ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

workers

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *workers*, -workers-

workers ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
workers (n.) คณะผู้ทำงาน See also: คนงาน Syn. employees

workers ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
劳动人民[láo dòng rén mín, ㄌㄠˊ ㄉㄨㄥˋ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ, 劳动人民 / 勞動人民] working people; the workers of Socialist theory or of the glorious Chinese past
上班族[shàng bān zú, ㄕㄤˋ ㄅㄢ ㄗㄨˊ, 上班族] office workers (as social group)
全世界无产者联合起来[quán shì jiè wú chǎn zhě lián hé qǐ lai, ㄑㄩㄢˊ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ˊ ㄔㄢˇ ㄓㄜˇ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄑㄧˇ ㄌㄞ˙, 全世界无产者联合起来 / 全世界無產者聯合起来] Proletarier aller Länder, vereinigt euch!; Workers of the world, unite!
[zú, ㄗㄨˊ, 族] race; nationality; ethnicity; clan; by extension, social group (e.g. office workers 上班族)
北京工人体育场[Běi jīng Gōng rén Tǐ yù chǎng, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ ㄊㄧˇ ㄩˋ ㄔㄤˇ, 北京工人体育场 / 北京工人體育場] Workers Stadium
工农[gōng nóng, ㄍㄨㄥ ㄋㄨㄥˊ, 工农 / 工農] workers and peasants
民工[mín gōng, ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄥ, 民工] workers (esp. on public project)
合作社[hé zuò shè, ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄕㄜˋ, 合作社] cooperative; workers' or agricultural producers' cooperative etc
同工[tóng gōng, ㄊㄨㄥˊ ㄍㄨㄥ, 同工] fellow workers
农民工[nóng mín gōng, ㄋㄨㄥˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄥ, 农民工 / 農民工] migrant workers
工人日报[Gōng rén rì bào, ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ ㄖˋ ㄅㄠˋ, 工人日报 / 工人日報] Workers' Daily, www.grrb.com.cn
工人党[gōng rén dǎng, ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ ㄉㄤˇ, 工人党 / 工人黨] Workers' Party (Singapore opposition party)
职工[zhí gōng, ㄓˊ ㄍㄨㄥ, 职工 / 職工] workers; staff

workers ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シロウト童貞;素人童貞[シロウトどうてい(シロウト童貞);しろうとどうてい(素人童貞), shirouto doutei ( shirouto doutei ); shiroutodoutei ( shirouto doutei )] (n) man who has never had sex except with sex workers
出かわり[でかわり, dekawari] (n) periodical relief or replacement of workers
出勤者[しゅっきんしゃ, shukkinsha] (n) workers on the job
出替わり[でがわり, degawari] (n) periodical relief or replacement of workers
割増手当;割り増し手当[わりましてあて, warimashiteate] (n) (See 割増賃金) salary supplement, e.g. for work performed at inconvenient times or as overtime allowance usually for so-called exempt workers, i.e. workers who are expected to work a certain number of overtime hours
女子挺身隊[じょしていしんたい, joshiteishintai] (n) (See 従軍慰安婦) women's volunteer corps (groups of young female workers organized on Japanese territory during WWII, sometimes mistakenly associated with comfort women)
工員寮[こういんりょう, kouinryou] (n) dormitory for factory workers
怠業戦術[たいぎょうせんじゅつ, taigyousenjutsu] (n) slowdown strategy; go-slow tactics (of workers in a labor dispute)
求人者[きゅうじんしゃ, kyuujinsha] (n) employer; someone hunting for workers
派遣切り[はけんきり, hakenkiri] (n) downsizing by laying off part-time and temp. workers
縁故採用[えんこさいよう, enkosaiyou] (n,vs) employment of workers through (personal) connections; getting a job through one's personal connection
ソーラン節[ソーランぶし, so-ran bushi] (n) traditional work song of Hokkaido herring fishery workers, performed by school students in modern choreographed interpretations
ナチ党[ナチとう, nachi tou] (n) Nazi Party (National Socialist German Workers' Party)
メンシェヴィキ;メンシェビキ(P)[, menshieviki ; menshiebiki (P)] (n) (See ボルシェビキ) Menshevik (member of the non-Leninist wing of the Russian Social Democratic Workers' Party) (rus
ワーカーズコレクティブ[, wa-ka-zukorekuteibu] (n) workers' collective
作業員宿舎[さぎょういんしゅくしゃ, sagyouinshukusha] (n) construction camp; bunkhouse; workers' living quarters
勤労者財産形成促進[きんろうしゃざいさんけいせいそくしん, kinroushazaisankeiseisokushin] (n) (workers) asset formation
学寮[がくりょう, gakuryou] (n) student hostel; dormitory (e.g. for factory workers)
徐行戦術[じょこうせんじゅつ, jokousenjutsu] (n) go-slow tactics (of Japanese railway workers)
整理淘汰[せいりとうた, seiritouta] (n,vs) reorganize an enterprise and weed out redundant workers; reorganize an industry and weed out redudant enterprises
職住一体[しょくじゅういったい, shokujuuittai] (n) having one's workplace at home; living and working at the same location (independent farmers, home workers, storekeepers, etc.)
職場結婚[しょくばけっこん, shokubakekkon] (n) marriage between co-workers
飯場[はんば, hanba] (n) (sens) construction camp; bunkhouse; workers' living quarters

workers ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จ้างแรงงาน[v.] (jāngraēng-n) EN: hire (the services of s.o.) ; take on workers ; employ labourers FR: employer de la main-d'oeuvre
กลุ่มประชาธิปไตยแรงงาน [org.] (Klum Prachā) EN: Workers Democracy Group FR:
ปลดคนงาน[v. exp.] (plot khon-n) EN: lay off workers FR:
แรงงาน[n.] (raēng-ngān) EN: labour ; labor (Am.) ; workforce ; workers FR: main-d'oeuvre [f] ; personnel [m] ; travailleurs [mpl]
แรงงานต่างด้าว[n. exp.] (raēng-ngān ) EN: migrant workers FR: main-d'oeuvre étrangère [f]
เสมียนพนักงาน[n. exp.] (samiēn phan) EN: office staff ; personnel ; clerical staff ; employees ; clerks and workers FR:
สาระพา ; สาระพาเฮโล[n.] (sāraphā ; s) EN: rhythmic chant of workers FR:
พรรคแรงงาน[org.] (Phak Raēng-) EN: Labour Party ; Workers' Party FR: Parti Travailliste [m]

workers ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beschäftigte {m,f} mit Zeitvertragcontingent workers
Arbeitskräfte {pl} | Arbeitskräfte abbauen | Arbeitskräfte freisetzen | freigesetzte Arbeitskräftemanpower | to cut down on manpower | to make someone redundant | redundant workers
Pflegepersonal {n}nursing staff; care workers

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า workers
Back to top