ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sitology

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sitology*, -sitology-

sitology ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sitology (n.) การศึกษาเกี่ยวกับการกำหนดปริมาณและชนิดของอาหารเพื่อสุขภาพ See also: วิชากำหนดอาหารเพื่อสุขภาพ, โภชนวิทยา, โภชนบำบัด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปรสิตวิทยา (n.) parasitology Syn. พยาธิวิทยา

sitology ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปรสิตวิทยา[n.] (parasittawi) EN: parasitology FR: parasitologie [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sitology
Back to top