ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

outlandish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *outlandish*, -outlandish-

outlandish ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
outlandish (adj.) แปลกประหลาด Syn. bizarre, eccentric, freaky Ops. regular, normal
English-Thai: HOPE Dictionary
outlandish(เอาท์แลน'ดิช) adj. พิกล,ประหลาด,บ้านนอก,เทศ,ต่างชาติ,ที่ลับตา., See also: outlandishness n., Syn. bizarre
English-Thai: Nontri Dictionary
outlandish(adj) แปลก,ประหลาด,ต่างชาติ,เทศ,บ้านนอก,เปิ่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It sounds outlandish to say we want to have the whole universe the whole of the earth owned.มันอาจฟังดูพิลึกกึกกือที่บอกว่า เราต้องการให้ทั้งจักรวาลนี้ ทั้งโลกนี้มีเจ้าของ
The kind of monster that makes outlandish statements about someone's weight.สัตว์ประหลาดที่พูดอะไรประหลาดๆ เกี่ยวกับน้ำหนักของคน
It dictates that you will never, ever besmirch the Hawthorne name with any outlandish notions regarding you genealogical origins.สัญญาระบุไว้ว่าแกจะไม่ ทำลายชื่อเสียงตระกูลฮอว์ธอร์น ด้วยความคิดประหลาดๆ
Sam, despite your outlandishly low test scores, you're a genius.แซมถึงนายจะได้คะแนนทดสอบต่ำแปลกๆ นายนี่มันอัจฉริยะจริงๆ

outlandish ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
边声[biān shēng, ㄅㄧㄢ ㄕㄥ, 边声 / 邊聲] outlandish sounds (wind blowing on frontier, wild horses neighing etc)
怪模怪样[guài mó guài yàng, ㄍㄨㄞˋ ㄇㄛˊ ㄍㄨㄞˋ ㄧㄤˋ, 怪模怪样 / 怪模怪樣] outlandish; strange-looking; grotesque

outlandish ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
常識はずれ;常識外れ[じょうしきはずれ, joushikihazure] (adj-no,adj-na,n) unconventional; eccentric; offbeat; aberrant; outlandish; crazy

outlandish ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นอกตำรา[adj.] (nøktamrā) EN: unorthodox ; unconventional ; nonconformist ; outlandish FR:
พิลึกพิลั่น[adj.] (phileukphil) EN: queer ; weird ; very strange ; outlandish FR:
แปลก[adj.] (plaēk) EN: strange ; queer ; outlandish ; odd ; incredible ; unusual ; uncharacteristic FR: bizarre ; étrange ; surprenant ; incroyable ; inhabituel ; aberrant ; curieux ; étonnant ; extraordinaire ; peu commun ; singulier
ประหลาด[adj.] (pralāt) EN: strange ; queer ; odd ; wondrous ; unusual ; extraordinary ; astonishing ; amazing ; outlandish FR: étrange ; bizarre ; extraordinaire

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า outlandish
Back to top