ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unsociability

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unsociability*, -unsociability-

unsociability ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unsociability (n.) การไม่เป็นมิตร See also: การไม่ต้อนรับ, ความไม่เอื้ออำนวย Syn. unfriendliness, ungraciousness, rudeness

unsociability ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
無愛想;不愛想[ぶあいそう;ぶあいそ, buaisou ; buaiso] (adj-na,n) unsociability; bluntness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unsociability
Back to top