ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

controvert

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *controvert*, -controvert-

controvert ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
controvert (vt.) โต้แย้ง See also: โต้เถียง Syn. refute, rebut
controvertible (adj.) ซึ่งก่อให้เกิดการโต้แย้ง See also: เกี่ยวกับการโต้เถียง Syn. arguable, debatable
English-Thai: HOPE Dictionary
controvert(คอน'ทระเวิร์ท) vt. โต้เถียง,คัดค้าน,อภิปราย., See also: controverter n. ดูcontrovert controvertible adj. ดูcontrovert, Syn. oppose,deny
English-Thai: Nontri Dictionary
controvert(vi,vt) แย้งกัน,โต้เถียง,คัดค้าน,อภิปราย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The evidence the Dark Lord have returned is incontrovertible.มันเป็นหลักฐานชี้ให้เห็นว่าเจ้าเห็นศาสตร์มืดกลับมาแล้ว
This guy looks exactly like you no he doesn't look he's got a camera popping out of his head he's got the pretty little chin bones he does not look anything like me and I will not ... to those controvertersดูเขามีกล้องถ่ายรูปทะลุจากหัว เขามีคางสวยมากเลย เขาไม่มีอะไรเหมือนกับฉันและฉันจะไม่ทำให้เหมือนเขา
With an incontrovertible sense of humor.ด้วยอารมณ์ขัน ที่โต้แย้งไม่ได้
And we have incontrovertible proof that this is so.และเราโต้แย้งไม่ได้ พิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นเช่นนั้น
They have incontrovertible proof.พวกเขามีข้อพิสูจน์ที่โต้แย้งไม่ได้
So your claim to have incontrovertible proof that Hitler tried to stop the liquidation of the Jews, as opposed to one particular trainload of Jews, is false.ดังนั้นการเรียกร้องของคุณมี หลักฐานที่เถียงไม่ได้ว่าฮิตเลอร์ พยายามที่จะหยุดการชำระบัญชีของชาวยิว เมื่อเทียบกับระแคะระคายใด อย่างหนึ่งของชาวยิวเป็นเท็จ
We are looking at the first incontrovertible proof of life beyond Earth.นี่คือข้อยืนยันที่แน่ชัดว่า มีสิ่งมีชีวิตนอกโลก

controvert ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
颠扑不破[diān pū bù pò, ㄉㄧㄢ ㄆㄨ ㄅㄨˋ ㄆㄛˋ, 颠扑不破 / 顛撲不破] solid; irrefutable; incontrovertible; indisputable; unbreakable

controvert ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
否め無い;否めない[いなめない, inamenai] (exp) cannot deny; undeniable; incontrovertible

controvert ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หักล้าง[v.] (haklāng) EN: confute ; destroy ; erase ; obliterate ; refute ; disprove ; controvert FR: réfuter
เถียงไม่ขึ้น[adj.] (thīeng mai ) EN: indisputable ; inarguable ; incontrovertible FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า controvert
Back to top