ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

faster

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *faster*, -faster-

faster ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
faster (n.) คนที่กำลังควบคุมอาหารเพื่อลดน้ำหนัก Syn. reducer, abstainer, weight-watcher
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I usually spend money faster than I can make itฉันมักจะจ่ายเงินเร็วกว่าที่ฉันสามารถหาได้

faster ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โปะ[v.] (po) EN: top up ; add on ; give extra ; pay off faster FR:
เร็วกว่า[adj.] (reo kwā) EN: faster FR: plus rapide

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า faster
Back to top