ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-diet-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น diet, *diet*,

-diet- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's for fellas who write diet books.นั่นมันสำหรับ คนที่เขียนตำราลดน้ำหนัก
It's diet soda. No calories, no sugar, no caffeine.นี่มันเป็น ไดเอ็ทโซดา ไม่มีแคลอรี่ ปราศจากน้ำตาล ไม่มีคาเฟอีน
Well, I assumed you were always trying to diet or something.ผมก็นึกว่าคุณพยายาม จะไดเอตหรืออะไรพวกนั้นซะอีก
I bet your diet is terrible.เธอต้องกินแต่อาหารแย่ๆแน่ๆเลย
How about a Diet Coke?แล้วถ้าเป็นไดเอ็ดโค๊กละ
May I take your order? My diet is ruined!รับอะไรดีคะ? ไดเอ็ท ของฉัน ป่นปี้ ฉันหวังว่าเธอคงมีความสุขดีนะ.
How's the diet going?ลดความอ้วนถึงไหนแล้ว
Hey! Somebody bring me a Diet Coke!เฮ้ย ใครเอาโค้กไดเอ็ทมาให้กินซิ
Yo, do you have, like, a diet anything?เอ่อ นายมี มีอะไร พวกไดเอทๆ ปะ
So, this diet and your training are making you all you can be?งั้นอาหารพวกนี้กับการฝึกของเธอ ทำให้เธอเป็นได้อย่างที่อยากเป็นเหรอ
I don't know why. Something about diet pills.ฉันไม่รู้ทำไม บางทีอาจเป็นเพราะยาลดน้ำหนัก
I'll have the fried eggplant and a Diet Coke.ขอไข่ทอดกับไดเอ็ทโค้กแล้วกัน

-diet- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
健怡可乐[jiàn yí kě lè, ㄐㄧㄢˋ ㄧˊ ㄎㄜˇ ㄌㄜˋ, 健怡可乐 / 健怡可樂] diet cola

-diet- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カロリーオフ[, karori-ofu] (n) diet (wasei
カロリーフリー[, karori-furi-] (n) diet (wasei
ねじれ国会;捩れ国会[ねじれこっかい, nejirekokkai] (n) the two houses of the Diet being controlled by different parties (lit
パン食[パンしょく, pan shoku] (n) bread-centered diet (as opposed to rice)
レコーディングダイエット[, reko-deingudaietto] (n) (See レコダイ) weight-loss diet accompanied by meticulous notes about when and what one has eaten (wasei
レコダイ[, rekodai] (n) (abbr) (See レコーディングダイエット) weight-loss diet accompanied by meticulous notes about when and what one has eaten
一事不再議[いちじふさいぎ, ichijifusaigi] (n) the principle of not resuming debate on an item in the same Diet session in which it has been voted down
一汁一菜[いちじゅういっさい, ichijuuissai] (n) one-plate meal; simple meal; austerity diet
不逮捕特権[ふたいほとっけん, futaihotokken] (n) immunity from arrest (i.e. of Diet members or foreign diplomats); diplomatic immunity; parliamentary immunity; legislative immunity
会期不継続の原則[かいきふけいぞくのげんそく, kaikifukeizokunogensoku] (n) principle holding that any matters left unresolved at the end of one Diet session are not to be carried over to the next
医食同源[いしょくどうげん, ishokudougen] (exp) medicine and one's daily diet are equally important for a healthy body
参院予算委[さんいんよさんい, san'inyosan'i] (n) (abbr) (See 参院予算委員会) Budget Committee of the upper house of the Diet (one half of the yosaniinkai)
参院予算委員会[さんいんよさんいいんかい, san'inyosan'iinkai] (n) (See 予算委員会) Budget Committee of the upper house of the Diet (one half of the yosaniinkai)
国会図書館[こっかいとしょかん, kokkaitoshokan] (n) (See 国立国会図書館) National Diet Library; Library of Congress
国会議事堂[こっかいぎじどう, kokkaigijidou] (n) national parliament or congress building (e.g. National Diet (Japan), Capitol Hill (US), Houses of Parliament (UK), etc.); (P)
国会運営[こっかいうんえい, kokkaiun'ei] (n) business in the Diet; managing Diet affairs
定数是正[ていすうぜせい, teisuuzesei] (n) reapportionment (of Diet seats)
牛歩戦術[ぎゅうほせんじゅつ, gyuuhosenjutsu] (n) snail's pace tactics; walking slowly when voting in the Diet to delay proceedings
継続審査[けいぞくしんさ, keizokushinsa] (n) carrying over a bill from one Diet session to the next, being deliberated by a committee in the interim
緊急集会[きんきゅうしゅうかい, kinkyuushuukai] (n) emergency meeting of the upper house of the Diet (in response to dissolution of the lower house)
衆院予算委[しゅういんよさんい, shuuinyosan'i] (n) (abbr) (See 衆院予算委員会) Budget Committee of the lower house of the Diet (one half of the yosaniinkai)
衆院予算委員会[しゅういんよさんいいんかい, shuuinyosan'iinkai] (n) (See 予算委員会) Budget Committee of the lower house of the Diet (one half of the yosaniinkai)
議員立法[ぎいんりっぽう, giinrippou] (n) private member's bill; legislation introduced by a Diet member
議員連盟[ぎいんれんめい, giinrenmei] (n) Diet members caucus; caucus of the Diet
議連[ぎれん, giren] (n) (abbr) (See 議員連盟) Diet members' caucus; caucus of the Diet
閉院[へいいん, heiin] (n,vs) adjourning the Diet or an assembly
首相指名選挙[しゅしょうしめいせんきょ, shushoushimeisenkyo] (exp,n) vote by the Diet to appoint the prime minister

-diet- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารกำหนด[v. exp.] (āhān kamnot) EN: diet FR: régime alimentaire [m] ; régime [m]
อาหารปลอดกลูเตน[n. exp.] (āhān pløt k) EN: gluten-free food ; gluten-free diet FR: aliment sans gluten [m] ; régime sans gluten [m]
แจ[n.] (jaē) EN: vegetarian food ; vegetarian diet FR: nourriture végétarienne [m] ; aliment végétarien [m] ; régime végétarien [m]
การจำกัดอาหาร[n. exp.] (kān jamkat ) EN: diet FR:
ควบคุมอาหาร[v. exp.] (khūapkhum ā) EN: diet FR: faire régime
กินแจ[v.] (kinjaē) EN: be on a vegetarian diet ; go vegetarian ; practice vegetarianism ; eat vegetarian food ; abstain from eating meat or fish FR: pratiquer le végétarisme ; manger végétarien ; s'abstenir de consommer de la viande
กระยาบวช[n.] (krayābūat) EN: food containing no fish or meat ; vegetarian health diet FR:
ลดความอ้วน[v. exp.] (lot khwām ū) EN: diet FR: maigrir
อด[v.] (ot) EN: refrain from ; restrain ; give up ; abstain ; diet FR: s'abstenir ; se priver
อด[v.] (ot) EN: diet ; fast ; go hungry FR: jeûner
อดอาหาร[v. exp.] (ot āhān) EN: starve ; fast ; diet ; go without food ; go on a hunger strike FR: jeûner
โภชนาการ[n.] (phōchanākān) EN: nutrition ; dietetics ; diet FR: nutrition [f] ; diététique [f]
โภชนาการ[n.] (phōtchanākā) EN: nutrition ; dietetics ; diet FR: nutrition [f] ; diététique [f]

-diet- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schonkost {f}bland diet
Hungerkur {f}starvation diet
Fleischkost {f}meat diet

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -diet-
Back to top