ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mountebank

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mountebank*, -mountebank-

mountebank ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mountebank (n.) คนหลอกลวง Syn. phony, pretender, fraud, charlatan, quack
mountebank (n.) คนหลอกขายยา See also: หมอเถื่อน Syn. quack
mountebank (vt.) หลอกลวง
mountebankery (n.) การหลอกลวง
English-Thai: HOPE Dictionary
mountebank(เมาทฺ'แบงคฺ) n. คนหลอกลวง,หมอเถื่อน,หมอกำมะลอ,กำมะลอ. vi. ประกาศชวนเชื่อดังกล่าว,หลอกลวง., See also: mountebankery n., Syn. quack,charlatan,
English-Thai: Nontri Dictionary
mountebank(n) ตัวตลก,คนหลอกลวง,นักเล่นกล,หมอเถื่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With ten times more dexterity than any street mountebank.ได้เร็วกว่าพวกหลอกขายยาริมทางเป็นสิบเท่า
Neal, we are con men, grifters, mountebanks, flimflammers.นีล เราเป็นอาชญากร, เป็นนักต้มตุ๋น คนลวงโลก, 18มงกุฎ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mountebank
Back to top