ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dietician

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dietician*, -dietician-

dietician ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dietician (n.) ผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ See also: นักโภชนาการ Syn. dietitian
English-Thai: Nontri Dictionary
dietician(n) นักโภชนาการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dietician; dietitianนักกำหนดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

dietician ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โภชนากร[n.] (phōchanākøn) EN: nutritionist ; dietician ; nutrition officer FR: nutritionniste [m] ; diététicien [m]
โภชนากร[n.] (phōtchanākø) EN: nutritionist ; dietician ; nutrition officer FR: nutritionniste [m] ; diététicien [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dietician
Back to top