ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hireling

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hireling*, -hireling-

hireling ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hireling (n.) คนที่ทำงานรับจ้าง Syn. laborer, menial Ops. boss, employer
English-Thai: HOPE Dictionary
hireling(ไฮ'เออลิง) n. คนรับจ้าง,ทหารรับจ้าง. adj. รับจ้าง,ออกเที่ยวรับจ้าง
English-Thai: Nontri Dictionary
hireling(n) ลูกจ้าง,ลูกมือ,ทหารรับจ้าง

hireling ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลูกจ้าง[n.] (lūkjāng) EN: employee ; worker ; staff member ; hireling ; wage-earner ; job-holder ; hired hand ; hand FR: employé [m] ; employée [f] ; membre du personnel [m] ; salarié [m]
ผู้รับจ้าง[n. exp.] (phū rapjāng) EN: employee ; hireling ; hired person ; jobber FR: employé [m] ; salarié [m]
ปลายแถว[X] (plāi thaēo) EN: underling ; menial ; flunky ; lackey ; hireling FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hireling
Back to top