ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

embarrass

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *embarrass*, -embarrass-

embarrass ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
embarrass (vt.) ทำให้ขวยเขิน See also: ทำให้กระดากอาย, ทำให้รู้สึกอาย Syn. chagrin, discomfit, discompose
embarrass (vt.) ทำให้ลำบาก See also: ทำให้เกิดปัญหา, ขัดขวาง Syn. hamper, hinder, obstruct
embarrassed (adj.) ซึ่งลำบากใจ See also: ซึ่งอับอาย, ซึ่งกระดากอาย, ซึ่งขัดเขิน, ซึ่งเก้อเขิน Syn. ashamed, humiliated
embarrassing (n.) การทำให้อับอาย Syn. humiliating
embarrassment (n.) ความขวยเขิน See also: ความกระดากอาย, ความอึดอัดใจ, ความลำบากใจ Syn. humiliation, shame, uncomfortableness
English-Thai: HOPE Dictionary
embarrass(เอมแบ'เริส) {embarrassed,embarrassign,embarrasses} vt. ทำให้ขวยเขิน,ทำให้ลำบากใจ,เป็นอุปสรรค,กีดขวาง vi. อึดอัดใจ,ลำบากใจ., See also: embarrassedly adv. ดูembarrass embarrassingly adv. ดูembarrass embarrassment n. ดูembarrass คำที่มีควา
English-Thai: Nontri Dictionary
embarrass(vt) ทำให้ลำบากใจ,ทำให้อึดอัดใจ,ทำให้กระดาก
embarrassment(n) ความยุ่งใจ,ความกระดาก,ความลำบากใจ,ความอึดอัดใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขวยเขิน (v.) embarrass See also: shy, be timid Syn. กระดากอาย, เขิน, สะเทิ้นอาย, อาย, กระดาก, เหนียมอาย, เคอะเขิน Ops. กล้า
ขัดเขิน (v.) embarrass See also: shy, be timid Syn. กระดากอาย, เขิน, สะเทิ้นอาย, อาย, กระดาก, เหนียมอาย, ขวยเขิน, เคอะเขิน Ops. กล้า
ตะขิดตะขวง (v.) embarrass See also: hesitate, be reluctant, be bashful, shy, be shamed Syn. กระดาก, กระอักกระอ่วน, อับอาย, กระดากอาย, ละอายใจ Ops. สนิทใจ, สะดวกใจ
สะเทิ้นอาย (v.) embarrass See also: shy, be timid Syn. กระดากอาย, เขิน, อาย, กระดาก, เหนียมอาย, ขวยเขิน, เคอะเขิน Ops. กล้า
หน้าจืด (v.) embarrass See also: pale Syn. หน้าเจื่อน, หน้าซีด
อับอาย (v.) embarrass See also: hesitate, be reluctant, be bashful, shy, be shamed Syn. กระดาก, กระอักกระอ่วน, กระดากอาย, ละอายใจ Ops. สนิทใจ, สะดวกใจ
เก้อ (v.) embarrass See also: disconcert, frustrate, abash, faze Syn. เขิน, อาย, กระดาก, เคอะเขิน, เก้อเขิน
เหนียมอาย (v.) embarrass See also: shy, be timid Syn. กระดากอาย, เขิน, สะเทิ้นอาย, อาย, กระดาก, ขวยเขิน, เคอะเขิน Ops. กล้า
คับอกคับใจ (v.) embarrassed See also: dissatisfied, oppressive, distressed, disconcerted Syn. ไม่สบายใจ, คับแค้นใจ, อึดอัดใจ Ops. สบายใจ
หน้าเจื่อน (adj.) embarrassed See also: shy, ashamed Ops. หน้าตาย
อึดอัดใจ (v.) embarrassed See also: dissatisfied, oppressive, distressed, disconcerted Syn. ไม่สบายใจ, คับแค้นใจ Ops. สบายใจ
เจี๋ยมเจี้ยม (adj.) embarrassed See also: shy
เจื่อน (adj.) embarrassed See also: sheepish, abashed, embarrassing, ashamed
ความตะขิดตะขวงใจ (n.) embarrassing See also: hesitation, fluster, confusion
ซุ่มซ่าม (adv.) embarrassingly See also: awkwardly Syn. เงอะงะ, เซ่อซ่า
เซ่อซ่า (adv.) embarrassingly See also: awkwardly Syn. ซุ่มซ่าม, เงอะงะ
เปิ่น (adv.) embarrassingly See also: awkwardly Syn. ซุ่มซ่าม, เงอะงะ, เซ่อซ่า
ความขวยเขิน (n.) embarrassment Syn. อุธัจ, ความประหม่า
ความขวยเขิน (n.) embarrassment Syn. อุทธัจ, ความประหม่า
อุทธัจ (n.) embarrassment Syn. อุธัจ, ความประหม่า, ความขวยเขิน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm embarrassed to admit that I've never heard of itฉันอายที่จะยอมรับว่าฉันไม่เคยได้ยินมันมาก่อน
I'm really kind of embarrassedฉันค่อนข้างกระดากอายจริงๆ
Do you feel embarrassed when you speak English?คุณรู้สึกอายเมื่อพูดภาษาอังกฤษหรือเปล่า?
Stop it! You're embarrassing me!หยุดเลย เธอกำลังจะทำให้ฉันเขินอายนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I want to embarrass all those who wish to treat us as slaves.ผมอยากจะทำให้พวกที่ ทำกับเราเหมือนทาสได้ขายหน้า
Don't try to embarrass me. I've got no pride.อย่าทำให้ฉันขายหน้าไปกว่านี้ แค่นี้ก็ไม่เหลือความภาคภูมิใจแล้ว
Now, look, don't embarrass me, please. I promised them you'd all be back on stage before I announced the winner.อย่าให้ผมเสียหน้าน่ะ ผมสัญญาว่าทุกคนจะขึ้นเวที...
Jessie, this is Harriet. Please don't embarrass me in front of her.เจสซี่ นี่แฮร์เรียต ขอร้องล่ะอย่าให้ฉันขายหน้าต่อหน้าเธอเลยนะ
I'm certainly not gonna allow you to embarrass ours.ผมไม่ยอมให้คุณมาทำความเสื่อมเสีย กับประเทศเราเด็ดขาด
I didn't mean to embarrass you in class.ผมไม่ได้ตั้งใจจะทำให้คุณอายในห้องเรียน
Nothing. He won't embarrass me.ไม่มีอะไร เขาจะไม่ทำให้เกิดปัญหาผม
I don't want to embarrass this lovely lady... but how many mothers does Val have?ผมไม่ต้องการที่จะทำให้เกิดปัญหาผู้หญิงที่น่ารักนี้ ... แต่วิธีการที่หลายแม่ Val ไม่ได้?
You're gonna fucking embarrass us.มึงกำลังจะทำให้ พวกเราขายหน้า
Don't embarrass yourself, David.อย่าทำตัวเองขายหน้าล่ะ
How could you do this to me? Embarrass me like this?เธอทำกับฉันอย่างนี้ได้ยังไง ฉีกหน้าฉันแบบนี้?
You embarrass yourself.คุณทำให้ตัวคุณขายหน้า

embarrass ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尴尬[gān gà, ㄍㄢ ㄍㄚˋ, 尴尬 / 尷尬] awkward; embarrassed
碍难从命[ài nán cōng mìng, ㄞˋ ㄋㄢˊ ㄘㄨㄥ ㄇㄧㄥˋ, 碍难从命 / 礙難從命] difficult to obey orders (成语 saw); much to my embarrassment, I am unable to comply
[jiǒng, ㄐㄩㄥˇ, 窘] distressed; embarrassed
使困窘[shǐ kùn jiǒng, ㄕˇ ㄎㄨㄣˋ ㄐㄩㄥˇ, 使困窘] embarrass
受窘[shòu jiǒng, ㄕㄡˋ ㄐㄩㄥˇ, 受窘] embarrassed; bothered; in an awkward position
困窘[kùn jiǒng, ㄎㄨㄣˋ ㄐㄩㄥˇ, 困窘] embarrassment
[gān, ㄍㄢ, 尴 / 尷] embarrassed; ill at ease
难为情[nán wéi qíng, ㄋㄢˊ ㄨㄟˊ ㄑㄧㄥˊ, 难为情 / 難為情] embarrassed
不好意思[bù hǎo yì si, ㄅㄨˋ ㄏㄠˇ ㄧˋ ㄙ˙, 不好意思] feel embarrassed; be ill at ease; find it embarrassing (to do sth)
台阶[tái jiē, ㄊㄞˊ ㄐㄧㄝ, 台阶 / 臺階] flight of steps (leading up to a house); step (over obstacle); bench; fig. way out of an embarrassing situation
窘迫[jiǒng pò, ㄐㄩㄥˇ ㄆㄛˋ, 窘迫] poverty-stricken; very poor; hard-pressed; in a predicament; embarrassed
结舌[jié shé, ㄐㄧㄝˊ ㄕㄜˊ, 结舌 / 結舌] tongue-tied; unable to speak (out of surprise, embarrassment etc)
不好说[bù hǎo shuō, ㄅㄨˋ ㄏㄠˇ ㄕㄨㄛ, 不好说 / 不好說] too embarrassed to say

embarrass ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
顔をつぶす;顔を潰す(P)[かおをつぶす, kaowotsubusu] (exp,v5s) to make somebody lose face; to cause loss of face; to embarrass someone; to make someone look foolish; (P)
きまりが悪い;決まりが悪い;決りが悪い;極りが悪い[きまりがわるい, kimarigawarui] (exp,adj-i) (See きまりわるい) embarrassed; ashamed
こそばゆい;こそばい;こしょばい[, kosobayui ; kosobai ; koshobai] (adj-i) (1) ticklish; (2) embarrassed; awkward; ill at ease (esp. when receiving public praise)
とぎまぎ[, togimagi] (n,vs) confusion; bewilderment; embarrassment
ばつが悪い;バツが悪い[ばつがわるい(ばつが悪い);バツがわるい(バツが悪い), batsugawarui ( batsuga warui ); batsu gawarui ( batsu ga warui )] (exp,adj-i) (See バツの悪い) awkward; uncomfortable; embarrassing
バツの悪い;ばつの悪い[バツのわるい(バツの悪い);ばつのわるい(ばつの悪い), batsu nowarui ( batsu no warui ); batsunowarui ( batsuno warui )] (adj-i) (See バツが悪い) awkward; uncomfortable; embarrassing
冷汗三斗[れいかんさんと, reikansanto] (n) breaking into cold sweat when one is very embarrassed or scared
含羞[はにかみ, hanikami] (n) (uk) (showing) signs of embarrassment
困らせる[こまらせる, komaraseru] (v1) to trouble with questions; to embarrass; to put out; to put on the spot; to inconvenience
困り切る[こまりきる, komarikiru] (v5r,vi) to be greatly perplexed; to be greatly embarrassed
困り果てる[こまりはてる, komarihateru] (v1,vi) to be greatly perplexed; to be greatly embarrassed; (P)
困る[こまる, komaru] (v5r,vi) to be troubled; to be worried; to be bothered; to be embarrassed; to be stumped; (P)
当てられる[あてられる, aterareru] (v1) (1) to be affected by (e.g. heat); to suffer from; (2) to be embarrassed; to be annoyed
当惑[とうわく, touwaku] (n,vs) bewilderment; perplexity; embarrassment; confusion; (P)
恐れ入る;畏れ入る[おそれいる, osoreiru] (v5r,vi) (1) to be sorry; to beg pardon; to be much obliged; to feel small; (2) to be grateful; (3) to be amazed; to be filled with awe; to be surprised; (4) to be disconcerted; to be embarrassed
恥(P);辱;羞;耻[はじ(P);じょく(辱)(ok), haji (P); joku ( joku )(ok)] (n) shame; embarrassment; (P)
愧赧[きたん, kitan] (n,vs) blushing with embarrassment
気恥ずかしい;気恥しい;気恥かしい[きはずかしい, kihazukashii] (adj-i) embarrassed; feeling ashamed or awkward
照れる[てれる, tereru] (v1,vi) to be shy; to be bashful; to feel awkward; to feel embarrassed; (P)
照れ隠し;てれ隠し[てれかくし, terekakushi] (n) hiding one's embarrassment
空恥ずかしい[そらはずかしい, sorahazukashii] (adj-i) feeling ashamed or embarrassed without knowing why
血相を変える[けっそうをかえる, kessouwokaeru] (exp,v1) to change facial expression or color (due to anger, embarrassment, etc.)
財政困難[ざいせいこんなん, zaiseikonnan] (n) financial difficulties; pecuniary embarrassment
身の置き所がない;身の置き所が無い[みのおきどころがない, minookidokoroganai] (exp,adj-i) (so ashamed or embarrassed that) one does not know where to put oneself; feeling out of place
身の置き所もない[みのおきどころもない, minookidokoromonai] (exp,adj-i) (See 身の置き所がない) (so ashamed or embarrassed that) one does not know where to put oneself; feeling out of place
面伏せ[おもてぶせ, omotebuse] (n,vs) being so embarrassed as to keep one's face down
面映ゆい[おもはゆい, omohayui] (adj-i) embarrassed; self-conscious; bashful; abashed
顔から火が出る[かおからひがでる, kaokarahigaderu] (v1) to be extremely embarrassed; to burn with shame
顔負け[かおまけ, kaomake] (n,vs) feeling embarrassed; being put to shame; bowing to; (P)

embarrass ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัปยศอดสู[v.] (appayot ots) EN: shame ; disgrace ; lose fame ; lose face ; humiliate ; embarrass ; dishonour FR:
หักหน้า[v.] (haknā) EN: make someone lose face ; embarrass someone FR: embarrasser
ขัดเขิน[v.] (khatkhoēn) EN: be shy ; embarrass FR:
เกรงใจ[v.] (krēngjai) EN: be considerate ; have deference ; caring for ; be too courteous ; be afraid of offending ; look up with great respect ; be reluctant to bother s.o. ; show diffidence (towards) ; not want to embarrass FR: montrer de la déférence ; témoigner son respect ; faire preuve de considération ; montrer de la réserve ; craindre de déranger ; craindre d'offenser ; se gêner
หน้าจืด[v.] (nājeūt) EN: embarrass FR:
เสียหน้า[v.] (sīanā) EN: lose face ; embarrass FR: perdre la face ; se ridiculiser
ตะขิดตะขวง[v.] (takhittakhū) EN: embarrass ; hesitate ; be reluctant ; be bashful ; shy ; be shamed ; be reluctant ; be embarrassed FR: être intimidé ; se tapir
ถอนหงอก[v.] (thøn-ngøk) EN: disrespect someone ; embarrass an elder ; call to task FR:
อาย[v.] (āi) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
อาย[adj.] (āi) EN: ashamed ; embarrassed ; shy ; abashed FR: timide ; gêné ; embarrassé
อายเหนียม[adj.] (āinīem) EN: embarrassed FR:
อางขนาง[v.] (āngkhanāng) EN: be embarrassed FR:
อับอาย[adj.] (ap-āi) EN: shameful ; disgraceful ; degrading ; ashamed ; embarrassed FR: honteux
จั๊กเดียม[v.] (jakkadīem) EN: be embarrassed FR:
เจื่อน[v.] (jeūoen) EN: be embarrassed ; shy off FR:
เจี๋ยมเจี้ยม[adj.] (jīem-jīem) EN: sheepish ; embarrassed FR:
แก้ขวย[v.] (kaēkhūay) EN: cover up one's embarrassment FR:
แก้เกี้ยว[v.] (kaēkīo) EN: talk oneself out of ; explain away ; avoid embarrassment FR:
คับใจ[v.] (khapjai) EN: be discontented ; be disconcerted ; be embarrassed ; be distressed ; feel depressed ; feel distressed ; be unhappy ; find intolerable FR:
คับอกคับใจ[adj.] (khap-okkhap) EN: discontented ; disconcerted ; embarrassed ; distressed ; depressed FR:
ขี้อาย[adj.] (khī āi) EN: shy ; timid ; shamefaced ; bashful ; easily embarrassed FR: timide ; pudique ; intimidé ; timoré ; honteux
เคอะเขิน[v. exp.] (khoe khoēn) EN: be awkward ; be ill at ease ; be uneasy ; be shy ; be uncomfortable ; be embarrassed FR: être gauche ; être maladroit
เขิน[adj.] (khoēn) EN: shy ; embarrassed FR: timide ; embarassé
ขวย[v.] (khūay) EN: be embarrassed ; be abashed ; be fazed ; be shy FR:
ขวย[adj.] (khūay) EN: bashful ; embarrassed ; shy FR: confus ; troublé
ขวยใจ[v.] (khūayjai) EN: feel ashamed ; be embarrassed FR:
ขวยใจ[adj.] (khūayjai) EN: embarrassed  FR: penaud ; déconcerté
ขวยเขิน[v.] (khūaykhoēn) EN: feel embarrassed FR:
ขวยเขิน[adj.] (khūaykhoēn) EN: embarrassed ; disconcerted ; bashful ; shy FR: gêné ; confus
ความขวยเขิน[n.] (khwām khūay) EN: embarrassment FR: embarras [m] ; gêne [f]
ความกระดากอาย[n. exp.] (khwām kradā) EN: bashfulness ; embarrassment FR: embarras [m]
ความกระดากใจ[n. exp.] (khwām kradā) EN: embarrassment ; shyness FR:
ความละอาย[n.] (khwām la-āi) EN: shame ; embarrassment FR: scandale [m] ; honte [f]
เก้อ[adj.] (koē) EN: embarrassed ; abashed ; discomfited ; disconcerted ; fazed FR: embarrassé
กระอักกระอ่วน[adj.] (kra-akkra-ū) EN: embarrassed ; awkward ; hesitant ; unable to make a decision ; in a dilemma ; in a quandary ; unable to choose ; uneasy ; in a difficult position FR: embarrassé
กระดาก[v.] (kradāk) EN: be shameful ; be embarrassed ; be abashed ; be shy ; be timid FR:
กระดาก[adj.] (kradāk) EN: embarrassed ; abashed ; discomfited ; disconcerted ; confused ; ashamed ; shy FR: honteux ; embarrassé
กระดากอาย[adj.] (kradāk āi) EN: embarrassed ; abashed ; discomfited ; disconcerted ; confused ; ashamed ; shy FR:
กระดากใจ[adj.] (kradāk jai) EN: shy ; embarrassed FR:
กระดากกระเดื่อง[v.] (kradākkrade) EN: feel embarrassed FR:

embarrass ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geldverlegenheit {f}; finanzielle Schwierigkeiten | in Geldverlegenheit seinpecuniary embarrassment; financial embarrassments | to be pressed for money
betreten; verwirrt {adj}embarrassed

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า embarrass
Back to top