ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nutritive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nutritive*, -nutritive-

nutritive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nutritive (adj.) ซึ่งบำรุงสุขภาพ See also: ซึ่งบำรุงร่างกาย Syn. nutritional
English-Thai: Nontri Dictionary
nutritive(adj) เกี่ยวกับอาหาร,ซึ่งบำรุงร่างกาย,ซึ่งบำรุงกำลัง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
nutritive valueคุณค่าทางโภชนาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nutritive valueคุณค่าทางโภชนาการ [TU Subject Heading]

nutritive ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[róng, ㄖㄨㄥˊ, 荣 / 榮] glory; honor; nutritive energy (in Chinese medicine); blood; surname Rong

nutritive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คุณค่าทางโภชนาการ[n. exp.] (khunkhā thā) EN: FR: valeur nutritive [f]

nutritive ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ernährungsfaktor {m}nutritive factor
Nährkraft {f}nutritive value

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nutritive
Back to top