ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unrealistic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unrealistic*, -unrealistic-

unrealistic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unrealistic (adj.) ซึ่งไม่แท้ See also: ซึ่งไม่เป็นจริง Syn. unrealiable, impractical
English-Thai: HOPE Dictionary
unrealistic(อันเรลลิส'ทิค) adj. ไม่แท้จริง,ไม่เป็นความจริง,ดูไม่สมจริง., See also: unrealistically adv., Syn. impractical
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You see, this business is filled to the brim with unrealistic motherfuckers.คุณจะเห็นธุรกิจนี้เป็นแประกับ motherfuckers ไม่สมจริง
I wished for a lot of unrealistic things.ฉันหวังหลายสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้
It's unrealistic for a man with a fine mind to go on working year after year at a job he can't stand, coming home to a place he can't stand, to a wife who's equally unable to stand the same things.มันไม่สมจริงสำหรับคนที่มีความคิดที่ดีที่จะไปทำงาน ปีแล้วปีเล่าที่งานของเขาไม่สามารถยืน กลับบ้านไปยังสถานที่ที่เขาไม่สามารถยืน,
TO BECOME AN ACTRESS, WHICH IS A COMPLETELY UNREALISTIC GOAL.เพื่อเป็นดาราน่ะหรอ เป็นเป้าหมายชีวิตที่ไม่ควรจะเป็นเลย
Dr. nichols, you've got to realize how unrealistic that is.ดร.นิโคล คุณต้องเข้าใจว่ามันดูไม่สมจริง
But... seems a little unrealistic to me.แต่... มันดูเกินจริงไปหน่อย สำหรับผม
Well, let me tell you... showbiz dreams are the most unrealistic of them all.จะบอกให้..."วงการบันเทิง" คือฝันลมๆแล้งๆที่สุด
Well, they lead to unrealistic expectations then yes.ก็.. มันนำไปสู่ความคาดหวัง ในสิ่งที่จับต้องไม่ได้
Everyone should have a dream, even a pathetically unrealistic one.ใครๆก็มีความฝัน ที่บ้าๆบอๆเกินความจริงกันทั้งนั้น
Sets unrealistic goals. Check.ตั้งเป้าหมายเกินตัว ถูก
You know, I think I've had unrealistic expectations.รู้ไหม ฉันคิดว่าฉันมีความคาดหวังที่เกินจริง
Considering the lady's illness, it seems highly unrealistic that she's just run away.เมื่อคำนึงถึงอาการป่วยของเธอ ดูไม่น่าจะเป็นจริงเลย ที่เธอจะหนีไป

unrealistic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迂见[yū jiàn, ㄩ ㄐㄧㄢˋ, 迂见 / 迂見] absurd opinion; pedantic and unrealistic view
胡思乱想[hú sī luàn xiǎng, ㄏㄨˊ ㄙ ㄌㄨㄢˋ ㄒㄧㄤˇ, 胡思乱想 / 胡思亂想] to indulge in flights of fancy (成语 saw); to let one's imagination run wild; to have a bee in one's bonnet; unrealistic utopian fantasy
空中楼阁[kōng zhōng lóu gé, ㄎㄨㄥ ㄓㄨㄥ ㄌㄡˊ ㄍㄜˊ, 空中楼阁 / 空中樓閣] pavilion in the air (成语 saw); unrealistic Utopian construction; castles in Spain; imaginary future plans
迂论[yū lùn, ㄩ ㄌㄨㄣˋ, 迂论 / 迂論] unrealistic argument; high flown and impractical opinion
不切实际[bù qiè shí jì, ㄅㄨˋ ㄑㄧㄝˋ ㄕˊ ㄐㄧˋ, 不切实际 / 不切實際] unrealistic; unpractical; impracticable
迂儒[yū rú, ㄩ ㄖㄨˊ, 迂儒] unrealistic; pedantic and impractical

unrealistic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
非現実的[ひげんじつてき, higenjitsuteki] (adj-na) unrealistic
世事に疎い[せじにうとい, sejiniutoi] (n) inexperienced; unrealistic; knowing but little of the world

unrealistic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เพ้อฝัน[adj.] (phoēfan) EN: fanciful ; imaginary ; unrealistic FR:

unrealistic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wirklichkeitsfremd {adj} | wirklichkeitsfremder | am wirklichkeitsfremdestenunrealistic | more unrealistic | most unrealistic
unrealistisch; unreal {adj}unrealistic
unrealistisch {adv}unrealistically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unrealistic
Back to top