ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

comradeship

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *comradeship*, -comradeship-

comradeship ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
comradeship (n.) ความเป็นเพื่อนสนิท Syn. fellowship, friendship
English-Thai: Nontri Dictionary
comradeship(n) ความเป็นเพื่อน,มิตรภาพ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your overtures of... comradeship, of friendship, of...ที่แกล้งทำเป็นดี ทำมาตีสนิท

comradeship ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
合い印;合い符;合印[あいじるし, aijirushi] (n) comradeship badge; distinguishing mark
交遊[こうゆう, kouyuu] (n,vs) friend; friendship; companionship; fraternization; fraternity; comradeship; acquaintance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า comradeship
Back to top