄧㄝˇ, 缩写 / 縮寫] abbreviation; to abridge
阿不来提.阿不都热西提[Ā bù lái tí Ā bù dū rè xī tí, ㄚ ㄅㄨˋ ㄌㄞˊ ㄊㄧˊ ㄚ ㄅㄨˋ ㄉㄨ ㄖㄜˋ ㄒㄧ ㄊㄧˊ, 阿不来提.阿不都热西提 / 阿不來提.阿不都熱西提] Abdulaidi Amudurexiti (chairman of Xinjiang autonomous region)
安分守己[ān fèn shǒu jǐ, ㄢ ㄈㄣˋ ㄕㄡˇ ㄐㄧˇ, 安分守己] abide by the law and behave oneself; know one's place
林肯[Lín kěn, ㄌㄧㄣˊ ㄎㄣˇ, 林肯] Abraham Lincoln (1809-1865), US president 1861-1865
[duàn, ㄉㄨㄢˋ, 断 / 斷] absolutely; decidedly (in negative constructions); break; to judge
绝对湿度[jué duì shī dù, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ ㄕ ㄉㄨˋ, 绝对湿度 / 絕對濕度] absolute humidity
绝对观念[jué duì guān niàn, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ ㄍㄨㄢ ㄋㄧㄢˋ, 绝对观念 / 絕對觀念] absolute idea (in Hegel's philosophy)
肆无忌惮[sì wú jì dàn, ㄙˋ ˊ ㄐㄧˋ ㄉㄢˋ, 肆无忌惮 / 肆無忌憚] absolutely unrestrained; unbridled; without the slightest scruple
荒谬绝伦[huāng miù jué lún, ㄏㄨㄤ ㄇㄧㄡˋ ㄐㄩㄝˊ ㄌㄨㄣˊ, 荒谬绝伦 / 荒謬絕倫] absolutely ridiculous (成语 saw); preposterous; the height of folly
忌口[jì kǒu, ㄐㄧˋ ㄎㄡˇ, 忌口] abstain from certain food (as when ill); avoid certain foods; be on a diet
荒诞不经[huāng dàn bù jīng, ㄏㄨㄤ ㄉㄢˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ, 荒诞不经 / 荒誕不經] absurd; preposterous; ridiculous
不测[bù cè, ㄅㄨˋ ㄘㄜˋ, 不测 / 不測] accident; mishap; contingency
丙烯酸[bǐng xī suān, ㄅㄧㄥˇ ㄒㄧ ㄙㄨㄢ, 丙烯酸] acrylic acid C3H4O2
事故[shì gù, ㄕˋ ㄍㄨˋ, 事故] accident
事故照射[shì gù zhào shè, ㄕˋ ㄍㄨˋ ㄓㄠˋ ㄕㄜˋ, 事故照射] accidental exposure
[ǒu, ㄡˇ, 偶] accidental; image; pair; mate
偶一[ǒu yī, ㄡˇ ㄧ, 偶一] accidentally; once in a while; very ocassionally
意外事故[yì wài shì gù, ㄧˋ ㄨㄞˋ ㄕˋ ㄍㄨˋ, 意外事故] accident
乙酸[yǐ suān, ㄧˇ ㄙㄨㄢ, 乙酸] acetic acid (CH3COOH); ethanoic acid
醋酸[cù suān, ㄘㄨˋ ㄙㄨㄢ, 醋酸] acetic acid (CH3COOH); acetate
牛膝[niú xī, ㄋㄧㄡˊ ㄒㄧ, 牛膝] Achyranthes bidentata (root used in Chinese medicine)
[èr, ㄦˋ, 樲] acid variety of jujube plum
耐酸[nài suān, ㄋㄞˋ ㄙㄨㄢ, 耐酸] acid-resistant
酸式盐[suān shì yán, ㄙㄨㄢ ㄕˋ ㄧㄢˊ, 酸式盐 / 酸式鹽] acid salt
酸性[suān xìng, ㄙㄨㄢ ㄒㄧㄥˋ, 酸性] acidity
酸雨[suān yǔ, ㄙㄨㄢ ㄩˇ, 酸雨] acid rain
吖啶[ā dìng, ㄚ ㄉㄧㄥˋ, 吖啶] acridine (antiseptic and disinfectant)
蝗科[huáng kē, ㄏㄨㄤˊ ㄎㄜ, 蝗科] Acridoidea (family containing grasshoppers, crickets and locusts)
对过[duì guò, ㄉㄨㄟˋ ㄍㄨㄛˋ, 对过 / 對過] across; opposite; the other side
[ā, ㄚ, 锕 / 錒] actinium Ac89, actinoid element
锕系元素[ā xì yuán sù, ㄚ ㄒㄧˋ ㄩㄢˊ ㄙㄨˋ, 锕系元素 / 錒系元素] actinoids (rare earth series), namely: actinium Ac89 錒|锕, thorium Th90 釷|钍, protoactinium Pa91 鏷|镤, uranium U92 鈾|铀, neptunium Ne93 镎|镎, plutonium Pu94 鈈|钚, americium Am95 镅|镅, curium Cm96 鋦|锔, berkelium Bk97 錇|锫, californium Cf98 鐦|锎, einsteinium Es99 鎄|
实证[shí zhèng, ㄕˊ ㄓㄥˋ, 实证 / 實證] actual proof; concrete evidence; empirical
急性氰化物中毒[jí xìng qíng huà wù zhōng dú, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄥˋ ㄑㄧㄥˊ ㄏㄨㄚˋ ˋ ㄓㄨㄥ ㄉㄨˊ, 急性氰化物中毒] acute cyanide poisoning
另外[lìng wài, ㄌㄧㄥˋ ㄨㄞˋ, 另外] additional; in addition; besides; separate; other; moreover; furthermore
腺嘌呤[xiàn biāo líng, ㄒㄧㄢˋ ㄅㄧㄠ ㄌㄧㄥˊ, 腺嘌呤] adenine nucleotide (A, pairs with thymine T 胸腺嘧啶 in DNA and with uracil U 尿嘧啶 in RNA)
步步为营[bù bù wéi yíng, ㄅㄨˋ ㄅㄨˋ ㄨㄟˊ ˊ, 步步为营 / 步步為營] advance gradually and entrench oneself at every step; consolidate at every step
伊尼伊德[Yī ní yī dé, ㄧ ㄋㄧˊ ㄧ ㄉㄜˊ, 伊尼伊德] Aeneid

id ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ID[アイディー, aidei-] (n) identification; ID; identity
IDカード[アイディーカード, aidei-ka-do] (n) ID card; identification card
ID番号[アイディーばんごう, aidei-bangou] (n) ID number
アップリンクID[アップリンクアイディー, appurinkuaidei-] (n) {comp} uplink ID
ゲストID[ゲストアイディー, gesutoaidei-] (n) {comp} guest ID
コンテキストID[コンテキストアイディー, kontekisutoaidei-] (n) {comp} context ID
ナンバーディスプレー[, nanba-deisupure-] (n) (1) number display; (2) caller ID (on telephones)
在学証明書[ざいがくしょうめいしょ, zaigakushoumeisho] (n) certificate of student status; student ID card
直接支配[ちょくせつしはい, chokusetsushihai] (n) immediate dominance; ID
表プロセスグループID[おもてプロセスグループアイディー, omote purosesuguru-puaidei-] (n) {comp} foreground process group ID
証明写真[しょうめいしゃしん, shoumeishashin] (n) photograph for passports, ID cards, etc. (usu. 4x3cm)
〜朝時代[〜ちょうじだい, ~ choujidai] (exp) the era of the ... dynasty; the ... reign
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation)
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation)
32ビットの広い[さんじゅうにビットのひろい, sanjuuni bitto nohiroi] (n) {comp} 32 bits wide
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC
ADHD[エーディーエッチディー, e-dei-ecchidei-] (n) attention-deficit hyperactivity disorder; ADHD
AIDS[エイズ, eizu] (n) (uk) acquired immune deficiency syndrome; AIDS; (P)
AV[アダルトビデオ, adarutobideo] (n) porn video (from adult video)
BOD[ビーオーディー, bi-o-dei-] (n) (1) (See 生物化学的酸素要求量) biochemical oxygen demand; BOD; (2) bandwidth-on-demand
CAD[キャド, kyado] (n) {comp} computer-aided design; CAD
CAI[シーエーアイ, shi-e-ai] (n) {comp} computer-assisted instruction; CAI; computer-aided instruction
CAM[キャム, kyamu] (n) {comp} computer-aided manufacturing; CAM
CAM植物[カムしょくぶつ, kamu shokubutsu] (n) CAM plant (any plant, such as the pineapple, that uses crassulacean acid metabolism)
CIS[シーアイエス, shi-aiesu] (n) (1) (See 独立国家共同体) Commonwealth of Independent States; CIS; (2) critical incident stress; CIS
DDI;ddI[ディーディーアイ, dei-dei-ai] (n) (See ジデオキシイノシン) dideoxyinosine; didanosine; DDI; ddI
DINKS[ディンクス, deinkusu] (n) dinks (double-income, no kids); childless working couple
DNA[ディーエヌエー, dei-enue-] (n) (See デオキシリボ核酸) deoxyribonucleic acid; DNA
DVD[ディーブイディー, dei-buidei-] (n) digital versatile disc; DVD
DVD−R;DVDR[ディーブイディーアール, dei-buidei-a-ru] (n) DVD-R (digital versatile disc recordable)
DVD−RAM;DVDRAM[ディーブイディーラム, dei-buidei-ramu] (n) {comp} DVD-RAM
DVD−ROM;DVDROM[ディーブイディーロム, dei-buidei-romu] (n) {comp} DVD-ROM
DVDオーディオ[ディーブイディーオーディオ, dei-buidei-o-deio] (n) DVD-Audio
DVDビデオ[ディーブイディービデオ, dei-buidei-bideo] (n) Digital Versatile Disc video; DVD video
DVDプレーヤー[ディーブイディープレーヤー, dei-buidei-pure-ya-] (n) DVD player; (P)
DVDレコーダー[ディーブイディーレコーダー, dei-buidei-reko-da-] (n) DVD recorder
EBM[イービーエム, i-bi-emu] (n) evidence-based medicine; EBM
EDTA[イーディーティーエー, i-dei-tei-e-] (n) (See エチレンジアミン四酢酸) ethylenediaminetetraacetic acid; EDTA
GABA[ギャバ, gyaba] (n) (See γアミノ酪酸) gamma-aminobutyric acid (GABA)
GM[ジーエム, ji-emu] (n) (1) general manager; GM; (2) guided missile; (adj-f) (3) genetically modified; GM
Japanese-English: COMDICT Dictionary
グループID[ぐるーぷ ID, guru-pu ID] group ID
実グループID[じつグループID, jitsu guru-pu ID] real group ID
実効グループID[じっこうグループID, jikkou guru-pu ID] effective group ID
実効利用者ID[じっこうりようしゃID, jikkouriyousha ID] effective user ID
表プロセスグループID[おもてプロセスグループID, omote purosesuguru-pu ID] foreground process group ID
補助グループID[ほじょグループID, hojo guru-pu ID] supplementary group ID
32ビットの広い[さんじゅうにビットのひろい, sanjuuni bitto nohiroi] 32 bits wide
アース端子付きのACコンセント[アースたんしづきのエーシーコンセント, a-su tanshidukino e-shi-konsento] grounded (or earthed) outlet
アース端子付きプラグ[アースたんしづきプラグ, a-su tanshiduki puragu] grounding (or grounded) type plug
アイダイアグラム[あいだいあぐらむ, aidaiaguramu] eye diagram
アイデアプロセッサ[あいであぷろせっさ, aideapurosessa] idea processor
アイディーイーエー[あいでいーいーえー, aidei-i-e-] IDEA
アイドル[あいどる, aidoru] idle
アイドルフラグ[あいどるふらぐ, aidorufuragu] idle flag
アイドル時間[アイドルじかん, aidoru jikan] idle time
アイドル状態[アイドルじょうたい, aidoru joutai] idle state, idle conditions
あいまい度[あいまいど, aimaido] equivocation
アソシエーション起動側[アソシエーションきどうがわ, asoshie-shon kidougawa] association-initiator
アソシエーション起動側応用エンティティ[アソシエーションきどうがわおうようエンティティ, asoshie-shon kidougawaouyou enteitei] association-initiating-application-entity, association-initiator
アドレス変換バッファ[アドレスへんかんバッファ, adoresu henkan baffa] Translation Look-aside Buffer, TLB
アナログ割算器[アナログわりざんき, anarogu warizanki] analog divider
アナログ除算器[アナログじょざんき, anarogu jozanki] analog divider
アンスペシファイドビットレイト[あんすぺしふぁいどびっとれいと, ansupeshifaidobittoreito] unspecified bit rate
イメージデータ[いめーじでーた, ime-jide-ta] image data
インクカートリッジ[いんくかーとりっじ, inkuka-torijji] ink cartridge
インターネットプロバイダー[いんたーねっとぷろばいだー, inta-nettopurobaida-] Internet provider
インテグレーティドルーチング[いんてぐれーていどるーちんぐ, integure-teidoru-chingu] integrated routing
ウェブ[うえぶ, uebu] (World Wide) Web
エイチディー[えいちでいー, eichidei-] HD
エイチディーエルシー[えいちでいーえるしー, eichidei-erushi-] HDLC
エイチディーディー[えいちでいーでいー, eichidei-dei-] HDD
エビシディック[えびしでいっく, ebishideikku] EBCDIC
エフディーエイチディー[えふでいーえいちでいー, efudei-eichidei-] FDHD
エンハンストアイディーイー[えんはんすとあいでいーいー, enhansutoaidei-i-] Enhanced IDE
オブジェクト識別子[オブジェクトしきべつし, obujiekuto shikibetsushi] object identifier
オブジェクト識別子型[オブジェクトしきべつしがた, obujiekuto shikibetsushigata] object identifier type
カーソル移動キー[カーソルいどうキー, ka-soru idou ki-] cursor control key
カートリッジ[かーとりっじ, ka-torijji] cartridge
ガリウム砒素[ガリウムひそ, gariumu hiso] gallium arsenide
ガリウム砒素リン[ガリウムひそリン, gariumu hiso rin] Gallium Arsenide Phosphide, GaAsP
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ずれる[ずれる, zureru] Thai: เลื่อน English: to slide
一石二鳥[いっせきにちょう, issekinichou] Thai: ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว English: killing two birds with one stone (id)
下らない[くだらない, kudaranai] Thai: งี่เง่า English: stupid
世話[せわ, sewa] Thai: ช่วยเหลือ English: aid
中年[ちゅうねん, chuunen] Thai: วัยกลางคน English: middle-aged
乗り出す[のりだす, noridasu] Thai: ออกเรือ English: embark on
乗り出す[のりだす, noridasu] Thai: เริ่มลงมือ
乗り越える[のりこえる, norikoeru] Thai: ขี่ข้าม English: to ride across
乗る[のる, noru] Thai: ขับขี่ English: to ride in
住む[すむ, sumu] Thai: อาศัยอยู่ English: to reside
体内[たいない, tainai] Thai: ภายในร่างกาย English: inside the body
個人[こじん, kojin] Thai: เป็นการส่วนตัว English: individual
充てる[あてる, ateru] Thai: กำหนดขึ้น English: to set aside
全国[ぜんこく, zenkoku] Thai: ทั่วประเทศ English: country-wide
出来高[できだか, dekidaka] Thai: ยอดผลผลิต English: production
出来高[できだか, dekidaka] Thai: ผลที่ได้ English: yield
分かれる[わかれる, wakareru] Thai: แบ่งเป็น English: to be divided
分ける[わける, wakeru] Thai: แบ่ง English: to divide
制度[せいど, seido] Thai: ระบบ English: system
割る[わる, waru] Thai: แบ่ง English: to divide
向こう[むこう, mukou] Thai: ฝ่ายตรงข้าม English: opposite side
呼び出す[よびだす, yobidasu] Thai: เรียกออกมา English: to summon
呼び出す[よびだす, yobidasu] Thai: เรียกมารับสาย English: to call (e.g. phone)
因みに[ちなみに, chinamini] Thai: ไหน ๆ ก็พูดแล้ว English: incidently
広げる[ひろげる, hirogeru] Thai: ขยายให้กว้างขึ้น English: to widen
挑む[いどむ, idomu] Thai: เสี่ยง English: to challenge
旅立つ[たびだつ, tabidatsu] Thai: ออกเดินทาง
日付[ひづけ, hiduke] Thai: วันที่ English: date
日付[ひづけ, hiduke] Thai: การลงวันที่ English: dating
時代[じだい, jidai] Thai: สมัย English: era
時代[じだい, jidai] Thai: ยุคสมัย English: period
本塁打[ほんるいだ, honruida] Thai: การตีลูกโฮมรันในกีฬาเบสบอลโดยที่ลูกกระเด็นออกนอกสนามแข่ง English: home run (baseball)
案内[あんない, annai] Thai: การแนะนำ English: guidance
民宿[みんしゅく, minshuku] Thai: บ้านของชาวบ้านที่เปิดให้เช่าพักราคาถูก English: a private home providing lodging for travelers
気づく[きづく, kiduku] Thai: รู้ตัว
気づく[きづく, kiduku] Thai: สังเกตเห็น English: to perceive
気づく[きづく, kiduku] Thai: ตระหนัก
気付く[きづく, kiduku] Thai: รู้ตัว
満ちる[みちる, michiru] Thai: น้ำนองเต็มตลิ่ง English: to rise (tide)
滑る[すべる, suberu] Thai: ลื่นล้ม English: to slide

id ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัตรเหลือง [n. exp.] (bat leūang) EN: temporary ID card ; temporary identification card FR: carte d'identité provisoire [f]
บัตรประชาชน[n. exp.] (bat prachāc) EN: ID card ; identification card (ID) ; identity card FR: carte d'identité [f]
ได้แก่[adv.] (dāikaē) EN: that is ; that is to say ; namely ; id est ; i.e. (abbr.) FR: c'est-à-dire ; à savoir ; en l'occurrence ; tel que ; c-à-d (abrév.) ; id est ; i.e. (abrév.)
คือ[adv.] (kheū) EN: that is ; that is to say ; to wit ; namely ; viz ; i.e. ; for example FR: c'est ; il s'agit de ; c'est-à-dire ; à savoir ; id est ; i.e.
หมายเลข บัตรประชาชน[n. exp.] (māilēk bat ) EN: ID card number FR: numéro de la carte d'identité [m]
อาบิดจัน[n. prop.] (Ābitjan) EN: Abidjan FR: Abidjan
อดีตประธานาธิบดี[n. exp.] (adīt prathā) EN: former President FR: ancien président [m]
แอดิเลด[n. prop.] (Aēdilēt) EN: Adelaide FR:
แอกทิไนด์[n.] (aēkthinai) EN: Actinide FR: actinide [m]
แอลเอสดี[n.] (Aēl-Ēs-Dī) EN: LSD (lysergic acid diethylamide) ; LSD-25 FR: L.S.D. [m] ; LSD [m] ; lysergamide [m]
แอมโมเนียเหลว[n. exp.] (aemmōnīa lē) EN: liquid ammonia FR: ammoniac liquide [m]
แอมโมนอยด์ [n.] (aēmmōnøi) EN: ammonoid FR: ammonoïde [m]
แอนดรอยด์[n.] (aēndrøi) EN: android FR: androïde [m]
แอนดรอยด์ [TM] (Aēndrøi ) EN: Android [TM] FR:
แอนโดรเจน[n.] (aēndrōjēn) EN: androgen ; androgenic hormone ; testoid FR:
แอนติไดยูเรติกฮอร์โมน[n. exp.] (aēntidaiyūr) EN: antidiuretic hormone (ADH) FR:
แอนติออกซิแดนท์[n.] (aēnti-ǿksid) EN: antioxidant FR: antioxydant
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบแฝง [v.] (aēpfaēng) EN: hide ; conceal ; lurk FR: cacher
แอบซ่อน[v.] (aēp sǿn) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud FR: cacher ; dissimuler
แอสทรอยด์[n.] (aēsathrøi) EN: astroid FR:
แอสทริด[n. prop.] (Aēsthrit) EN: Astrid FR: Astrid
แอตเลติโก มาดริด ; แอตเลติโก[TM] (Aētlētikō M) EN: Atlético Madrid ; Atlético FR:
อาหารฝรั่ง[n. exp.] (āhān Farang) EN: western food ; European food FR: cuisine occidentale [f] ; nourriture occidentale [f] ; cuisine européenne [f] ; plat occidental [m]
อาหารจานด่วน[n. exp.] (āhān jān dū) EN: fast food FR: fast-food [m] (anglic.) ; restauration rapide [f]
อาหารกลางวัน[n. exp.] (āhān klāngw) EN: lunch ; luncheon FR: déjeuner [m] ; repas de midi [m] ; dîner [m] (Belg) ; lunch [m]
อาหารมื้อกลางวัน[n. exp.] (āhān meū kl) EN: lunch FR: déjeuner [m] ; repas de midi [m] ; dîner [m] (Belg) ; lunch [m]
อาหารเย็น ๆ = อาหารเย็นๆ[n. exp.] (āhān yen-ye) EN: FR: plat froid [m]
อาย[v.] (āi) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
อาย[adj.] (āi) EN: ashamed ; embarrassed ; shy ; abashed FR: timide ; gêné ; embarrassé
ไอ้บ้า[X] (ai bā) EN: Jerk! ; You jerk! ; You must be mad! ; FR: fou [m] ; idiot [m] ; imbécile [m]
ไอแดด[n.] (aidaēt) EN: reflected heat of the sun ; warmth of the sun FR: chaleur réfléchie du soleil [f]
ไอดาโฮ[n. prop.] (Aidāhō) EN: Idaho FR:
ไอเดีย[n.] (aidīa) EN: ideal FR: idée [f]
ไอเดียเจ๋ง ; ไอเดียเจ๋ง ๆ[n. exp.] (aidīa jeng ) EN: FR: idée fantastique [f]
ไอดีล[adj.] (aidīn) EN: ideal FR:
ไอดีลด้านเดียว[n. exp.] (aidīn dān d) EN: one-sided ideal FR:
ไอดีลลิค[adj.] (aidīnlik) EN: idyllic FR: idyllique
ไอดีลสองด้าน[n. exp.] (aidīn søng ) EN: two-sided ideal FR:
ไอดอล[n.] (aidøn = aid) EN: idol FR: idole [f]

id ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aal {m} (Anguillidae); Muräne
Abbestellung {f}; Widerruf
Abendgarderobe {f}; Abendkleid
abscheulich; scheußlich; widerlich; schrecklich {adj} | abscheulicher; scheußlicher; widerlicher; schrecklicher | am abscheulichsten; am scheußlichsten; am widerlichsten; am schrecklichstenabominable | more abominable | most abominable
Fehlen {n} der Geschäftsgrundlageabsence of valid subject matter
Abwägungsergebnis {n}outcome of consideration
Unfallhäufigkeitsziffer {f}accident rate
Unfallhaftpflicht {f}accident liability
Unfallneigung {f}accident proneness
Unfallquote {f}accident rate
Unfallrente {f}accident benefit
Unfallrisiko {n}accident hazard
Unfallschutz {m}accident prevention
Unfallursachenforschung {f}accident analysis
Unfallverhütungsvorschriften {pl}accident prevention regulations
Unfallversicherung {f}accident insurance
Unfallziffer {f}accident frequency rate
Erdschluss {m}accidental ground
Unfalltod {m}; Tod durch Unfallaccidental death
zufällig {adj} | zufälliger | am zufälligstenaccidental | more accidental | most accidental
Bleigitter {n} für Akkumulatorenaccumulator grid
Säureboden {m}acid soil
Säureluftwäscher {m} [techn.]acid scrubber
säurelöslich {adj}acid soluble
säurehaltig {adj} | säurehaltiger | am säurehaltigstenacidic | more acidic | most acidic
Sauerbrunnen {m}acidulous mineral water
Aktivurlaub {m}activity holiday
Anpassungsbeihilfe {f}adapt subsidy
Eigenkapitalzuwachs {m} aus sonstigen Quellen [econ.]additional paid in capital
Adjutant {m} [mil.]adjutant; aide-de-camp
Abenteuerurlaub {m}adventure holiday; adventure vacation
widrig {adj} | widriger | am widrigsten | widrige Windeadverse | more adverse | most adverse | adverse winds
Zustellungsurkunde {f}affidavit of service; writ of summons
Nachmittag {m} | am Nachmittagafternoon | in the afternoon; in mid afternoon
Alterspyramide {f}age pyramid
Handelsmakler {m}agent middleman
Aids {n} [med.]AIDS; Aids (acquired immune deficiency syndrome)
Aids-Infizierte {m,f}; Aids-Infizierter [med.]person with AIDS (PWA)
Abstiegshilfe {f}aid in descending
Entscheidungshilfe {f}aid to decision-making; decision support

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า id
Back to top