ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hound

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hound*, -hound-

hound ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hound (n.) คนเลว See also: คนชั่ว
hound (v.) ล่า See also: ไล่ล่า, ติดตาม
hound (n.) สุนัขไล่เนื้อ See also: สุนัขล่าเนื้อ, หมาไล่เนื้อ
hound down (phrv.) ตามล่า See also: หาให้พบ, ล่าตัว Syn. hunt down
hound out (phrv.) ทำให้หนีไปด้วยความละอาย
English-Thai: HOPE Dictionary
hound(เฮาดฺ) n. สุนัขล่าเนื้อ,คนต่ำช้า,ขี้ยา vt. ล่าสัตว์,ไล่ตาม,กระตุ้น,ส่งเสริม, Syn. harass,pursue
hound dogสุนัขล่าเนื้อ, Syn. hound
English-Thai: Nontri Dictionary
hound(n) สุนัขล่าสัตว์,คนต่ำช้า,พวกขี้ยา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"... they always hound me with one request.♪ ไล่ประชิดติดตามเอาตามอำเภอใจ ♪
As soon as you do, the only concrete thought... running through my mind is... that hound is putting it up my daughter.เพราะคุยกันทีไร ก็มีเรื่องเดียวเท่านั้น.. ที่มันวูบเข้ามาในความคิด... that hound is putting it up my daughter.
Go on, hound him! Hound his legs, chop him!วิ่งสิวิ่ง ไล่ให้ทัน ขัดขาเลย โธ่ เอ๊ยย
You don't know this hound from hell.เธอคงไม่รู้หรอก ไอ้หมาบ้านี่นรกส่งมาเกิดชัดๆ
You'll work with a basset hound in a birthday hat if that's what I tell you to do.แกทำงานกับหมาบาสเซ็ทฮาวด์ ในหมวกวันเกิด ถ้านั่นเป็นสิ่งที่ฉันบอกใ้ห้แกทำ
His fingers and even his breath brought death scenting his way like a hound on the trail."นิ้วมือ หรือแม้แต่ลมหายใจของมัน นำมาซึ่งความตาย มันดมกลิ่นได้ชัดเจนดั่ง สุนัขนักล่าผู้ชำนาญทาง
That's me, and that crazy hound I'm chasing is Marley...นี่ซิผม! กับเจ้าตัวป่วน ที่ผมไล่จับอยู่ มาร์ลีย์
♪ You ain't nothing but a hound dog# You ain't nothing but a hound dog
Hey, I knew he was a hound when I met him,เฮ้,ชั้นรู้ว่าเค้าเป็นคนเลวตั้งแต่ชั้นพบเค้าแล้ว,
I transformed my three Rottweiler into a beautiful three hound construction.ผมทดลองผ่าตัดสุนัขล๊อตไวเลอร์ทั้ง ๓ ตัวของผม รวมพวกมันเข้าด้วยกันเป็นโครงร่างที่สวยงาม
For those 18 dog years and older, we are proud to present quality entertainment in the exclusive Hound Lounge.สำหรับสุนัขทีมีอายุ 18 ปีขึ้นไป พวกเราภูมิใจนำเสนอ ความบันเทิงระดับคุณภาพ ในคลับส่วนตัว เดอะ ฮาว์ว
You ain't nothing but a hound dog!จะเป็นอย่างอื่นไปได้ไง นอกจากหมาไล่เนื้อ

hound ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
逼死[bī sǐ, ㄅㄧ ㄙˇ, 逼死] hound sb to death; constantly aggravate
短腿猎犬[duǎn tuǐ liè quǎn, ㄉㄨㄢˇ ㄊㄨㄟˇ ㄌㄧㄝˋ ㄑㄩㄢˇ, 短腿猎犬 / 短腿獵犬] dachshund; basset hound
灰猎犬[huī liè quǎn, ㄏㄨㄟ ㄌㄧㄝˋ ㄑㄩㄢˇ, 灰猎犬 / 灰獵犬] greyhound
吴晗[Wú Hán, ˊ ㄏㄢˊ, 吴晗 / 吳晗] Wu Han (1909-1969), historian, author of biography of Zhu Yuanzhang 朱元璋, hounded to his death together with several members of his family during the cultural revolution
猎犬[liè quǎn, ㄌㄧㄝˋ ㄑㄩㄢˇ, 猎犬 / 獵犬] hound

hound ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イヌホシザメ[, inuhoshizame] (n) dusky smooth-hound (Mustelus canis, species of hound shark found in the Western Atlantic)
バセットハウンド[, basettohaundo] (n) basset hound
アイリッシュウルフハウンド[, airisshuurufuhaundo] (n) Irish wolfhound
イレズミエイラクブカ[, irezumieirakubuka] (n) Hemitriakis complicofasciata (species of houndshark found in the Ryukyu Islands and Taiwan)
ウルフハウンド[, urufuhaundo] (n) wolfhound
エイラクブカ属[エイラクブカぞく, eirakubuka zoku] (n) Hemitriakis (genus of houndshark in the family Triakidae)
キツネホシザメ[, kitsunehoshizame] (n) smalleye smooth-hound (Mustelus higmani, species of houndshark from the western Atlantic)
グレーハウンド[, gure-haundo] (n) greyhound
シロザメ[, shirozame] (n) spotless smooth-hound (Mustelus griseus, species of houndshark from the northwest Pacific)
スムーズハウンド;モトホシザメ[, sumu-zuhaundo ; motohoshizame] (n) smooth-hound (Mustelus mustelus, houndshark found in the Eastern Atlantic and Mediterranean)
トガリドチザメ[, togaridochizame] (n) slender smooth-hound (Gollum attenuatus, species of finback catshark from the Southwest Pacific)
ドチザメ科[ドチザメか, dochizame ka] (n) Triakidae (family of houndsharks consisting of about 40 species in 9 genera)
ナースハウンド;ナースハウンドシャーク;スキリオライヌス・ステラリス;スキリオライヌスステラリス[, na-suhaundo ; na-suhaundosha-ku ; sukiriorainusu . suterarisu ; sukiriorainususuter] (n) nursehound (Scyliorhinus stellaris, species of catshark in the Northeast Atlantic and Mediterranean)
ニュージーランドホシザメ[, nyu-ji-randohoshizame] (n) spotted estuary smooth-hound (Mustelus lenticulatus, species of houndshark found around southern Australia and New Zealand)
ブラッドハウンド[, buraddohaundo] (n) bloodhound
ホシザメ属[ホシザメぞく, hoshizame zoku] (n) Mustelus (genus of smooth-hound sharks in the family Triakidae); from the Latin mustela meaning weasel
走狗[そうく, souku] (n) hound; hunting dog; running dog; dupe; tool of another person; cat's-paw

hound ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หมา[n.] (mā) EN: dog ; bitch ; hound ; cur FR: chien [m] ; chienne [f] ; chiot [m] ; limier [m] ; cabot [m] (fam.) ; clébard [m] (fam.) ; clebs [m] (fam.) ; toutou [m] (fam.)
สุนัข[n.] (sunak) EN: dog ; bitch ; puppy ; hound ; canine FR: chien [m] ; chienne [f] ; chiot [m] ; limier [m] ; cabot [m] (fam.) ; clébard [m] (fam.) ; clebs [m] (fam.) ; toutou [m] (fam.)

hound ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Greyhound {m}; eine Windhund-Art [zool.]greyhound
Schnitzeljagd {f} (Geländespiel)paper chase; hare and hounds

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hound
Back to top