ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nutrition

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nutrition*, -nutrition-

nutrition ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nutrition (n.) โภชนาการ Syn. diet, nourishment
nutritional (adj.) ทางอาหาร See also: เกี่ยวกับอาหาร Syn. nutritive
nutritionally (adv.) ทางอาหาร See also: ด้านอาหาร
nutritionist (n.) นักโภชนาการ
English-Thai: HOPE Dictionary
nutrition(นิวทริช'เช ิน) n. การบำรุงเลี้ยง,การให้อาหาร,อาหาร,โภชนาการ,โภชนาวิทยา., See also: nutritionary adj.
nutritionist(-ทริช'เชินนิสทฺ) n. นักโภชนาการ
English-Thai: Nontri Dictionary
nutrition(n) อาหาร,เครื่องบำรุงร่างกาย,โภชนาการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
nutrition, clinicalโภชนศาสตร์คลินิก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nutritional dropsy; dropsy, famine; edema, alimentary; edema, famine; edema, hunger; edema, nutritional; oedema, alimentary; oedema, famine; oedema, hunger; oedema, nutritionalบวมน้ำเหตุขาดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nutritionistโภชนากร, นักโภชนาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nutritionโภชนาการ [TU Subject Heading]
Nutritional aspectsแง่โภชนาการ [TU Subject Heading]
Nutritionistsนักโภชนาการ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้าวปลาอาหาร (n.) nutrition Syn. อาหาร
โภชนา (n.) nutrition Syn. อาหาร, ข้าวปลาอาหาร
โภชนาการ (n.) nutrition See also: dietetics
ขาดสารอาหาร (v.) nutrition deficiency
นักโภชนาการ (n.) nutritionist Syn. โภชนากร
โภชนากร (n.) nutritionist Syn. นักโภชนาการ
การขาดอาหาร (n.) malnutrition
ขาดอาหาร (v.) lack of nutrition
ตานขโมย (n.) malnutrition See also: rickets with enlargement of the abdomen
ทุโภชนาการ (n.) malnutrition See also: scurvy, consumption, rickets
โรคขาดสารอาหาร (n.) malnutrition disease
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They're these weird Swedish nutrition bars.มันเป็นสารอาหารอัดแท่งของสวีเดน
They're these weird nutrition bars my mom uses to lose weight.เป็นสารอาหารอัดแท่ง แม่ฉันไว้ใช้ลดน้ำหนัก
She'll need better nutrition nowตอนนี้ต้องบำรุงเขาหน่อยนะ
Very little of it left, of course, because all these pipes supply the nutrition to the little prawn eggs.ง่ายมาก แค่เอามันออกมา แน่นอนเพราะท่อเหล่านี้ นำอาหารไปยัง ไข่กุ้งน้อย.
There we go. Okay, no more nutrition to the guy.นั้นไงที่มันไป โอเค สารอาหาร ไปสู่หนุ่มน้อย
Perhaps it was your poor nutrition or just your genetic inferiority.อาจจะเพราะเรื่องธาตุอาหาร หรือเป็นเรื่อง ความบกพร่องของพันธุกรรม แต่ช่างมันเถอะ
The cafeteria is called the Nutrition Center.โรงอาหารก็เรียกซะหรูว่า ศูนย์โภชนาการ
You struggled in early childhood nutrition in graduate school.คุณเกือบตกวิชา โภชนาการเด็กอ่อน ตอนคุณเรียนปริญญาตรี
I kind of try to stick to a nutrition and workout schedule.ผมกำลังอยู่ในช่วงควบคุมเรื่องอาหารและการออกกำลัง
You know, I read that it takes all of the nutrition out of our food.ฉันอ่านเจอว่า ไอ้เครื่องนี่ทำให้คุณค่าอาหารหายหมดเลย
Bring something into this house that's gonna take all the nutrition out of our food and then light our house on fire?เอาอะไรไม่รู้เข้าบ้าน ที่ทำให้คุณค่าอาหารเสีย และยังเป็นตัวจุดไฟเผาบ้านอีก
Why don't you guys go check out my diet and nutrition exercise videos on YouTube?ทำไมพวกเธอไม่ลองดูวิดิโอลดน้ำหนักของฉันใน youtubeหล่ะ?

nutrition ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摄取[shè qǔ, ㄕㄜˋ ㄑㄩˇ, 摄取 / 攝取] absorb (nutrition); take a photo
喂养[wèi yǎng, ㄨㄟˋ ㄧㄤˇ, 喂养 / 餵養] feeding; nutrition
菜色[cài sè, ㄘㄞˋ ㄙㄜˋ, 菜色] lean and hungry look (resulting from vegetarian diet); emaciated look (from malnutrition)
营养不良[yíng yǎng bù liáng, ˊ ㄧㄤˇ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄤˊ, 营养不良 / 營養不良] malnutrition; undernourishment; deficiency disease; dystrophy
营养[yíng yǎng, ˊ ㄧㄤˇ, 营养 / 營養] nutrition; nourishment
营养价值[yíng yǎng jià zhí, ˊ ㄧㄤˇ ㄐㄧㄚˋ ㄓˊ, 营养价值 / 營養價值] nutritional value
营养学[yíng yǎng xué, ˊ ㄧㄤˇ ㄒㄩㄝˊ, 营养学 / 營養學] nutrition
稀有元素[xī yǒu yuán sù, ㄒㄧ ㄧㄡˇ ㄩㄢˊ ㄙㄨˋ, 稀有元素] trace element (nutrition)

nutrition ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
高カロリー輸液[こうカロリーゆえき, kou karori-yueki] (n) high-calorie infusion; total parenteral nutrition
栄養ドリンク[えいようドリンク, eiyou dorinku] (n) energy drink; nutritional supplement drink; vitamin drink
栄養不良[えいようふりょう, eiyoufuryou] (n,adj-no) malnutrition; malnourishment
栄養不足[えいようぶそく, eiyoubusoku] (n,adj-no) malnutrition
栄養失調[えいようしっちょう, eiyoushicchou] (n,adj-no) malnutrition; (P)
栄養学[えいようがく, eiyougaku] (n) dietetics; nutritional science; (P)
栄養満点[えいようまんてん, eiyoumanten] (n,adj-no) highly nourishing (nutritious); earning top marks nutrition-wise
栄養補助食品[えいようほじょしょくひん, eiyouhojoshokuhin] (n) nutritional supplement; dietary supplement
栄養過多[えいようかた, eiyoukata] (n) overnutrition; excessive nutritional intake
非経口栄養[ひけいこうえいよう, hikeikoueiyou] (n) parenteral nutrition; parenteral alimentation

nutrition ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหาร[n.] (āhān) EN: food ; meal ; dish ; nutrition FR: nourriture [f] ; alimentation [f] ; aliment [m] ; repas [m] ; plat [m] ; cuisine [f] ; popote [f] (fam.) ; bouffe [f] (fam.) ; boustifaille [f] (pop.)
ข้าวปลาอาหาร[n. exp.] (khāo plā āh) EN: food ; nutrition FR:
ขาดอาหาร[v. exp.] (khāt āhān) EN: lack of nutrition FR:
ขาดสารอาหาร[X] (khāt sān āh) EN: nutrition deficiency FR:
โภชนาการ[n.] (phōchanākān) EN: nutrition ; dietetics ; diet FR: nutrition [f] ; diététique [f]
โภชนากร[n.] (phōchanākøn) EN: nutritionist ; dietician ; nutrition officer FR: nutritionniste [m] ; diététicien [m]
โภชนาการ[n.] (phōtchanākā) EN: nutrition ; dietetics ; diet FR: nutrition [f] ; diététique [f]
โภชนากร[n.] (phōtchanākø) EN: nutritionist ; dietician ; nutrition officer FR: nutritionniste [m] ; diététicien [m]
ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ[n. exp.] (phū chīochā) EN: nutrition expert FR: nutritionniste [m] ; diététicien [m]
การขาดอาหาร[n.] (kān khāt āh) EN: malnutrition FR: malnutrition [f]
คุณค่าทางอาหาร[n. exp.] (khunkhā thā) EN: nutritional value FR:
นักโภชนาการ[n. exp.] (nak phōtcha) EN: nutritionist FR: nutritionniste [m] ; diététicien [m]
โรคขาดอาหาร[n. exp.] (rōk khāt āh) EN: malnutrition ; undernourishment FR: malnutrition [f]
ทุพโภชนาการ = ทุโภชนาการ[n.] (thupphōtcha) EN: malnutrition  FR:

nutrition ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ernährung {f}nutrition
Ernährungsfachmann {m}nutrition expert
Ernährungsstörung {f}nutritional disturbance
Ernährungszustand {m}nutritional condition
Ernährungszustand {m}nutritional status

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nutrition
Back to top