ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

conventionalize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *conventionalize*, -conventionalize-

conventionalize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
conventionalize (vt.) ทำให้เป็นธรรมเนียม See also: ทำให้เป็นแบบฉบับ Syn. conventionalise
English-Thai: HOPE Dictionary
conventionalize(คันเวน'?ะเนิลไลซ) vt. ทำให้เป็นธรรมเนียมปฎิบัติ,เป็นธรรมเนียมปฎิบัติ., See also: conventionalisation n. ดูconventionalize conventionalization n. ดูconventionalize

conventionalize ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
様式化[ようしきか, youshikika] (n) (1) stylization; (vs) (2) to stylize; to conventionalize

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า conventionalize
Back to top