ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

aunt

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *aunt*, -aunt-

aunt ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aunt (n.) พี่หรือน้องสาวของแม่หรือพ่อ Syn. grandaunt, auntie
auntie (n.) พี่หรือน้องสาวของแม่หรือพ่อ Syn. grandaunt
English-Thai: HOPE Dictionary
aunt(อานทฺ) n. ป้า,น้าผู้หญิง,อาผู้หญิง
auntie(อาน'ที) n. คำที่ใช้เรียก aunt อย่างสนิทสนมหรืออย่างเอาใจ
aunty(อาน'ที) n., (pl. aunties) = auntie
English-Thai: Nontri Dictionary
aunt(n) ป้า,น้าผู้หญิง,อาผู้หญิง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คุณป้า (n.) aunt See also: auntie Syn. ป้า Ops. คุณลุง
ซิ้ม (n.) aunt See also: uncle´s wife
น้า (n.) aunt See also: mother´s sister, father´s sister, uncle´s wife, grandaunt, great-aunt, auntie Syn. น้าสาว
น้าผู้หญิง (n.) aunt See also: mother´s sister Syn. ป้า, น้าสาว, พระมาตุจฉา Ops. ปิตุจฉา
น้าผู้หญิง (n.) aunt See also: mother´s sister Syn. ป้า, น้าสาว, พระมาตุจฉา Ops. ปิตุจฉา
น้าสะใภ้ (n.) aunt Ops. น้าเขย
น้าสาว (n.) aunt See also: uncle´s wife Ops. น้าชาย
ป้า (n.) aunt
พระมาตุจฉา (n.) aunt See also: mother´s sister Syn. ป้า, น้าผู้หญิง, น้าสาว Ops. ปิตุจฉา
พระมาตุจฉา (n.) aunt See also: mother´s sister Syn. ป้า, น้าผู้หญิง, น้าสาว Ops. ปิตุจฉา
มาตุจฉา (n.) aunt See also: mother´s sister Syn. ป้า, น้าผู้หญิง, น้าสาว, พระมาตุจฉา Ops. ปิตุจฉา
มาตุจฉา (n.) aunt See also: mother´s sister Syn. ป้า, น้าผู้หญิง, น้าสาว, พระมาตุจฉา Ops. ปิตุจฉา
หน้าใหญ่ (v.) flaunt See also: flash, show off, swank Syn. ใจกว้าง, หน้าใหญ่ใจโต
หลอก (v.) haunt See also: frighten, scare
หลอกหลอน (v.) haunt See also: frighten, scare Syn. หลอก
หลอน (v.) haunt See also: spook, scare, frighten Syn. หลอกหลอน
เหี้ยมหาญ (adv.) dauntlessly See also: boldly, bravely, valiantly, valorously Syn. อาจหาญ Ops. ขลาดกลัว
เหี้ยมหาญ (adj.) dauntless See also: bold, brave, valiant, valorous Syn. อาจหาญ Ops. ขลาดกลัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That fat aunt of yours in Baltimore is missing you, I understand.นั่นป้าอ้วนของคุณในบัลติมอร์ จะหายไปคุณฉันเข้าใจ
Say, "hello, aunt Alicia. "พูด สวัสดีป้าอลิเชีย
"Hello, aunt Alicia. "หวัดดีครับ ป้าอลิเชีย
He broke his leg, Aunt Em.ขามันหักนะคะ ป้าเอ็ม
Now, your aunt already knows that we are at the dawn of a new age.ป้าของหนูรู้เรากำลังจะเริ่ม ค.ศ. ใหม่
Wait a minute, don't you remember? Aunt Bessie invited us to dinner.เดี๋ยว นายลืมเรื่องที่ป้าเบสซี่ ชวนเราไปกินอาหารค่ำแล้วเหรอ
Guys, we're talking about murder. Forget Aunt Bessie.เพื่อน เราพูดเรื่องฆาตกรรมอยู่ ลืมเรื่องป้าเบสซี่ก่อน.
I told my Aunt Bessie it was an emergency.ฉันบอกป้า ว่าเรามีเรื่องด่วน
I promised Aunt Bessie I'd have her car back tomorrow morning.ฉันสัญญากับ ป้าเบสซี่ ว่า ฉันจะเอารถไปคืนพรุ่งนี้เช้า.
That's your Aunt Clara. She stopped giving 'em to you.ป้าคลาร่าไง เธอไม่ให้หนูนายแล้ว
Jesus Christ, your Aunt Clara wouldn't like you running off by yourself.ให้ตายสิ ป้าคลาร่าคงไม่อยาก ให้นายวิ่งหนีไปคนเดียวแน่ ๆ
Well, I knew his Aunt Clara.ฉันรู้จักป้าคลาร่าของเขา

aunt ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
叔婆[shū pó, ㄕㄨ ㄆㄛˊ, 叔婆] aunt by marriage; husband's aunt; husband's father's younger brother's wife
大妈[dà mā, ㄉㄚˋ ㄇㄚ, 大妈 / 大媽] father's elder brother's wife; aunt (affectionate term for an elderly woman)
锐意[ruì yì, ㄖㄨㄟˋ ㄧˋ, 锐意 / 銳意] acute determination; dauntless
叔母[shū mǔ, ㄕㄨ ㄇㄨˇ, 叔母] aunt; wife of father's younger brother
老大娘[lǎo dà niáng, ㄌㄠˇ ㄉㄚˋ ㄋㄧㄤˊ, 老大娘 / 老大孃] aunty; granny
奋勇[fèn yǒng, ㄈㄣˋ ㄩㄥˇ, 奋勇 / 奮勇] dauntless; to summon up courage and determination; using extreme force of will
伯叔祖母[bó shū zǔ mǔ, ㄅㄛˊ ㄕㄨ ㄗㄨˇ ㄇㄨˇ, 伯叔祖母] father's father's brother's wife; great aunt
伯母[bó mǔ, ㄅㄛˊ ㄇㄨˇ, 伯母] wife of father's elder brother; aunt; (polite form of address for a woman who is about the age of one's mother)
闹鬼[nào guǐ, ㄋㄠˋ ㄍㄨㄟˇ, 闹鬼 / 鬧鬼] haunted
鬼楼[guǐ lóu, ㄍㄨㄟˇ ㄌㄡˊ, 鬼楼 / 鬼樓] haunted house
鬼迷心竅[guǐ mí xīn qiào, ㄍㄨㄟˇ ㄇㄧˊ ㄒㄧㄣ ㄑㄧㄠˋ, 鬼迷心竅 / 鬼迷心窍] haunted; possessed by a devil
[hàn, ㄏㄢˋ, 悍] heroic; intrepid; valiant; dauntless; fierce; ferocious; violent
凶宅[xiōng zhái, ㄒㄩㄥ ㄓㄞˊ, 凶宅 / 兇宅] inauspicious abode; haunted house
悍勇[hàn yǒng, ㄏㄢˋ ㄩㄥˇ, 悍勇] intrepid; valiant; dauntless
百折不挠[bǎi zhé bù náo, ㄅㄞˇ ㄓㄜˊ ㄅㄨˋ ㄋㄠˊ, 百折不挠 / 百折不撓] keep on fighting in spite of all setbacks; be undaunted by repeated setbacks; be indomitable
死灰复燃[sǐ huī fù rán, ㄙˇ ㄏㄨㄟ ㄈㄨˋ ㄖㄢˊ, 死灰复燃 / 死灰復燃] lit. ashes burn once more (成语 saw); fig. sb lost returns to have influence; sth malevolent returns to haunt one
姑妈[gū mā, ㄍㄨ ㄇㄚ, 姑妈 / 姑媽] (coll.) father's married sister; paternal aunt
阿姨[ā yí, ㄚ ㄧˊ, 阿姨] maternal aunt; step-mother
姨妈[yí mā, ㄧˊ ㄇㄚ, 姨妈 / 姨媽] (informal) mother's sister; maternal aunt
姨母[yí mǔ, ㄧˊ ㄇㄨˇ, 姨母] mother's sister; maternal aunt
舅母[jiù mǔ, ㄐㄧㄡˋ ㄇㄨˇ, 舅母] wife of mother's brother; aunt; maternal uncle's wife
[yí, ㄧˊ, 姨] mother's sister; aunt
姨姥姥[yí lǎo lao, ㄧˊ ㄌㄠˇ ㄌㄠ˙, 姨姥姥] mother's mother's sister; great-aunt
故地[gù dì, ㄍㄨˋ ㄉㄧˋ, 故地] once familiar places; former haunts
旧地[jiù dì, ㄐㄧㄡˋ ㄉㄧˋ, 旧地 / 舊地] once familiar places; former haunts
[gū, ㄍㄨ, 姑] paternal aunt
姑姑[gū gu, ㄍㄨ ㄍㄨ˙, 姑姑] paternal aunt
夸耀[kuā yào, ㄎㄨㄚ ㄧㄠˋ, 夸耀 / 誇耀] proudly; flaunt
娘娘[Niáng niáng, ㄋㄧㄤˊ ㄋㄧㄤˊ, 娘娘] queen; empress; imperial concubine; Godess, esp. Xi Wangmu 王母娘娘 or 西王母, Queen Mother of the West; mother; aunt
娘娘[Niáng niáng, ㄋㄧㄤˊ ㄋㄧㄤˊ, 娘娘 / 孃孃] queen; empress; Godess, esp. 王母孃孃|王母娘娘; mother; aunt
坦然无惧[tǎn rán wú jù, ㄊㄢˇ ㄖㄢˊ ˊ ㄐㄩˋ, 坦然无惧 / 坦然無懼] remain calm and undaunted
如火如茶[rú huǒ rú chá, ㄖㄨˊ ㄏㄨㄛˇ ㄖㄨˊ ㄔㄚˊ, 如火如茶] common erroneous version of 如火如荼 (tu2) (成语 saw), daunting and vigorous (momentum); magnificent
如火如荼[rú huǒ rú tú, ㄖㄨˊ ㄏㄨㄛˇ ㄖㄨˊ ㄊㄨˊ, 如火如荼] lit. white cogon flower like fire (成语 saw); fig. a mighty army like wildfire; daunting and vigorous (momentum); flourishing; magnificent
叔丈母[shū zhàng mǔ, ㄕㄨ ㄓㄤˋ ㄇㄨˇ, 叔丈母] wife's aunt

aunt ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーント[, a-nto] (n) aunt
おばたりあん[, obatarian] (n) (col) generally obnoxious middle-aged woman (from aunt and battalion)
アウトカウント[, autokaunto] (n) out count
アカウンタビリティ;アカウンタビリティー[, akauntabiritei ; akauntabiritei-] (n) accountability
アカウンティング[, akaunteingu] (n) accounting
アカウンティングファイル[, akaunteingufairu] (n) {comp} accounting file
アカウンティングマシン[, akaunteingumashin] (n) accounting machine
アカウント[, akaunto] (n) account
アカウントエイリアス[, akauntoeiriasu] (n) {comp} account alias
アカウントエグゼクティブ[, akauntoeguzekuteibu] (n) account executive
アカウントドメイン[, akauntodomein] (n) {comp} account domain
アカウントプランナー[, akauntopuranna-] (n) account planner
アカウントポリシー[, akauntoporishi-] (n) {comp} account policy
アカウントマネージャ[, akauntomane-ja] (n) account manager
アカウントロックアウト[, akauntorokkuauto] (n) {comp} account lockout
アカウント管理[アカウントかんり, akaunto kanri] (n) account management
アカデミックディスカウント[, akademikkudeisukaunto] (n) academic discount
アクセスカウンター;アクセスカウンタ[, akusesukaunta-; akusesukaunta] (n) {comp} access counter; Web counter
アドレスカウンタ[, adoresukaunta] (n) {comp} address counter
エンカウンター[, enkaunta-] (n) encounter
エンカウンターグループ[, enkaunta-guru-pu] (n) encounter group
エンカウント[, enkaunto] (n) (1) (abbr) (sl) (See エンカウンター) an encounter (usu. in computer games) (wasei
お化け屋敷;御化け屋敷[おばけやしき, obakeyashiki] (n) haunted house
ガイガーカウンター[, gaiga-kaunta-] (n) Geiger counter
ガイガーミュラーカウンター[, gaiga-myura-kaunta-] (n) Geiger-Mueller counter
カウンター(P);カウンタ[, kaunta-(P); kaunta] (n) (1) counter; (2) service counter (e.g. at a bank); (3) counter (at a bar, cafe, etc.); (4) {comp} (See カウ,モニター・3) automatically responding with an upload slot to someone who allows you to download (e.g. in P2P systems); (P)
カウンターアタック[, kaunta-atakku] (n) counter attack
カウンターカルチャー[, kaunta-karucha-] (n) counterculture
カウンターキッチン[, kaunta-kicchin] (n) kitchen with a small counter for eating, usu. allowing a view into the living and dining rooms (wasei
カウンターストップ[, kaunta-sutoppu] (n) (See カンスト) maximum value in games (e.g. 99, 255, etc.) (wasei
カウンターパーチェス[, kaunta-pa-chiesu] (n) counterpurchase
カウンターパート[, kaunta-pa-to] (n) counterpart
カウンターブロー[, kaunta-buro-] (n) counterblow
カウンタープロパゲーション[, kaunta-puropage-shon] (n) counter-propagation
カウンティ[, kauntei] (n) county
ガウンテクニック;ガウン・テクニック[, gauntekunikku ; gaun . tekunikku] (n) gown technique (i.e. use of gowns in sterile environments)
カウントアウト[, kauntoauto] (n) count-out
カウントダウン[, kauntodaun] (n) countdown
ガントレット;ゴーントレット[, gantoretto ; go-ntoretto] (n) gauntlet
クラウントビー[, kurauntobi-] (n) clown toado (Canthigaster callisterna); clown toby
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アカウント[あかうんと, akaunto] account
アドレスカウンタ[あどれすかうんた, adoresukaunta] address counter
オートマウント[おーとまうんと, o-tomaunto] automount
カウンタ[かうんた, kaunta] counter
カウント[かうんと, kaunto] count
ダウンタイム[だうんたいむ, dauntaimu] downtime
プログラムカウンタ[ぷろぐらむかうんた, puroguramukaunta] program counter
ヘッドマウンテッド[へっどまうんてっど, heddomaunteddo] head-mounted (display, for VR)
マウンテンフレーム[まうんてんふれーむ, mauntenfure-mu] mounting frame
マウンテンレール[まうんてんれーる, mauntenre-ru] mounting rail
マウント[まうんと, maunto] mount (vs)
マウント処理[マウントしょり, maunto shori] mount(ing) process
ユーザアカウント[ゆーざあかうんと, yu-zaakaunto] user account
リモートマウント[りもーとまうんと, rimo-tomaunto] remote mount
リングカウンタ[りんぐかうんた, ringukaunta] ring counter
可逆カウンタ[かぎゃくかうんた, kagyakukaunta] counter [reversible counter]
合計カウンタ[ごうけいかうんた, goukeikaunta] sum counter
行数カウンタ[ぎょうすうかうんた, gyousuukaunta] linage-counter

aunt ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อา[n.] (ā) EN: uncle ; aunt ; father's younger brother ; father's younger sister FR: oncle [m] ; tante [f]
อาว์[n.] (ā) EN: uncle ; aunt ; father's younger brother ; father's younger sister FR: oncle [m] ; tante [f]
อาผู้หญิง[n. exp.] (ā phūying) EN: aunt FR: tante [f]
อาสะใภ้[n. exp.] (ā saphai) EN: aunt by marriage ; aunt-in-law FR: tante [f]
บิตุลา[n.] (bitulā) EN: uncle ; aunt FR: oncle [m] ; tante [f]
บิตุลานี[n.] (bitulānī) EN: aunt FR: tante [f]
คุณป้า[n. exp. - pr.] (khun pā) EN: aunt (elder sister of one's father or mother) FR: tante (soeur aînée du père ou de la mère) [f]
มาตุจฉา[n.] (mātutchā) EN: aunt FR:
น้า[n.] (nā) EN: uncle ; aunt ; mother's younger brother FR: oncle [m] ; tante [f]
น้าผู้หญิง[n. exp.] (nā phūying) EN: aunt FR: tante [f]
น้าสาว[n. exp.] (nā sāo) EN: aunt FR: tante [f]
น้าสะใภ้[n. exp.] (nā saphai) EN: aunt FR: tante [f]
ป้า[n.] (pā) EN: aunt ; auntie ; mother's older sister ; father's older sister FR: tante [f] ; [soeur aînée du père ou de la mère]
ป้า[n.] (pā) EN: aunt FR: tante [f] ; tantine [f] (fam.) ; tata [f] (fam.)
ป้าสะใภ้[n. exp.] (pā saphai) EN: aunt FR: tante [f]
ปิตุลา[n.] (pitulā) EN: uncle ; aunt ; paternal male relatives FR: oncle [m] ; tante [f]
ปิตุลานี[n.] (pitulānī) EN: aunt FR: tante [f]
บ้านผีสิง[n. exp.] (bān phīsing) EN: haunted house FR: maison hantée [f]
โด่[v.] (dō) EN: stand erect ; stand high ; stand upright ; stand vertical ; stand gauntly FR:
เดินทอดน่อง[v. exp.] (doēn thøtnǿ) EN: stroll ; ramble ; saunter ; walk leisurely ; walk in a preoccupied air FR: se promener ; déambuler ; marcher d'un pas nonchalant
เหี้ยมหาญ[adj.] (hīemhān) EN: dauntless ; bold ; brave ; valiant ; valorous FR: brave ; vaillant ; valeureux
เหี้ยมหาญ[adv.] (hīemhān) EN: dauntlessly ; boldly ; bravely ; valiantly ; valorously FR: bravement ; valeureusement
เฮี้ยน[adj.] (hīen) EN: haunting ; haunted ; accursed FR:
ใจเด็ด[adj.] (jaidet) EN: resolute ; determined ; steadfast ; undaunted FR: déterminé ; résolu
ขอดค่อน[v.] (khøtkhøn) EN: be sarcastic ; slur ; disparage ; make a slighting remark ; taunt ; gibe (at) ; ridicule FR:
คุยโต[v.] (khuitō) EN: brag ; bluster ; boast ; swagger ; vaunt FR: se vanter ; se flatter
กงโก้[adj.] (kongkō) EN: gaunt FR:
กระดูกแข็ง[adj. (loc.)] (kradūkkhaen) EN: tough ; steel-willed ; hard-boned ; dauntless FR:
กระดูกเหล็ก[v.] (kradūklek) EN: be tough ; be steel-willed ; be hard-boned ; be dauntless FR:
กระแหนะกระแหน[v.] (kranaekrana) EN: gibe (at) ; make gibes ; make fun of ; satirize ; taunt ; deride FR:
หลอกหลอน[v.] (løkløn) EN: haunt ; frighten FR:
หลอน[v.] (løn) EN: spook ; haunt FR:
หน้ากระดูก[X] (nā kradūk) EN: gaunt looking face ; having high cheekbones FR:
หน้าใหญ่[v.] (nāyai) EN: flaunt FR:
นวม[n.] (nūam) EN: glove ; gauntlet ; mitten ; mitt ; boxing gloves FR: moufle [f] ; gant de boxe [m]
โอ่อวด ; โอ้อวด[v.] (ō-ūat) EN: boast ; brag ; crow ; gloat ; show off ; vaunt FR: se vanter ; être prétentieux
ผีดุ[n. exp.] (phī du) EN: heavily haunted ; evil spirit FR: esprit maléfique [m]
ผีหลอก[v.] (phī løk) EN: haunt ; be scared by a ghost FR:
ผีสิง[X] (phīsing) EN: haunted ; possessed FR: hanté ; possédé
ผอมแห้ง[adj.] (phømhaēng ) EN: very skinny ; emaciated ; gaunt ; scrawny FR: émacié ; efflanqué

aunt ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Großtante {f}grand aunt
erstaunt; verblüfft {adj} | erstaunter; verblüffter | am erstauntesten; am verblüfftestenamazed | more amazed | most amazed
hager {adj}gaunt
Spukhaus {n}haunted house
flott; schwungvoll {adj} | flotter | am flottestenjaunty | jauntier | jauntiest
munter {adv}jauntily
munter; fröhlich {adj}jaunty
Waldspäher {m} [ornith.]Striped Woodhaunter
erstaunt; überrascht; verblüfft; bestürzt; betroffen; sprachlos {adj} | erstaunt sein; überrascht sein; betroffen seintaken aback | to be taken aback

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า aunt
Back to top