ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

principles

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *principles*, -principles-

principles ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
principles (n.) มาตรการ See also: กฎเกณฑ์, ระเบียบ, หลักเกณฑ์ Syn. regulations, law, rule
principles (n.) หลักศาสนา See also: วินัย, กฎเกณฑ์, ข้อบังคับ, หลักความเชื่อ Syn. doctrine, tenet
principles (n.) นโยบายพรรคที่แถลงก่อนการเลือกตั้ง See also: แผนงาน, หลักการ Syn. policies
principles (n.) ทฤษฎี See also: หลักวิชา, หลักการ Syn. law, ideas, system
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กุศลกรรมบถ (n.) ten principles of an honest man See also: Dasa Kusala-karm, ten wholesome actions Ops. อกุศลกรรมบถ
พรหมวิหาร (n.) four principles virtuous existence See also: sublime states of mind
ยึดหลัก (v.) hold to one´s principles See also: one´s principles, stick to
ยึดหลัก (v.) hold to one´s principles See also: one´s principles, stick to
หลักพระพุทธศาสนา (n.) Buddhist principles

principles ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
民权主义[mín quán zhǔ yì, ㄇㄧㄣˊ ㄑㄩㄢˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 民权主义 / 民權主義] democracy; civil liberties; principle of democracy, the second of Dr Sun Yat-sen's 孫中山|孙中山 Three principles of the people 三民主義|三民主义 (at the time, meaning widespread popular involvement in affairs of state)
三民主义[sān mín zhǔ yì, ㄙㄢ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 三民主义 / 三民主義] Dr Sun Yat-sen's 孫中山|孙中山 Three principles of the people (late 1890s)
三纲五常[sān gāng wǔ cháng, ㄙㄢ ㄍㄤ ˇ ㄔㄤˊ, 三纲五常 / 三綱五常] three principles and five virtues (成语 saw); the three rules (ruler guides subject, father guides son and husband guides wife) and five constant virtues of Confucianism (benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信)
生财有道[shēng cái yǒu dào, ㄕㄥ ㄘㄞˊ ㄧㄡˇ ㄉㄠˋ, 生财有道 / 生財有道] lit. there are principles behind making money (成语 saw); fig. to have a knack for good business; knowing how to accumulate wealth; good at feathering one's own nest
民族主义[mín zú zhǔ yì, ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 民族主义 / 民族主義] nationalism; national self-determination; principle of nationalism, the first of Dr Sun Yat-sen's 孫中山|孙中山 Three principles of the people 三民主義|三民主义 (at the time, meaning parity between China and the great powers); racism
民生主义[mín shēng zhǔ yì, ㄇㄧㄣˊ ㄕㄥ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 民生主义 / 民生主義] principle of people's livelihood, the third of Dr Sun Yat-sen's 孫中山|孙中山 Three principles of the people 三民主義|三民主义 (at the time, meaning redistribution of wealth, self-sufficiency and internal trade)
玄机[xuán jī, ㄒㄩㄢˊ ㄐㄧ, 玄机 / 玄機] profound theory (in Daoism and Buddhism); mysterious principles

principles ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
実践躬行[じっせんきゅうこう, jissenkyuukou] (n,vs) acting up to one's principles
悪木盗泉[あくぼくとうせん, akubokutousen] (exp) A virtuous person does (should) not commit an act that offends his moral principles no matter how hard pressed he may be
振りかざす;振り翳ざす;振り翳す[ふりかざす, furikazasu] (v5s,vt) (1) to raise (esp. overhead); to brandish (e.g. sword); to flourish; (2) to wield (e.g. power, authority); to proclaim one's principles
朝令暮改[ちょうれいぼかい, choureibokai] (n) an unsettled course of action; (orders or laws) being revised often with no guiding principles
[り, ri] (n) (1) reason; principle; logic; (2) {Buddh} (See 事・じ) general principle (as opposed to individual concrete phenomenon); (3) (in neo-Confucianism) the underlying principles of the cosmos; (P)
節を曲げない[せつをまげない, setsuwomagenai] (adj-i) remain firm; stick by one's principles
志操堅固[しそうけんご, shisoukengo] (n,adj-na) being faithful to one's principles; being of firm purpose and deep commitment; constancy; true blue
操を守る[みさおをまもる, misaowomamoru] (exp,v5r) to adhere to one's principles; to preserve one's chastity
根本原理[こんぽんげんり, konpongenri] (n) fundamental (basic) principles; fundamentals; ground rules
[てい, tei] (n) (1) firm adherence to one's principles; (2) chastity (of a woman)
踏む(P);履む;践む[ふむ, fumu] (v5m,vt) (1) to step on; to tread on; (2) to experience; to undergo; (3) to estimate; to value; to appraise; (4) to rhyme; (5) (arch) to inherit (the throne, etc.); (6) to follow (rules, morals, principles, etc.); (P)

principles ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จริย-[pref.] (jariya-) EN: ethics ; moral principles FR: éthique [f] ; principe moral [m]
เข้ากับหลักการ[v. exp.] (khao kap la) EN: be in accordance with the principles FR:
คติประจำตัว[n. exp.] (khati praja) EN: motto ; ways ; principles ; personal principle FR:
คงเส้นคงวา[adj.] (khongsenkho) EN: stable ; constant ; consistent ; steady ; same as before ; just as before ; remaining true to one's principles FR: fidè!e à ses principes
ความรู้เบื้องต้น [n. exp.] (khwāmrū beū) EN: introduction ; principles ; fundamental knowledge FR: introduction [f] ; éléments [mpl] ; principes [mpl] ; connaissance élémentaire [f]
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย[n. exp.] (khwāmrū beū) EN: principles of jurisprudence FR:
กุศลกรรมบถ[n.] (kusonlakamm) EN: the ten principles of an honest man ; the tenfold way of good action ; the tenfold wholesome course of action FR:
หลักการ[n.] (lakkān) EN: principle ; tenet ; principles [pl] FR: principe [m] ; règle [f] ; principes [mpl]
หลักการบัญชี[n. exp.] (lakkān banc) EN: principles of accounting ; accounting principles FR: principes comptables [mpl]
หลักการบัญชีเบื้องต้น[n. exp.] (lakkān banc) EN: basic principles of accounting FR:
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป[n. exp.] (lakkān banc) EN: Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) FR:
หลักการตลาด[n. exp.] (lak kāntalā) EN: principles of marketing FR:
หลักการวิจัย[n. exp.] (lakkān wija) EN: principles of research FR:
หลักเกณฑ์[n.] (lakkēn) EN: principles ; rules ; basics ; standard ; criterion FR: principes [mpl] ; règles [fpl]
หลักปฏิบัติ[n. exp.] (lak patibat) EN: principles of conduct ; practices ; rules of practice ; principes FR: principe [f]
หลักทั่วไป[n. exp.] (lak thūapai) EN: general principles FR: principes généraux [mpl]
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย[n. exp.] (lak wichāch) EN: principles of legal profession FR:
ละทิ้งอุดมการณ์[v. exp.] (lathing udo) EN: abandon one's principles FR:
พรหมวิหาร[n.] (phrommawihā) EN: four principles of virtuous existence ; sublime states of mind FR: les quatre vertus [fpl]
ไสยศาสตร์[n.] (saiyasāt) EN: superstition ; the black arts ; black magic ; superstitious principles FR:
ไสยเวท[n.] (saiyawēt) EN: the black arts ; black magic ; superstitious principles FR:
สัปปุริส-[pref.] (sappurisa-) EN: man of high moral principles ; layman ; churchman FR:
สัปปุรุษ[n.] (sappurut) EN: man of high moral principles ; layman ; churchman FR:
สุขบัญญัติ[n.] (sukkhabanya) EN: principles of hygiene FR:
ธรรม[n.] (tham) EN: good ; righteousness ; virtue ; morality ; truth ; right principles ; scruples FR: vertu [f] ; moralité [f] ; droiture [f] ; justice [f]
ธัมมัญญุตา[n.] (thammanyūtā) EN: quality of one who knows the Law ; knowing the cause or origin ; knowing the principles FR:
ทฤษฎีและการประยุกต์[n. exp.] (thritsadī l) EN: theories and applications ; principles and applications FR: théorie et applications [fpl] ; principes et application [mpl]
วางหลัก[v. exp.] (wāng lak) EN: fix principles ; lay down principles ; lay down basic considerations FR:
ยืนพื้น[v.] (yeūnpheūn) EN: remain the same ; stick with one’s principles ; stand one's ground FR:

principles ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buchführungsrichtlinien {pl}accounting principles
Sammlungsprinzipien {pl}collection principles
Grundsatzdiskussion {f}debate on principles

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า principles
Back to top