ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dietitian

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dietitian*, -dietitian-

dietitian ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dietitian (n.) ผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ See also: นักโภชนาการ Syn. dietician
English-Thai: HOPE Dictionary
dietitian(ไดอิทิช'เชิน) n. นักโภชนาการ,ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ., See also: dietician n.
English-Thai: Nontri Dictionary
dietitian(n) นักโภชนาการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dietitian; dieticianนักกำหนดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dietitiansนักกำหนดอาหาร,ผู้กำหนดอาหาร [การแพทย์]

dietitian ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
栄養学者[えいようがくしゃ, eiyougakusha] (n) dietitian

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dietitian
Back to top