ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

markedly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *markedly*, -markedly-

markedly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
markedly (adv.) อย่างชัดเจน See also: อย่างโดดเด่น Syn. particularly, clearly, materially
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Markedly Involvedเปลี่ยนแปลงมาก [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Despite the fact we have markedly increased our operational intensity we're not seeing any progress.แม้ว่าในข้อเท็จจริง เราได้เพิ่มความเข้มข้นของปฏิบัติการ แต่ก็ยังไม่เห็นความก้าวหน้า
Wave amplitude is diminished and markedly flattened.ความสูงของคลื่นกำลังลดลง และกำลังแบนราบอย่างชัดเจน
The semantics in these two writings are markedly different.อืม ในสองบทความนี้ มีบางจุดที่แตกต่างกัน
Your circumstances have improved markedly.สถานการณ์ของเจ้าก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆออก

markedly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผิดหูผิดตา[adv.] (phit hū phi) EN: noticeably ; markedly ; remarkably FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า markedly
Back to top