ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wage-earner

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wage-earner*, -wage-earner-

wage-earner ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wage-earner (n.) คนทำงานรับค่าจ้าง See also: ผู้ทำงานรับจ้าง Syn. employee, wage-worker

wage-earner ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลูกจ้าง[n.] (lūkjāng) EN: employee ; worker ; staff member ; hireling ; wage-earner ; job-holder ; hired hand ; hand FR: employé [m] ; employée [f] ; membre du personnel [m] ; salarié [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wage-earner
Back to top