ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

opinionated

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *opinionated*, -opinionated-

opinionated ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
opinionated (adj.) ดื้อดึง Syn. prejudiced, stubborn, biased
English-Thai: HOPE Dictionary
opinionated(อะพิน'เยินเนทิด) adj. ดื้อดึง,มีความเห็นที่ยึดแน่น, See also: opinionatedness n.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He has two very opinionated daughters, one of whom is warming up to me like it's the Ice Age.เขามีลูกสาว ที่แสนจะดื้อดึงอยู่สองคน, มีคนหนึ่งที่ให้ความอบอุ่นฉัน
He really likes people that are opinionated.เขาชอบความเห็นหลากหลาย
You're rash, volatile, opinionated.เจ้าผลีผลาม อารมณ์แปรปรวน ดื้อรั้น
He's opinionated. We have intellectual debates.เขารู้เยอะ เราเถียงกันเรื่องวิชาการตลอดเวลา
Bold, opinionated, just past her peak, and starting to realize that she has to settle for less.กล้าหาญ ดื้อรั้น เคยผ่านจุดสูงสุดในชีวิต แล้วเริ่มคิดได้ว่าควร ลดเป้าหมายที่ตั้งไว้

opinionated ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
自用[じよう, jiyou] (n,vs) for personal or private use; opinionated

opinionated ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝังหัว[adj.] (fanghūa) EN: dogmatic ; opinionated FR:
ทิฐิมานะ[adj.] (thitthimāna) EN: opinionated FR:
ยืนกระต่ายสามขา[adj.] (yeūnkratāis) EN: opinionated ; steadfast ; unyielding FR: têtu

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า opinionated
Back to top