ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

affinity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *affinity*, -affinity-

affinity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
affinity (n.) คนที่น่าดึงดูด See also: คนที่น่ารัก, คนที่น่าสนใจ
affinity (n.) ความเกี่ยวดองจากการแต่งงาน See also: ความสัมพันธ์ที่เกิดจากการแต่งงาน Syn. kinship, relationship
affinity (n.) ความใกล้ชิด See also: ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด
affinity (n.) ความรู้สึกชอบพอ Syn. fondness, liking, sympathy
English-Thai: HOPE Dictionary
affinity(อะฟิน' นิที) n. ความสัมพันธ์อย่างสนิท, ความดึงดูด, ความดึงดูดความสนใจ,การมีอารมณ์ร่วม,ความชอบพอกัน,ความพอใจในการร่วม, ความ สัมพรรค, Syn. inclination-A. antipathy)
English-Thai: Nontri Dictionary
affinity(n) ความสัมพันธ์กัน,ความเกี่ยวดองกัน,ความเป็นญาติกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
affinityความใกล้เคียง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Affinity สัมพรรคภาพ การชอบสิ่งหนึ่งมากกว่าสิ่งหนึ่ง เช่น ในระบบแลกเปลี่ยนประจุ เรซินบางชนิด ชอบ Ca++ มากกว่า Na+ ถือว่ามี affinity กับ Ca++ มากกว่ากับ Na+ [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She felt a deep affinity for the older woman.เธอรู้สึกผูกพันธ์อย่างลึกซึ้ง กับหญิงแก่คนนั้น
Sir Mr. Ventura has an affinity for animals.ท่านกงศุล... ...คุณเวนทูร่ามีจิตสื่อถึงเหล่าสัตว์น่ะครับ
That's right, I am. But we well know that the reason most of us are here is because of our affinity for disobedience.ใช่ ผมขออย่างนั้น แต่พวกเราทุกคนต่างก็รู้กันดีอยู่ว่าการที่พวกเรามารวมตัวกันที่นี่
The ones that did said you were kind of sneaky hot, but that that quality was canceled out by a compulsive need to be right and a strange affinity for sweaters with animals on them.- ส่วนใหญ่ ไม่รู้จักคุณ มีคนนึงบอกว่าคุณฮ็อต แต่ถูกมองข้าม เพราะความดันทุรัง และแต่งตัวแปลกๆ
* Like a blizzard * The law of affinity refers to unlikely compositions forming a bond through a purely chemical reaction.ส่วนประกอบที่ไม่เข้ากัน ที่เชื่อมกันได้ ด้วยปฏิกิริยาเคมีล้วนๆ
I was afraid you were going to be some beast mass with no affinity for pain.ฉันกลัวว่านายจะเป็นสัตว์ตัวใหญ่ๆ ที่ไม่มีความเจ็บปวดซะอีก
It seems that EJ and you share an affinity for retractable weaponry.ดูเหมือนว่าอีเจและคุณจะนิยม ใช้อาวุธพับได้เหมือนกัน
Let's just say they got an affinity for stem-cell research.บอกได้ว่าพวกมันมี ความสนใจค้นคว้าในเรื่องเซลล์ต้นกำเนิด
No, it's possible the unsub had some affinity or affection for Scott.ไม่ เป็นไปได้ว่าอันซับ มีความเกี่ยวข้อง หรือเอ็นดูในตัวสก็อต
We think that this video game aggravated a pre-existing affinity for violence.เราคิดว่าเกมนี้ไปกระตุ้นความรุนแรงที่มีอยู่ในตัว
This dynamic is rare, but the symbiotic nature of their mutual desires actually strengthens their affinity for one another.ความสัมพันธ์แบบนี้หายาก แต่ธรรมชาติการอยู่ร่วมกัน ที่มีความต้องการเหมือนๆกัน ทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขา แน่นแฟ้นมากขึ้น
Had an affinity for hammering and chewing on hookers in New York.ชอบใช้ค้อนเป็นอาวุธ และยุ่งเกี่ยวกับโสเภณี ในนิวยอร์ก

affinity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
缘份[yuán fèn, ㄩㄢˊ ㄈㄣˋ, 缘份 / 緣份] also written 緣分|缘分; fate or chance that brings people together; predestined affinity or relationship; (Budd.) destiny
缘分[yuán fèn, ㄩㄢˊ ㄈㄣˋ, 缘分 / 緣分] fate or chance that brings people together; predestined affinity or relationship; (Budd.) destiny
姻亲[yīn qīn, ㄑㄧㄣ, 姻亲 / 姻親] affinity; in-laws
亲缘[qīn yuán, ㄑㄧㄣ ㄩㄢˊ, 亲缘 / 親緣] affinity; family relationship; consanguinity
[yuán, ㄩㄢˊ, 缘 / 緣] cause; reason; karma; fate; predestined affinity; margin; hem; edge; along
远缘[yuǎn yuán, ㄩㄢˇ ㄩㄢˊ, 远缘 / 遠緣] distantly related; remote affinity
心心相印[xīn xīn xiāng yìn, ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄤ ˋ, 心心相印] mutual affinity; kindred spirits

affinity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アフィニティ[, afinitei] (n) {comp} affinity
アフィニティークロマトグラフィー[, afinitei-kuromatogurafi-] (n) affinity chromatography
姻戚[いんせき, inseki] (n,adj-no) relative by marriage; affinity
縁故[えんこ, enko] (n) relation; connection; affinity
親和力[しんわりょく, shinwaryoku] (n) {chem} affinity
親和性[しんわせい, shinwasei] (n) affinity
引力[いんりょく, inryoku] (n) (1) attraction (e.g. magnetic, gravitation); affinity; (2) attractiveness; magnetism; (P)
[ゆかり, yukari] (n) (uk) related to (some place); affinity; connection
縁;江に(ateji)[えん(縁);えにし(縁);えに;え(縁), en ( heri ); enishi ( heri ); eni ; e ( heri )] (n) (1) fate; destiny (esp. as a mysterious force that binds two people together); (2) relationship (e.g. between two people); bond; link; connection; (3) family ties; affinity; (4) (えん only) opportunity; chance (to meet someone and start a relationship); (5) (えん only) {Buddh} (See 因・2) pratyaya (indirect conditions, as opposed to direct causes); (6) (えん only) (also written as 椽) narrow open-air veranda
親密感[しんみつかん, shinmitsukan] (n) feeling of affinity; friendship
親近感[しんきんかん, shinkinkan] (n) affinity; (P)

affinity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ค่าอิเล็กตรอนแอฟฟินิตี้[n. exp.] (khā ilektrø) EN: electron affinity FR: affinité électronique [f]
กฎสัมพรรคภาพ[n. exp.] (kot samphak) EN: affinity laws FR:
เป็นญาติกัน[v. exp.] (pen yāt kan) EN: be related to ; have an affinity with FR:
สัมพรรคภาพ[n.] (samphakphāp) EN: affinity FR:
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน[n. exp.] (samphakphāp) EN: electron affinity (EA) FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า affinity
Back to top